Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Invorderingswet 1990
 3. ministeriele-regeling Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuw

19-12-2017

gmb-2017-229453

00529289

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

De gemeenteraad van de gemeente Heusden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

de navolgende Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 vast te stellen.

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

1. De gemeente verleent geen kwijtschelding van de aanslagen van de volgende

belastingen / heffingen / rechten:

 • -

  onroerende zaakbelasting;

 • -

  toeristenbelasting;

 • -

  watertoeristenbelasting;

 • -

  reclamebelasting;

 • -

  lijkbezorgingsrechten;

 • -

  marktgelden;

 • -

  parkeerbelasting;

 • -

  leges met uitzondering van het gestelde in artikel 2 lid 4 van deze regeling. 

2. Bij de invordering van gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor de reeds in rekening gebrachte kosten van een aanmaning en/of dwangbevel.

 

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

1. Voor belastingaanslagen hondenbelasting verleent de gemeente kwijtschelding tot maximaal 75 % van het verschuldigde belastingbedrag voor een eerste hond;

 

2. Voor belastingaanslagen rioolheffing verleent de gemeente kwijtschelding tot  maximaal 75 % van het verschuldigde belastingbedrag;

 

3. Voor belastingaanslagen afvalstoffenheffing verleent de gemeente kwijtschelding bij de inzameling door middel van ondergrondse containers tot maximaal 75 % van het verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vastrecht, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor maximaal 18 inworpen;

 

4. Bij de invordering van leges voor het verstrekken van een nationaal paspoort, vreemdelingenpaspoort, vluchtelingenpaspoort of Nederlandse identiteitskaart verleent de gemeente kwijtschelding tot maximaal 75 percent van de gemeentelijke kosten van de verschuldigde belastingbedrag.

 

Artikel 3. Kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 %.

2.  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 5. Overgangsrecht

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 van 5 februari 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2017.

  

De griffier,

   

mw. drs. F.E.H.M. Backerra