Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket
CiteertitelBeleidsregels HeusdenPas en kindpakket
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpWelzijn en Zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

bekendmaking op 3-11-2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201704-11-2017nieuwe regels

24-10-2017

gmb-2017-200196

527287

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket

TEKSTPLAATSING  

Het college van Heusden maakt ter uitvoering van haar besluit op 24 oktober 2017 de tekst bekend van de beleidsregels HeusdenPas en kindpakket, zoals deze luidt op de datum van deze bekendmaking.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • 1.

  Alle begrippen in deze beleidsregels die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager:

  een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin als bedoeld in artikel 4, lid 1, Participatiewet die een aanvraag heeft ingediend. Deze persoon kan eveneens voor zijn thuisinwonende minderjarige kind(eren) een aanvraag indienen;

 • b.

  rechthebbende HeusdenPas:

  aanvrager van 18 jaar of ouder die ingezetene is van de gemeente, niet zijnde een student, van wie het adres op 1 januari en op het moment van aanvraag overeenkomt met de basisregistratie personen en die in de maand voorafgaande aan de maand van de aanvraag een inkomen heeft dat netto niet meer bedraagt dan 110% van de alleenstaande (ouder) of gehuwdennorm van het sociaal minimum;

 • c.

  rechthebbende kindpakket:

  aanvrager van 18 jaar of ouder met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar die ingezetene is van de gemeente van wie het adres op 1 januari en op het moment van aanvraag overeenkomt met de basisregistratie personen en die in de maand voorafgaande aan de maand van de aanvraag een inkomen heeft dat netto niet meer bedraagt dan 120% van de alleenstaande (ouder) of gehuwdennorm van het sociaal minimum;

 • d.

  HeusdenPas:

  een door of namens de gemeente Heusden verstrekt document waarvan de pashouder op vertoon recht heeft op een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor structurele activiteiten en op reductie van de prijs van deelname aan incidentele activiteiten;

 • e.

  kindpakket:

  deelname aan sport en cultuurvoorzieningen danwel schoolvoorzieningen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar;

 • f.

  pashouder:

  degene die in het bezit is van een HeusdenPas;

 • g.

  bestuursorgaan:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

 

Artikel 2 HeusdenPas

 • a.

  Inwoners van de gemeente Heusden die op een door het bestuursorgaan vastgestelde datum een uitkering ontvangen van de gemeente voor levensonderhoud ingevolge de Participatiewet of de aanverwante regeling AIO dan wel gebruik maken van de Voedselbank Den Bosch, dan wel kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen ontvangen, dan wel in een schuldhulpverleningstraject zitten krijgen automatisch een HeusdenPas waardoor zij voor de duur van één kalenderjaar recht hebben op de regeling HeusdenPas.

 • b.

  In afwijking van het bepaalde in lid a van dit artikel heeft de inwoner die studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 ontvangt of de mogelijkheid heeft om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs te lenen, geen recht op de regeling HeusdenPas, tenzij hij minderjarige inwonende kinderen heeft voor wie hij kinderbijslag ontvangt.

 • c.

  De aanvrager kan eenmaal gedurende een kalenderjaar een HeusdenPas aanvragen voor de regeling HeusdenPas, met een door het bestuursorgaan vastgesteld aanvraagformulier.

 • d.

  De aanvrager kan een HeusdenPas aanvragen voor zichzelf, zijn partner en zijn minderjarige kinderen.

 • e.

  Gewijzigde omstandigheden, zowel financieel als qua gezinssamenstelling, geven geen aanleiding om het recht op de Regeling HeusdenPas tussentijds te herzien.

 • f.

  De aanvrager wordt geacht het aanvraagformulier naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en een geldig legitimatiebewijs te overleggen; ook geeft hij met de ondertekening toestemming voor controle op het inkomen vanuit Suwinet door Baanbrekers.

 • g.

  Binnen zes weken na indiening van de aanvraag krijgt de aanvrager de HeusdenPas per post opgestuurd.

 • h.

  De HeusdenPas wordt kosteloos verstrekt. Duplicaten worden in geval van verlies, beschadiging of diefstal verstrekt tegen een door het bestuursorgaan vast te stellen vergoeding.

 • i.

  De HeusdenPas blijft gedurende de looptijd eigendom van de gemeente Heusden.

 

Artikel 3 Kindpakket

 • a.

  Een inwoner van Heusden heeft recht op een kindpakket voor zijn/haar kind als hij/zij recht heeft op de HeusdenPas of als hij/zij een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de alleenstaande (ouder) of gehuwdennorm, zoals vastgesteld in de Participatiewet;

 • b.

  Een ouder kan eenmaal gedurende een jaar een aanvraag indienen voor een kindpakket bij Stichting de Schroef of Leergeld Heusden.

 • c.

  Gewijzigde omstandigheden, zowel financieel als qua gezinssamenstelling, geven geen aanleiding om het recht op het kindpakket tussentijds te herzien.

 • d.

  Een ouder wordt geacht het aanvraagformulier naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en een geldig legitimatiebewijs te overleggen; ook geeft hij met de ondertekening toestemming voor controle op het inkomen vanuit Suwinet door Baanbrekers.

 

Artikel 4 Bijdragen en verstrekkingen

De bijdragen en verstrekkingen worden verstrekt in de vorm van bijzondere bijstand met groepskenmerken.

Voor een bijdrage HeusdenPas kunnen in aanmerking komen:

 • a.

  contributie voor sociaal-culturele of sportieve activiteiten;

 • b.

  abonnement krant of internet;

 • c.

  overige activiteiten die bijdragen aan participatie;

 • d.

  50% van incidentele activiteiten zoals benoemd op de site van de gemeente.

 

Verstrekkingen voor een kindpakket kunnen zijn:

 • a.

  zwemlessen diploma A t/m C (vanaf 5 jaar);

 • b.

  deelname aan een sportvereniging, danslessen, muzieklessen;

 • c.

  voorzieningen zoals bijvoorbeeld schoolbijdrage, schoolpakket (1e jaar middelbare school).

 

Artikel 5 Aanvraag bijdrage structurele activiteiten

Gedurende het kalenderjaar waarin de HeusdenPas geldig is, kunnen aanvragen voor structurele activiteiten, die betaald zijn in datzelfde kalenderjaar, worden ingediend:

 • a.

  tot uiterlijk 31 januari kunnen aanvragen worden ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van deelname aan structurele activiteiten welke zijn betaald in het voorafgaande kalenderjaar;

 • b.

  bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage voor structurele activiteiten, als bedoeld in artikel 4 onder bijdrage HeusdenPas, lid a, b en c, geldt voor een huishouden de volgende maximale bijdrage van € 150 per pashouder per kalenderjaar, met dien verstande dat de individuele maximale bijdragen ten behoeve van afzonderlijke gezinsleden bij elkaar opgeteld mogen worden;

 • c.

  declaraties van structurele activiteiten worden steekproefsgewijs achteraf getoetst op doelmatigheid.

 

Artikel 6 Terugvorderingparagraaf

In het geval van fraude of misbruik van de regeling HeusdenPas of kindpakket, kan de HeusdenPas of de verstrekking kindpakket ingevorderd worden en kunnen de door gemeente gemaakte onverschuldigde kosten worden teruggevorderd.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • a.

  in bijzondere gevallen, en voor zover toepassing van deze beleidsregels zullen leiden tot een onrechtvaardigheid van overwegende aard, kan het bestuursorgaan afwijken van het in deze beleidsregels bepaalde;

  b. in gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het bestuursorgaan

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de eerstvolgende dag na publicatie daarvan.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: ‘Beleidsregels HeusdenPas en kindpakket’.

 

Toelichting

Artikel 4

In artikel 4 spreken we over bijzondere bijstand met groepskenmerken. Op basis van die grondslag vergoeden wij voor volwassenen met een HeusdenPas een bijdrage en kunnen kinderen uit huishoudens tot 120% van het sociaal minimum gebruik maken van de verstrekkingen uit het kindpakket.

Van bijzondere bijstand met groepskenmerken is sprake omdat de bedoelde groep, waaraan bovengenoemde verstrekkingen worden gedaan, extra moeite heeft om alle eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft een financieel kwetsbare groep waarbij vaak sprake is van betalingsachterstanden of schulden, waarbij participatie vaak op een latere plaats komt of er zelfs geheel bij inschiet. De ervaring leert daarentegen dat meedoen juist van belang is bij de aanpak van schulden en andere problematiek. Voor deze groep inwoners van de gemeente Heusden, met een kleine beurs, is dan ook vastgesteld dat sprake is van noodzakelijke kosten voor participatie. Onder participatie wordt hier begrepen deelname aan sport, cultuur en activiteiten voor school; activiteiten die erop gericht zijn dat mensen meedoen aan de Heusdense samenleving. Ter voorkoming van verdere financiële danwel andere problematiek, is het noodzakelijk om deze groep ondersteuning te bieden in de vorm van bijzondere bijstand.

Bij inkomens tot 110% van het sociaal minimum vinden wij het noodzakelijk om te ondersteunen bij de participatie van volwassenen en kinderen (d.m.v. de Heusdenpas). Bij de groep met een inkomen van 110% tot 120% van het sociaal minimum zitten echter ook huishoudens waarvoor het noodzakelijk is dat de kinderen kunnen meedoen aan sport, cultuur en op school (d.m.v. het kindpakket). Deze groep, met een inkomen uit werk of anderszins, kennen wij vaak niet vanuit de gemeentelijke regelingen. De noodzaak van deze kosten en het gemis aan draagkracht maken dat de omstandigheden van deze groep bijzonder genoeg zijn om tot bijstandsverlening over te gaan.