Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpnatuur en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geconsolideerde versie van bestaande regels

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heusden/CVDR431026/CVDR431026_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2018geconsolideerde versie van bestaande regels

09-01-2018

gmb-2018-7800

00535468

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017

 

Het college van de gemeente Heusden;

Gelet op artikelen 7, 8, tweede lid, 9 en 10 van de Afvalstoffenverordening Heusden 2017 (de afvalstoffenverordening);

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst of andere inzamelaars en omtrent de wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in de afvalstoffenverordening;

besluit:

de volgende geconsolideerde versie van de reeds geldende nadere regels vast te stellen.

Artikel 1. Inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

De volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen worden aangewezen:

 

 • a.

  een minicontainer in groene kleur voor de gebruiker van een perceel of een huishouden in hoogbouw als inzamelmiddel voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval);

 • b.

  een minicontainer in grijze kleur voor de gebruiker van een perceel als inzamelmiddel voor plastic-, metalen- en drankenkartons (PMD-afval);

 • c.

  plastic zakken bestemd voor het inzamelen van PMD-afval voor een huishouden in hoogbouw;

 • d.

  een inzamelvoorziening voor restafval: een ondergrondse inzamelvoorziening op wijkniveau voor de gebruiker van een perceel of een huishouden in hoogbouw;

 • e.

  bovengrondse verzamelcontainers voor een huishouden in hoogbouw;

 • f.

  inzamelvoorzieningen op wijkniveau voor het inzamelen van textiel en glas;

 • g.

  de inzamelplaats als bedoeld in artikel 5 van de afvalstoffenverordening: de milieustraat aan de Duinweg 37 in Drunen.

 

Artikel 2 Wijze van ter inzameling aanbieden

 • 1.

  De gebruiker van een perceel of een huishouden in hoogbouw is verplicht huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ter inzameling aan te bieden op de wijze zoals voorgeschreven in dit besluit. Dit betekent dat hij gebruik moet maken van het aangewezen inzamelmiddel of de aangewezen inzamelvoorziening en ook overigens op de wijze zoals voorgeschreven in dit besluit.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid zijn huishoudens in hoogbouw vrijgesteld van de verplichting om GFT-afval afzonderlijk ter inzameling aan te bieden, tenzij aan een huishouden in hoogbouw een inzamelmiddel of inzamelvoorziening voor de gescheiden inzameling van GFT-afval via de gemeente beschikbaar is gesteld.

 

Artikel 3 Algemene bepalingen over inzamelen bestanddelen huishoudelijk afval

 • 1.

  De inzameldienst zamelt via een minicontainer voor de gebruiker van een perceel tenminste eenmaal per twee weken GFT-afval afzonderlijk bij elk perceel in.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, wordt GFT-afval niet afzonderlijk ingezameld bij huishoudens in hoogbouw, tenzij aan een huishouden in hoogbouw een inzamelmiddel of inzamelvoorziening voor de gescheiden inzameling van GFT-afval via de gemeente beschikbaar is gesteld.

 • 3.

  Oud papier en karton wordt tenminste eenmaal per maand afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  Als voor een huishouden in hoogbouw een verzamelcontainer voor oud papier en karton via de gemeente beschikbaar is gesteld, wordt oud papier en karton via deze verzamelcontainer ingezameld.

 • 5.

  Het inzamelen van glas en textiel vindt afzonderlijk plaats via verzamelcontainers op wijkniveau.

 • 6.

  Het inzamelen van klein chemisch afval (KCA), (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, hout, grof tuinafval, asbest en asbesthoudend afval en grof huishoudelijk afval vindt afzonderlijk plaats via de inzamelplaats als bedoeld in

  artikel 5 van de afvalstoffenverordening.

 • 7.

  In afwijking van het zesde lid is het mogelijk dat bouw- en sloopafval, verduurzaamd hout en asbest en asbesthoudend afval wordt ingezameld door een ander dan de inzameldienst of dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de afvalstoffenverordening.

 

Artikel 4. Bepalingen over inzamelen bestanddelen restafval en PMD-afval

 • 1.

  Het inzamelen van restafval voor de gebruiker van een perceel of een huishouden in hoogbouw vindt afzonderlijk plaats via ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau.

 • 2.

  De inzameldienst zamelt PMD-afval via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij het perceel in.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, wordt PMD-afval afzonderlijk ingezameld bij huishoudens in hoogbouw via plastic zakken bestemd voor het inzamelen van PMD-afval, tenzij voor een huishouden in hoogbouw een inzamelmiddel- of inzamelvoorziening voor de gescheiden inzameling van PMD-afval via de gemeente beschikbaar is gesteld.

 

Artikel 5. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

De volgende regels worden gesteld over de dagen en de tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden aangeboden:

 • a.

  inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden vóór 07.00 uur van de vastgestelde inzameldag, maar niet eerder dan vanaf 18.00 uur van de dag voor de inzameldag;

 • b.

  inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel moeten na lediging door de inzameldienst op diezelfde dag uit de openbare ruimte worden verwijderd door de gebruiker;

 • c.

  oud papier en karton moeten door de gebruiker van een perceel worden aangeboden vóór 07.00 uur van de vastgestelde inzameldag, maar niet eerder dan vanaf 18.00 uur van de dag voor de inzameldag.

 

Artikel 6. Wijze en plaats aanbieding huishoudelijke afvalstoffen

De volgende regels gelden over de plaats en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • c.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • d.

  er mag naast de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen geen huishoudelijk afval worden geplaatst;

 • e.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag tezamen in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

 • f.

  KCA mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de inzamelplaats als bedoeld in artikel 5 van de afvalstoffenverordening;

 • g.

  bij gebruik van een binnenzak in de minicontainer, dient deze zak te zijn losgemaakt, voordat de container op de inzameldag wordt aangeboden.

 

Artikel 7. Gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

Het college stelt de volgende regels voor het gebruik van de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

 • a.

  de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zijn in bruikleen verstrekt door of namens de gemeente en blijven eigendom van de verstrekker;

 • b.

  de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen behoren bij de woning of bij het wooncomplex, indien deze daarvoor ter beschikking zijn gesteld;

 • c.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de verstrekte inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • d.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken.

 

Artikel 8. Fasegewijs invoeren van omgekeerd inzamelen

(vervallen)

 

Artikel 9. Intrekken oude uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit van 6 september 2005 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10. Datum inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag na de bekendmaking daarvan.

 

Besloten door het college van Heusden in zijn vergadering van 9 januari 2018.

de secretaris, mr. H.J.M. Timmermans

de wnd. burgemeester, drs. R.H. Augusteijn