Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingregeling 2007
CiteertitelMandaatregeling Heusden 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 75, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Gemeentewet, art. 171
 4. Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2007nieuwe regeling

03-04-2007

Onbekend

V200700002

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling 2007

 

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

 • 1.

  Mandaatbesluit 3

 • 2.

  Mandaatregeling 4

 • 3.

  Mandaatregister 1

Categorie Algemeen 8

Categorie Bestuurlijke zaken 8

Bezwaar en beroep 8

Klachten en meldingen 9

Categorie Personeel en Organisatie 9

Categorie Financiële zaken 11

Aanbestedingen 11

Subsidies 12

Verzekeringen 12

Belastingen 12

Leningen 13

Overig 14

Categorie Burgerdiensten 14

Categorie Facilitaire zaken 16

Categorie Vergunningen 16

Bijzondere wetten 16

Ruimtelijke ordening 18

APV 19

Bouw, sloop en monumenten 20

Milieu 20

Overig 22

Categorie Openbare ruimte 24

Categorie Onderwijs, sport en welzijn 24

Categorie Handhaving 26

Categorie Brandweer 28

Categorie Mandaten aan niet - ondergeschikten c.q. niet – ambtenaren 29

Bijlage - Wettekst Algemene wet bestuursrecht 34

1. Mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in: artikel 160 Gemeentewet;

artikel 171 Gemeentewet;

artikel 75, tweede lid Gemeentewet en

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • -

  het in verband met de omvang en de aard van de werkzaamheden noodzakelijk is om de afdoening van een aantal zaken, die behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, op te dragen aan daartoe aangewezen ambtenaren;

 • -

  door middel van voornoemde opdracht een verbetering van het bestuurlijk en ambtelijk functioneren dient te worden bereikt mede ten aanzien van effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid;

 • -

  de verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie ligt bij de gemeentesecretaris conform het organisatiebesluit;

Besluit:

 • 1.

  In te trekken de mandaatregeling 2006, vastgesteld op 21-11-2006;

 • 2.

  Op grond van de schakelbepaling van art. 10:12 Awb al hetgeen dat in dit besluit ten aanzien van mandaten is bepaald eveneens en voorzover mogelijk van toepassing te verklaren op:

  • -

   volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

  • -

   machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn (feitelijke handelingen);

 • 3.

  Met behoud van eigen verantwoordelijkheid de uitoefening van hun bevoegdheden, aangegeven in de bij dit besluit behorende register, op te dragen aan de daarin genoemde functionarissen;

 • 4.

  Dat de gemeentesecretaris bij afwezigheid wordt vervangen door de loco-secretaris;

 • 5.

  De vermelde functionarissen leggen periodiek verantwoording af aan burgemeester en wethouders, de burgemeester en de secretaris, van de uitoefening van hun bevoegdheden;

 • 6.

  Vast te stellen het ‘Besluit Mandaat-,volmacht- en machtigingregeling 2007’, overeenkomstig de tekst zoals die aan dit besluit is gehecht;

 • 7.

  Dit besluit te publiceren op de gemeentelijke interpagina, onder de heusdense regelgeving; en in werking te laten treden op 04-04-2007.

Aldus vastgesteld door respectievelijk het college en de burgemeester van de gemeente Heusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op 03-04-2007.

Burgemeester en wethouders van Heusden,

De burgemeester van Heusden,

De burgemeester De secretaris,

Drs. H.P.T.M. Willems mr. J.T.A.J. van der Ven

2. Mandaatregeling

Artikel 1: Begripsomschrijving

In dit besluit en in het register wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  Ten aanzien van mandaat

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

 • b.

  mandans: degene die het mandaat verleent;

 • c.

  mandataris: degene die het mandaat ontvangt;

 • d.

  submandaat: de bevoegdheid die overgedragen wordt door een gemandateerde. Submandaat mag alleen als de oorspronkelijke mandaatgever daar bij verlening van het mandaat toestemming voor gegeven heeft.

 • B.

  Ten aanzien van volmacht

 • a.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtgever) privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b.

  volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

 • c.

  volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  Ten aanzien van machtiging

 • a.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen verrichten;

 • b.

  machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

 • c.

  machtiginghouder: degene die de machtiging ontvangt;

D. Attributie: het toekennen van een nieuwe publiekrechtelijke bevoegdheid. Het gaat om zowel bestuursbevoegdheden als om bevoegdheden tot feitelijke handelingen. De wetgever in formele zin of een bestuursorgaan met wetgevende bevoegdheid roept een bestuursbevoegdheid in het leven en kent deze toe aan een bestuursorgaan.

E. Delegatie: Een overdracht van bevoegdheden tussen bestuursorganen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overgedragen bevoegdheid berust niet langer bij de delegans (degene die de bevoegdheid heeft gedelegeerd), maar komt bij degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd te liggen; deze oefent haar verder zelfstandig uit. Het delegerende bestuursorgaan is de zeggenschap over de wijze van uitoefening van de bevoegdheid in beginsel kwijt. De overgedragen bevoegdheid wordt zelfstandig en op eigen naam uitgeoefend. Delegatie aan ondergeschikten is verboden.

Artikel 2

Algemene voorwaarden

Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het register wordt het daaromtrent gestelde bij of

krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, beleidsregels, aanwijzingen en

richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers

of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3

Budgethouderschap

Het vastleggen van de verantwoordelijkheden, verplichtingen en bevoegdheden in het kader van het budgetbeheer zoals bedoeld in het Financiële Beheers- en Controleregeling art. 13 lid 2 en in het kader van de financiële verordening gemeente Heusden (volgens art. 212 Gemeentewet), art. 26 lid c/d/e is geregeld in de regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden.

Artikel 4

Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  Een in mandaat- ,volmacht of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college c.q. de burgemeester alsmede aan de algemeen directeur te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   de burgemeester of de algemeen directeur dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger of van diens plaatsvervanger bij het te nemen besluit bestaat;

  • e.

   van de te nemen beslissing precedentwerking te verwachten is;

  • f.

   de beslissing afwijkt van een ingewonnen extern advies;

  • g.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is.

 • 2.

  Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het eerste lid een te nemen besluit voorlegt aan het college c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 3.

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is neemt het college het besluit zelf.

 • 4.

  Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met het eerste lid onder d van dit artikel.

Artikel 5

Reikwijdte mandaat- , volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1.

  Indien het college c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woord, onverminderd het bepaalde in artikel 2. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen e.d.;

  • c.

   het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  • d.

   verdagen en/of uitstellen;

  • e.

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • f.

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • g.

   het stellen van nadere voorwaarden;

  • h.

   het toekennen van voorschotten;

  • i.

   het uitvoeren van selectie;

  • j.

   het uitvoeren van gunning;

  • k.

   het aflegen van verantwoording aan het rijk;

  • l.

   het bekendmaken van besluiten/ beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • m.

   het toezenden van besluiten/ beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de verleende bevoegdheid.

Artikel 6

Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt de bevoegdheid tot ondertekening eveneens verleend, voorzover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: het college van Heusden c.q. de burgemeester van Heusden, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de handtekening met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en tenslotte de functie.

 • 3.

  Indien een besluit wordt genomen in ondermandaat, wordt bij ondertekening de volgende formulering aangehouden: het college van Heusden c.q. de burgemeester van Heusden, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de handtekening met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en tenslotte de functie.

 • 4.

  Indien een besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger, wordt bij ondertekening de volgende formulering aangehouden: het college van Heusden c.q. de burgemeester van Heusden, namens dezen c.q. namens deze, vervolgens de woorden “bij afwezigheid” of de letters “b.a.” met daaronder de naam van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger en tenslotte de functie.

 • 5.

  Elke teammanager is ondertekeningsbevoegd voor door het college genomen besluiten die niet gemandateerd zijn, met dien verstande dat de teammanager deze bevoegdheid slechts kan uitoefenen voor besluiten op voorstellen die door het desbetreffende team zijn aangeleverd.

Artikel 7

Uitgezonderd van de tekeningsbevoegdheid

De tekeningsbevoegdheid geldt niet voor stukken gericht aan een minister, de Raad van State, de commissaris van de Koningin, gedeputeerde staten en de besturen van andere gemeenten, behalve indien het routinematige toezending van stukken betreft.

Artikel 8

Vervanging

In geval van afwezigheid van een functionaris, aan wie op grond van dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn/haar vervanger conform de binnen de organisatie geldende vervangingsregeling. Ook de vervanger dient de bepalingen van de mandaatregeling in acht te nemen.

Bij afwezigheid van de mandataris wordt als volgt gehandeld:

 • -

  voor de behandelend ambtenaar treedt de teammanager in de plaats;

 • -

  voor de teammanager treedt een collega-teammanager in de plaats, met dien verstande dat, bij afwezigheid van de teammanager Bedrijfseconomische control en/of de teammanager Kwaliteitscontrol de vervanging door henzelf of de manager bedrijfsvoering geregeld wordt;

 • -

  bij afwezigheid van de vaste vervanger van de gemeentesecretaris treedt in diens plaats een door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 9 Verantwoording

 • 1.

  De vermelde functionarissen leggen verantwoording af aan Burgemeester en Wethouders, de burgemeester en de secretaris van de uitoefening van hun bevoegdheden.

 • 2.

  De bevoegdheden zijn ingedeeld naar categorieën van verantwoording.

Categorie A: géén verplichte verantwoording;

Categorie B: jaarlijkse verantwoording;

Categorie C: viermaandelijkse verantwoording (gekoppeld aan budgetcyclus).

3.In het mandaatregister staat bij elke bevoegdheid vermeld in welke categorie van verantwoording deze valt.

Artikel 10

Evaluatie en beheer

 • 1.

  De mandaatregeling wordt door het Team Kwaliteitscontrol (KC) vierjaarlijks geëvalueerd en zonodig herzien;

 • 2.

  Tussentijds genomen besluiten worden door de teammanagers aan het Team KC aangeleverd en door dit team aan het register toegevoegd;

 • 3.

  De teammanagers zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de juiste en volledige gegevens aan het team KC.

Artikel 11

Slot- en overgangsbepaling

 • 1.

  De mandaatregeling 2006 wordt ingetrokken en vervangen door onderhavige mandaatregeling;

 • 2.

  De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zover en op het moment dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling 2007;

 • 4.

  De mandaatregeling treedt in werking op 04-04-2007.

Artikel 12

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatregeling Heusden 2007’.

3. Mandaatregister

Nr

Taken en/of bevoegdheden

Mandaatgever

Mandaat aan

Submandaat aan

Voorwaarden/ Werkafspraken

Categorie Algemeen

1

A

Voeren van eenvoudige correspondentie

(art. 160 Gemeentewet)

Burgemeester en B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Mits geen besluit in de zin van

art. 1:3 Awb

2A

Correspondentie betreffende het opvragen van offertes,en het uitwisselen van gegevens

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

3A

Opvragen schriftelijke machtiging (art. 2:1 lid 2 Awb)

Burgemeester en B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

4

A

Nemen van beslissingen voor het realiseren van het op te leveren projectresultaat

B&W

Projectleider

 

Voor zover passend binnen het kader van het projectplan en de

beslis-documenten gedurende de looptijd van het project

5A

Vorderen tot het zich verwijderen uit het gemeentehuis van personen aan wie de toegang voor een bepaalde periode is ontzegd (art. 139 Wetboek van Strafrecht en titel 3.3 Burgerlijk Wetboek)

Burgemeester

Gemeente-secretaris

Teammanager en Beleids-medewerker openbare orde en veiligheid

 

6B

WOB verzoeken

(art. 6 en 7 Wet openbaarheid van bestuur)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

7B

Benoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand

(art. 1:16 lid 2 BW)

B&W

Teammanager

 

 

Categorie Bestuurlijke zaken

Bezwaar en beroep

1A

Voeren van verweer, zowel mondeling als schriftelijk, inzake bezwaar- en beroepschriften

Burgemeester en B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Mits conform bestreden besluit

2A

Indienen van bezwaar- en beroepschriften

(art. 160 Gemeentewet)

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

3B1

Behandeling van bezwaarschriften

Burgemeester en B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

M.u.v. de beslissing op bezwaar

Klachten en meldingen

4B2

Afdoen van klachten (Hoofdstuk 9, titel 9.1 Awb)

B&W

Gemeente- secretaris

 

 

5B2

Afdoen van klachten (Hoofdstuk 9, titel 9.1 Awb)

B&W

Gemeente- secretaris

Manager publiek en Manager bedrijfsvoering

Voor zover het betreft gedragingen van een ambtenaar

6B2

Afdoen van klachten (Hoofdstuk 9, titel 9.1 Awb)

B&W

Burgemeester

 

Voor zover het betreft gedragingen van de gemeente-secretaris of het college van B&W

7B2

Afdoen van klachten (Hoofdstuk 9, titel 9.1 Awb)

B&W

Loco-

burgemeester

 

Voor zover het betreft gedragingen van de burgemeester

8B2

Afdoen van klachten (Hoofdstuk 9, titel 9.1 Awb)

B&W

Het presidium

 

Voor zover het betreft gedragingen van de raad of de griffier

9B2

Afdoen van meldingen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Personeel en Organisatie

1A

Uitvoeren administratieve afhandeling en begeleiding van schriftelijke werving- en selectieprocedure (vast) personeel

B&W

Teammanager

ORGO

 

 

2A

Detachering van personeel

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

3A

Selectie en voeren van sollicitatiegesprekken (vast) personeel

B&W

Teammanager

 

In overleg met de P&O functionaris van het team ORGO

4A

Werven, aannemen en ontslaan van tijdelijk personeel

B&W

Gemeente-secretaris

 

Na fiat MT

5A

Inschakelen van oproepkrachten

B&W

Teammanager

 

Uitgezonderd personeel sport-accommodatie

6A

Inschakelen van oproepkrachten t.b.v. sportaccommodaties

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

De aanstelling ligt bij de teammanager. De behandelend ambtenaar mag de krachten oproepen

7A

Afdoen open sollicitaties

B&W

Teammanager ORGO

 

 

8A

Verstrekken van gegevens i.v.m. uitvoering belastingen en sociale verzekeringswetten

B&W

Teammanager

ORGO

 

 

9A

Uitvoeren salarisadministratie

B&W

Teammanager

ORGO

 

 

10A

Toekennen van een voorschot op het salaris of vakantie-uitkering

B&W

Teammanager

ORGO

 

 

11A

Wijzigen van de formele arbeidsduur

B&W

Teammanager

 

Voor zover deze geen uitbreiding van de beschikbare formatie tot gevolg hebben

12B3

Benoeming vast personeel

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

13B3

Omzetten van tijdelijke in definitieve aanstellingen

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

14

B3

Verlenen van ontslag (Hoofdstuk 8 CAR/Uwo)

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

15

A

Toepassen hoofdstuk 16 CAR/UWO

B&W

Gemeente-secretaris

 

M.u.v. strafontslag

16A

Toepassen verplaatsings- en reiskostenregeling

B&W

Teammanager

ORGO

 

 

17A

Uitvoeren verlofregeling (hoofdstuk 6 CAR/Uwo en verlofregeling Heusden)

B&W

Teammanager

 

Uitgezonderd verlof aan secretaris en in overleg met de P&O functionaris van het team ORGO

18A

Toekennen onbezoldigd verlof (art. 6:4:5 CAR/Uwo)

B&W

Teammanager

ORGO

 

In overleg met de betrokken teammanager

19A

Beslissen over deelname aan cursussen, seminars e.d. door de gemeentesecretaris

B&W

Portefeuille-houder

 

 

20A

Beslissen over deelname aan cursussen, seminars e.d. door (team)managers

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

21A

Beslissen over deelname aan cursussen, seminars e.d. door overige medewerkers

B&W

Teammanager

 

 

22A

Beslissen over studiefaciliteiten voor reguliere studies

(art. 17:1:1 CAR/Uwo)

B&W

Teammanager

 

 

23A

Verlenen van toestemming tot het verrichten van overwerk

Gemeente- secretaris

Teammanager

 

 

24A

Toekennen van vergoeding en (hfdst. 3 CAR/Uwo)

B&W

Teammanager

ORGO

 

In overleg met de betrokken teammanager

25A

Uitoefenen bevoegdheden als toegekend in de

Arbo-wet

Gemeente- secretaris

Teammanager

ORGO

 

 

Categorie Financiële zaken

Aanbestedingen

1

B

Houden van (Europese) aanbestedingen voor diensten, leveringen en werken

B&W

Teammanager

Budget/ machtigings-houder

Conform inkoopbeleid gemeente Heusden

en na melding bij de inkoop-coördinator

2A

Geven van opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden, voortvloeiende uit de (Europese) aanbestedingen

B&W

Teammanager

 

Alleen indien het past binnen het krediet

3A

Tekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten voortvloeiende uit de aanbestedingen

Burgemeester

Teammanager

KC

 

Bij afwezigheid teammanager, zie artikel 8 mandaatregeling

4A

Tekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten voortvloeiende uit de Europese aanbestedingen

Burgemeester

Teammanager KC

 

Bij afwezigheid teammanager, zie artikel 8 mandaatregeling

Subsidies

5A

Verlenen en vaststellen van alle subsidies ongeacht omvang of soort

(Titel 4.2 Awb)

B&W

Teammanager

 

Conform subsidie-verordening en passend in het door de raad en/of B&W vastgestelde beleid

Verzekeringen

6A

Voeren van alle correspondentie m.b.t. de gemeentelijke verzekeringen, waaronder in ieder geval begrepen het afwikkelen van schadegevallen en schadeclaims overeenkomstig de polisvoorwaarden

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Met uitzondering van schadegevallen bij bijzondere calamiteiten

7A

Afsluiten en wijzigen van verzekeringen voor gemeentelijke objecten

B&W

Teammanager

 

 

Belastingen

8A

Vaststellen kohieren gemeentelijke belastingen

B&W

Gemeente-secretaris

 

 

9A

Beslissen over vrijstelling/ontheffing gemeentelijke belastingen

Aangewezen: heffings – en invorderings- ambtenaar

Medewerker belastingen

 

Uitsluitend mits aangewezen heffings-ambtenaar (periodiek) geïnformeerd wordt over de vrijstelling/

ontheffing

10A

Uitvoeren administratieve correcties op aanslagen gemeentelijke belastingen

Aangewezen: heffings- en invorderings-ambtenaar

Behandelend ambtenaar

 

Uitsluitend mits aangewezen heffings-ambtenaar (periodiek) geïnformeerd wordt over de administratieve correcties

11A

Oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen (art. 255 lid 5 Gemeentewet)

B&W

Heffings- en invorderings- ambtenaar

 

 

12A

Beslissen op verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Aangewezen: heffings- en invorderings-ambtenaar

Medewerker belastingen

 

Uitsluitend mits aangewezen heffings-ambtenaar (periodiek) geïnformeerd wordt

13A

Het beslissen op bezwaarschriften m.b.t. te heffen belastingen en rechten

Aangewezen: heffings- en invorderings-ambtenaar

Medewerker belastingen

 

Mist dit niet dezelfde persoon is die het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen

14A

Beslissen op bezwaarschriften m.b.t. de waardevaststelling in het kader van de Wet Waardering Onroerende zaken

Aangewezen: heffings- ambtenaar

Medewerker belastingen

 

Mist dit niet dezelfde persoon is die het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen

Leningen

15A

Correspondentie m.b.t. verstrekken opgave en bevestiging saldo

opgenomen en verstrekte leningen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Jaarlijkse controle van de stand van leningen

16B

Aangaan van korte geldleningen, tot een maximum van € 5 miljoen per jaar

B&W

Teammanager

BEC

 

Bij afwezigheid teammanager, zie artikel 8 mandaatregeling

17B

Aangaan van lange geldleningen, tot een maximum van € 20 miljoen per jaar

B&W

Teammanager

BEC

 

Bij afwezigheid teammanager, zie artikel 8 mandaatregeling

18B

Aangaan van rekeningcourant-overeenkomsten

B&W

Teammanager

BEC

 

Bij afwezigheid teammanager, zie artikel 8 mandaatregeling

Overig

19A

Doen van uitgaven in het kader van de program- en productbegroting

B&W

Hoofdbudget-houder

Budgethouder,

Deelbudget-houder

Voor zover passend binnen de Regeling budgethouder-schap van de gemeente Heusden

20A

Aansprakelijkheidstelling voor de schade aan gemeente-eigendommen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Burgerdiensten

1A

Correspondentie m.b.t. benoeming (plaatsvervangend) leden van de stembureaus

(art. E4 Kieswet)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

2A

Beslissen op het verzoek tot stemmen in het stembureau naar keuze en tot stemmen bij volmacht

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

3A

Verstrekken van inlichtingen en afschriften uit het Kiezersregister

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

4A

Verstrekken van gegevens aan het CBS

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

5A

Uitvoeren gemeentelijke basisadministratie

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

6A

Vertegenwoordigen BurgerServiceNummer

Burgemeester

Teammanager

 

 

7A

Opvragen van inlichtingen t.b.v. de beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen Nederlanderschap o.g.v. de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

8A

Tekenen staten van inlichtingen i.v.m. naturalisatie

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Betreft verzoeken om naturalisatie ingevolge de Rijkswet op het Nederlander-schap en verzoeken om naamswijziging

9A

Kennisgeving van overlijden ingevolge KB 18-101933 nr 32, houdende het doen van opgaven van plaatsgehad hebbende sterfgevallen aan de inspecteurs der registratie en successie (uitzending van sterflijsten)

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

10A

Verlenen en verlengen van grafrechten

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

11A

Verzorgen van een uitvaart in opdracht van de burgemeester (art. 21 Wlb)

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

12A

Beslissen op verzoeken tot bijzetting t.z.t. in reeds bestaand graf

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

13A

Beslissen op verzoeken o.g.v. vangnetregeling huursubsidie

B&W

Teammanager

 

 

14A

Afgeven verklaringen omtrent gedrag

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Binnen wettelijke randvoorwaarden. M.u.v. degene die voorkomen in het Strafregister

15A

Legalisering handtekening

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

16A

Afgifte attestatie de vitae

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

17A

Behandelen aanvragen rij- en reisdocumenten

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

18A

Afgifte bewijs Nederlanderschap (geen reispapieren)

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

19A

Beslissen op aanvragen om een gehandicapten-parkeerkaart

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

20A

Opvragen van inlichtingen t.b.v. het aanvragen voor een koninklijke onderscheiding

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Facilitaire zaken

1A

Verkoop overtollig en afgedankt kantoor materiaal

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

2A

Voeren van correspondentie over en afsluiten van abonnementen, incl. raads- en commissiestukken

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

3A

Inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten (art. 2 Archiefverordening)

Gemeente-secretaris

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

4A

Opstellen van procedures voor documentenverkeer (art. 8 besluit Informatiebeheer 2006)

Gemeente-secretaris

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

5A

Verlenen van toestemming m.b.t. uitlenen van documenten aan functionarissen van buiten de beheerseenheid

(art.18 besluit Informatiebeheer 2006 )

Gemeente-secretaris

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Voor zover het geen geheime stukken betreft

6A

Selecteren van stukken voor bewaring en vernietiging

(art. 24, lid 1 besluit Informatiebeheer 2006)

Gemeente-secretaris

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Voor zover het geen geheime stukken betreft

7A

Opstellen van lijst van te vernietigen documenten (art. 25 besluit informatiebeheer 2006)

Gemeente-secretaris

Teammanager

Behandelend ambtenaar

De lijst dient te worden goedgekeurd door de secretaris

8A

Vernietigen van documenten

(art. 25 besluit Informatiebeheer 2006)

Gemeente-secretaris

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Na goedkeuring van de secretaris en archivaris van lijst te vernietigen documenten

Categorie Vergunningen

Bijzondere wetten

1A

Beslissen op aanvragen voor ontheffingen als bedoeld in art. 87 RVV 1990

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

2A

Beslissen op aanvragen voor ontheffingen voor wedstrijden op de openbare weg als bedoeld in art. 10 jo art. 148 Wegenverkeerswet 1994

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

3A

Nemen van tijdelijke verkeersbesluiten, Wegenverkeerswet 1994

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

4A

Beslissen op aanvragen om (tijdelijke en permanente) parkeervergunningen en aanvragen ontheffing parkeerverbod

B&W

Teammanager

 

 

5A

Beslissen op aanvragen voor een gehandicapten-parkeerplaats

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Mits gehandicapten-parkeerkaart is verstrekt

6A

Beslissen op aanvragen voor een ontheffing o.g.v. de Zondagswet

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

7A

Beslissen op aanvragen voor een ontheffing van de winkeltijdenwet

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

8A

Beslissen op aanvragen voor vergunningen voor aansluiting panden op bestaande riolering, zowel binnen als buiten de bebouwde kom (GRP)

B&W

Teammanager

 

 

9B

Beslissen op aanvragen voor een vergunning/ ontheffing als bedoeld in art. 3, 4, en 35 van de Drank- en Horecawet

Burgemeester en B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Submandaat geldt niet voor weigeringen en/of intrekkingen

10A

Beslissen op aanvragen voor een vergunning/ ontheffing o.b.v. de marktverordening

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

11

A

Beslissen op aanvragen voor een vergunning en een ontheffing voor het houden van een kansspel (loterij) als bedoeld in art. 1, art. 3 en art. 7 van de Wet op de Kansspelen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

12A

Beslissen op aanvragen voor een speelautomaten-

vergunning als bedoeld in art. 30 van de Wet op de Kansspelen

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

13A

Verlenen en niet in behandeling nemen van ontheffingen c.q. vergunningen tot kamperen o.g.v. de Wet op de Openluchtrecreatie)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Conform beleid, Verordening op de openlucht-recreatie en bestemmings-plan

14A

Weigeren van ontheffingen c.q. vergunningen tot kamperen o.g.v. de Wet op de Openluchtrecreatie

B&W

Teammanager

 

Conform beleid, Verordening op de openlucht-recreatie en bestemmings-plan

15A

Beslissen op aanvragen voor vergunningen voor het leggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven (Telecommunicatiewet)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

16A

Besluiten tot instemming als bedoeld in de Telecommunicatiewet t.b.v. het leggen van telecommunicatiekabels

B&W

Teammanager

 

 

17A

Verlenen van een vergunning tot het opgraven van een lijk (art. 29 Wlb)

Burgemeester

Teamanager

Behandelend ambtenaar

 

Ruimtelijke ordening

18C

Beslissen op aanvragen voor vrijstellingen en het stellen van eventuele voorwaarden en nadere eisen o.g.v. het bestemmingsplan en o.b.v. art. 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

Teammanager

 

Voor zover passend binnen het bestaande beleid danwel binnen de gangbare bestuurspraktijk

19C

Beslissen op aanvragen voor vrijstellingen en het stellen van eventuele voorwaarden o.b.v. art. 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

Teammanager

 

Zover passend binnen vastgesteld beleid

20A

Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij GS t.b.v. een procedure ex

art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

Teammanager

 

 

21C

Beslissen op aanvragen voor vrijstellingen o.g.v. art. 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

Teammanager

 

Na eerder akkoord B&W over opstarten procedure en indien geen bedenkingen zijn ingebracht

22C

Beslissen op aanvragen voor vrijstellingen o.g.v. art. 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening en het stellen van eventuele voorwaarden o.b.v. het bestemmingsplan, exclusief het besluit tot ongegrondverklaring van eventueel daartegen ingediende zienswijzen

B&W

Teammanager

 

Voor zover passend binnen het bestaande beleid danwel binnen de gangbare bestuurspraktijk

23

C

Beslissen op aanvragen aanlegvergunning

B&W

Teammanager

 

 

24

C

In behandeling nemen, advies inwinnen externe, en beslissen op aanvragen planschadeverzoeken

B&W

Teammanager

 

Beslissen niet gemandateerd indien er geen planschade- of exploitatie-overeenkomst voor is

25A

Beslissen op principeverzoeken

B&W

Teammanager

 

Voor zover duidelijk wel/niet passend binnen bestaand beleid dan wel bestuurspraktijk

APV

26A

Verlenen van een vergunning of ontheffing o.g.v. de APV

Burgemeester en B&W

Teammanager

Behandelend

Ambtenaar

Submandaat niet voor grote evenementen en horeca-exploitatie-vergunning

27A

Niet in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of ontheffing o.g.v. de APV

Burgemeester

en B&W

Teammanager

 

 

28A

Weigeren van een vergunning of ontheffing o.g.v. de APV

Burgemeesteren B&W

Teammanager

 

Mits de gemandateerde binnen de kaders van de geldende regelgeving blijft

Bouw, sloop en monumenten

29A

Beslissen inzake ontvankelijkheid van een bouwaanvraag (art. 47 Woningwet, Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

30C

Beslissen op aanvragen voor een bouwvergunning, monumentenvergunning of sloopvergunning

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Tenzij de Rijksdienst en/of GS rondom negatief adviseert. Submandaat alleen voor lichte bouwvergunningMonumenten-vergunning na instemming door de rijksdienst

31

A

Beslissen op aanvraag schetsplan

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

32A

Mededelen dat geen sloopvergunning is vereist (art. 8.2.1 Bouwverordening)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

33A

Intrekken van verleende sloop- of bouwvergunning (art. 8.1.7 Bouwverordening)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Submandaat alleen indien op verzoek van de vergunning-houder

Milieu

34

C

Beslissen op aanvragen voor vergunningen o.g.v. art. 8.1 Wet milieubeheer

B&W

Teammanager

 

 

35

C

Beslissen op aanvraag revisievergunnign o.g.v. art. 8.4 Wet milieubeheer

B&W

Teammanager

 

 

36

C

Beslissingen o.g.v. art. 8.42 j° 8.40 wet milieubeheer

B&W

Teammanager

 

 

37

B

Procedures voortvloeiend uit BRZO ’99 (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

Burgemeester

Teammanager

 

 

38

B

Beslissingen o.g.v hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer

B&W

Teammanager

 

 

39

B

Besluiten voortvloeiend uit voorschriften van een milieuvergunning

B&W

Teammanager

 

 

40

B

Actualiseren milieuvergunning of wijziging milieuvergunning, ambtshalve of op verzoek van derden (art. 8.22, 8.23 Wet Milieubeheer)

B&W

Teammanager

 

 

41B

Wijzigen milieuvergunning op verzoek van de vergunninghouder

(art. 8.24 wet Milieubeheer)

B&W

Teammanager

 

 

42B

Beslissen tot intrekking milieuvergunning, ambtshalve of op verzoek van derden (art. 8.25 Wet Milieubeheer)

B&W

Teammanager

 

 

43B

Beslissen tot intrekking milieuvergunning op verzoek van de vergunninghouder (art. 8.26 Wet Milieubeheer)

B&W

Teammanager

 

 

44B

Besluitvorming t.a.v. meldingen en kennisgevingen o.g.v. art. 8.19 en 8.40 Wet Milieubeheer

B&W

Teammanager

 

 

45A

Afrekening subsidies oud papier

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

46A

Vergunning voor het inzamelen van andere dan huishoudelijke afvalstoffen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

47B

Melden van voornemen de bodem te saneren bij GS (art. 27 lid 1 en art. 28 lid 1 Wet bodembescherming)

B&W

Teammanager

 

 

48B

Melden van bekende onderzoeksgevallen van ernstige verontreinigingen (art. 41 lid 1 Wet bodembescherming)

B&W

Teammanager

 

 

49A

Toezenden van beschikking opleggen sanctie aan Inspecteur en andere adviseurs

B&W

Teammanager

 

 

50A

Uitoefenen van bevoegdheden, door burgemeester en

wethouders als bevoegd gezag o.g.v. het Lozingenbesluit bodembescherming

B&W

Teammanager

 

 

51A

Geven van opdrachten tot akoestische- en bodemonderzoeken

B&W

Teammanager

 

 

52A

Waterkwaliteitsbeheerder in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over ontwerp-beschikking o.g.v. coordinatieplicht Wvo-Wm

B&W

Teammanager

 

 

Overig

53A

Toekennen en intrekken van huisnummers (art. 3 Verordening naamgeving en nummering)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

54A

Inzage vragen in gegevens bij de dienst van het Kadaster, opvragen gegevens en grensbepalingen (beiden niet kosteloos)

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

55B

Uitvoeren Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

56C

Het vervreemden en niet- vervreemden van gronden in bestemmingsplannen t.b.v. de woningbouw, alsmede het vervreemden van reststroken (incl. openbaar groen)

B&W

Teammanager

 

Vervreemden van reststroken moet plaatsvinden binnen de daarvoor vastgestelde beleidsregels

57C

Sluiten van een huurovereenkomst m.b.t. percelen in de openbare ruimte

B&W

Teammanager

 

 

58A

Opvragen van inlichtingen t.b.v. de verlening van een vergunning of ontheffing bij derde instanties

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Bij justitie moet naam van behandelend ambtenaar bekend zijn

59B

Beslissen op aanvragen voor gebruiksvergunningen en het intrekken ervan

B&W

Teammanager

 

 

60A

Correspondentie inzake de naleving van de voorwaarden m.b.t. de pachting van een kermisstandplaats

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

61A

Gunnen van een kermisstandplaats

B&W

Teammanager

 

Tenzij uitbesteed

62A

Verlenen van toestemming voor het realiseren van een inrit op verzoek van bewoner

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

63A

Afhandelen van de door het team OOR noodzakelijk geachte verbeterings-maatregelen binnen de openbare ruimte, evt. n.a.v. verzoek derden

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Mits passend binnen de vastgestelde toetsingscriteria en het hiervoor in de begroting opgenomen bedrag

64A

Verlenen van opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en bestellen van materialen en diensten t.b.v. team OOR

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

65A

Beslissen op aanvragen voor vergunningen voor werkzaamheden t.b.v. team OOR

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

66A

Beslissen op aanvragen voor vergunningen voor openbare voorzieningen

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

67

A

Beslissen op aanvragen omgevingsvergunning

B&W

Teammanager

 

Voor zover passend binnen het bestaande beleid danwel binnen de gangbare bestuurspraktijk. Indien geen bedenkingen zijn ingebracht en indien wel bedenkingen zijn ingebracht, maar deze niet leiden tot een negatieve beslissing

68A

Intrekken en terugvorderen parkeervergunning vesting

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Openbare ruimte

1A

Uitlenen van gemeentelijke materialen t.b.v. festiviteiten

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

2A

Ondertekenen van overeenkomsten van huur en verhuur van gemeentelijke materialen

Burgemeester

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

3A

Verwijderen en opslaan van goederen bij woningontruimingen

(art. 2.1.5.1 APV)

B&W

Gemeente-secretaris

Teammanager

 

4A

Aanwijzen van grenzen t.g.v. grondtransacties

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Onderwijs, sport en welzijn

1B

Besluiten inzake toekennen, afwijzen en beëindigen van uitkeringen, mede omvattend heronderzoekbesluiten WMO

B&W

Teammanager

 

Consulenten tekenen zelf in opdracht van de teammanager

2B

Besluiten inzake toekennen, afwijzen en beeindigen, mede omvattend heronderzoekbesluiten c.q. het vaststellen van eigen bijdragen dan wel het treffen van voorzieningen ingevolge de Regeling Opvang Asielzoekers

B&W

Teammanager

 

Consulenten tekenen zelf in opdracht van de teammanager

3A

Verhuren van (binnen) sportaccommodaties

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

4A

(incidenteel) Verhuren van (buiten) sport-accommodaties

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Middels de huurovereen-komst gesloten tussen gemeente en huurder

5A

Toekennen tegemoetkomingen leerlingenvervoer

B&W

Teammanager

 

 

6A

Uitvoeren van declaraties leerlingenvervoer

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

Op basis van de afgegeven beschikking

7A

Uitvoeren en regelen deelname extra bewegingsonderwijs

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

8A

Beslissen op spoedaanvragen op basis van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs

B&W

Teammanager

 

Betreft specifiek verzoeken om vergoeding van vandalisme-schade tot een bedrag van € 5.000,00; mits passend binnen het budget

9A

Beslissen tot niet in behandeling nemen van aanvraag o.g.v. art. 6 Verordening voorziening huisvesting onderwijs

B&W

Teammanager

 

 

10A

Afgeven beschikkingen n.a.v. vaststellings-programma voorzieningen

B&W

Teammanager

 

Mist conform programma

11B

Afwijzen verzoeken speelruimtebeleid

B&W

Teammanager

 

Verzoeken die niet passen binnen het programma

12A

Beslissen op de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

B&W

Teammanager

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Handhaving

1C

Besluit stillegging bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden

(art. 100 Woningwet jo. art. 11.1 of 11.3 Bouwverordening jo. afd. 5.3 Awb)

B&W

Teammanager

Toezichthouder

 

2C

Besluit stillegging bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden

in combinatie met een last onder dwangsom om hervatting van de bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden te voorkomen (art. 100 Woningwet jo. art. 11.1 of 11.3 Bouwverordening jo. afd. 5.3 Awb en art. 125 Gemeentewet jo. afd. 5.4 Awb)

B&W

Teammanager

Toezichthouder

 

3C

Besluiten tot intrekking van bovengenoemde

besluiten tot stillegging en/of de daarmee verbandhoudende lasten onder dwangsom

B&W

Teammanager

 

 

4A

Procedurele besluiten: in kader van een verzoek om voorlopige voorzieningen,

besluit tot het al dan niet opschorten van de in het besluit genoemde begunstigingstermijn tot 2 weken na uitspraak van de Voorzieningenrechter inzake een besluit tot toepassing van bestuursdwang of een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

5A

Voornemen last onder dwangsom/ voornemen bestuursdwang

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

6A

Besluit om een aanvraag om een handhavingsbesluit niet in behandeling te nemen, nadat een termijn is gesteld om deze aanvraag aan te vullen en deze termijn onbenut is verstreken (art. 4:5 Awb)

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

7A

Besluit tot afwijzing van een aanvraag om een handhavingsbesluit vanwege het ontbreken van een overtreding en/of de bevoegdheid tot handhavend optreden

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

8A

Besluit tot afwijzing van een herhaalde aanvraag om een handhavingsbesluit onder verwijzing naar het eerder genomen afwijzende besluit

(art 4.6 Awb)

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

9A

Besluit tot afwijzing van een aanvraag om een handhavingsbesluit op basis van het handhavingsbeleid

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

10A

Betreden van elke plaats t.b.v. de uitoefening van bestuursdwang

(art. 5:27 Awb)

Burgemeester en B&W

Teammanager

Toezichthouder

 

11A

Verzegelen van gebouwen, terreinen e.d.

(art. 5:28 Awb)

Burgemeester en B&W

Teammanager

Toezichthouder

 

12

A

Brieven n.a.v. klachten en/of (her) controle

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

13C

Besluit tot toepassing van bestuursdwang of tot het opleggen van een last onder dwangsom (hieronder ook begrepen het uitvoeren van deze besluiten), alsmede het wijzigen of intrekken ervan

(art. 125 Gemeentewet jo. afd. 5.3 en/of 5.4 Awb)

Burgemeester en B&W

Teammanager

 

 

14C

Besluiten tot stillegging werkzaamheden i.v.m. het niet hebben van een leggingsvergunning of aansluitvergunning

B&W

Teammanager

ToezichthouderMedewerker OOR

Mits passend binnen de vastgestelde criteria

Categorie Brandweer

1A

Selectie en voeren van sollicitatiegesprekken (vast) personeel, alsmede de administratieve afhandeling

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het betreft de procedure van werving en selectie van brandweerlieden

2A

Afdoen open sollicitaties

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het betreft het afdoen van open sollicitaties voor de brandweer

3A

Verstrekken van gegevens i.v.m. uitvoering belastingen en sociale verzekeringswetten

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het betreft het verstrekken van gegevens van brandweerlieden i.v.m. uitvoering belastingen en sociale verzekerings-wetten

4A

Uitvoeren salarisadministratie

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het betreft de uitvoering van de salaris-administratie van de brandweer

5A

Bevordering (art. 19.11 CAR/UWO)

B&W

Commandant brandweer

 

 

6B

Verlenen van ontslag (Hoofdstuk 8 CAR)

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het gaat om het verlenen van ontslag aan brandweerlieden

7A

Deelname aan cursussen, seminars e.d. door medewerkers

B&W

Commandant brandweer

 

Voor zover passend binnen budget en het gaat om deelname aan cursussen, seminars e.d. door brandweerlieden

8B

Afhandelen van de toekenning van gratificaties bij jubilea (art. 3:4/ 3:4:1 arbeidsvoorwaarden-

regeling en art. 3:5/ 3:5:1 CAR)

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het gaat om gratificaties bij jubilea van brandweerlieden

9A

Het nemen van besluiten die rechtstreeks voortvloeien uit de CAR of bezoldingsverordening

B&W

Commandant brandweer

 

Voorzover het gaat om het nemen van besluiten die betrekking hebben op brandweerlieden

10A

Uitoefenen bevoegdheden als toegekend in de Arbo-wet

Gemeente- secretaris

Commandant brandweer

 

Voorzover het gaat om de uitvoering van de Arbo-wet m.b.t. de brandweer en overeenkomstig notitie Organisatie arbo gemeente Heusden

11A

Verkoop overtollig en afgedankt (kantoor) materiaal

B&W

Commandant brandweer

Behandelend ambtenaar

Voorzover het gaat om materiaal van de brandweer

12A

Verlenen van opdrachten voor het verrichten van werkzaamheden en bestellen van materialen en diensten t.b.v. de brandweer

B&W

Commandant brandweer

Behandelend ambtenaar

 

13A

Beslissen op aanvragen voor vergunningen voor werkzaamheden t.b.v. de brandweer

B&W

Commandant brandweer

Behandelend ambtenaar

 

Categorie Mandaten aan niet - ondergeschikten c.q. niet – ambtenaren

1A

In werking stellen van de afzonderlijke sirenes op het grondgebied van de gemeente Heusden

Burgemeester

Commandant van de Regionale Brandweer Noordoost-Brabant

 

Voor zover vallend onder de regio Noordoost Noord– Brabant en de gemandateerde officieren in de regeling operationele leiding

2A

In werking stellen van de afzonderlijke sirenes op het grondgebied van de gemeente Heusden

Burgemeester

Commandant van de Regionale Brandweer Midden-Brabant

 

Voor zover vallend onder de regio Midden-Brabant en de gemandateerde officieren in de regeling operationele leiding

3B

Ontheffingen bijzonder vervoer

B&W

Directeur van de Rijksdienst voor het wegverkeer

 

Zie voorwaarden in het betreffende besluit

4B

(her)Controles milieu

B&W

Derde –adviesbureau

 

 

5B

Vaststellen en invorderen van legesbedragen voor het verlenen van ontheffingen bijzonder transport

Aangewezen: heffings- en invorderings- ambtenaar

Directeur van de Rijksdienst voor het wegverkeer

 

 

6B

De invordering in eerste aanleg van afvalstoffenheffing en rioolrecht

Aangewezen: heffings- en invorderings- ambtenaar

Directeur van waterleidings-maatschappij Oost-Brabant

 

 

7B

De invordering in eerste aanleg van afvalstoffenheffing en rioolrecht

Aangewezen: heffings- en invorderings- ambtenaar

Directeur van waterleidings-maatschappij Noord–West Noord-Brabant

 

 

8B

Afgifte van verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1 sub e titel III Faillissementswet inzake schuldsanering natuurlijke personen (uitvoering WSNP)

B&W

Directeur Stadsbank Midden Nederland (SMN) vestiging Brabant

 

 

9A

Afgifte van internationale rijbewijzen aan ingezetenen

Burgemeester

Hoofddirectie ANWB

 

Overeenkomst tussen VNG en ANWB van 20 februari 1995 is van toepassing

10A

Besluiten tot toekennen, weigeren, intrekken dan wel terug- of invorderen van uitkeringen o.g.v. de Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering

B&W

Directeur UWV/USZO diensten bv

Directeur UWV/USZO

 

11B

Nemen van een beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder nr. 10 waaronder het horen van bezwaarmaker(s) conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur UWV/USZO diensten bv

Directeur UWV/USZO bv

Degene die betrokken is bij het besluit-vormingsproces t.a.v. het bezwaarschrift mag niet ook betrokken zijn geweest bij het besluitvormings-proces in eerste aanleg

12A

Vertegenwoordiging in beroepsprocedures bij de administratieve rechter t.a.v. besluiten als bedoeld onder nr. 10 en 11

B&W

Directeur UWV/USZO diensten bv

Directeur UWV/USZO bv

 

13A

Met recht van substitutie in en buitenrechte alle voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst inzake de Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering noodzakelijke civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ter inning van teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen

B&W

Directeur UWV/USZO diensten bv

 

Na verkregen toestemming van Burgemeester en Wethouders

14A

Instellen van hoger beroep of cassatie en terzake in rechte optreden

B&W

Directeur UWV/USZO diensten bv

 

Het instellen van hoger beroep of cassatie dient nadien bekrachtigd te worden door Burgemeester en Wethouders

15A

Aanstellen verkeersregelaars o.g.v. art. 56 BABW

Burgemeester

Korpschef politieregio Brabant-Noord

 

 

16A

Toezicht op peuterspeelzalen

(art. 21 Verordening peuterspeelzalen 2005)

B&W

Directeur

GGD

Team Technische hygiënezorg

 

17A

Toezicht op kinderopvang (art. 61 Wet Kinderopvang)

B&W

Directeur

GGD

Team Technische hygiënezorg

 

18B

Afgeven beschikkingen in het kader van de Wet Inburgering

B&W

ISD

 

 

19A

Het al dan niet terugvorderen en verhalen van bijstand

B&W

ISD

 

 

20A

De bevoegdheid tot het wegslepen, zoals omschreven in artikel 170 lid 1 Wegenverkeerswet en het kennis geven van inbewaringstelling zoals bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet

B&W

a.Teamchef van district 1 van de regio-politie Brabant Noord

b.De BOA, zoals bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering en werkzaam bij gemeente Heusden

c.medewerkers van garage en takelbedrijf Vlijmen, gevestigd aan de Grote kerk 13 te vlijmen

Executieve politie-ambtenaren van district 1, zoals bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering

De Wegsleep-verordening gemeente Heusden 2006, vastgesteld door de raad van de gemeente Heusden 2006 d.d 15 november 2005, dient in acht te worden genomen

21A

Bijhouden van een register waarin aantekening wordt gehouden van de gevallen waarin het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen wordt uitgeoefend

B&W

medewerkers van garage en takelbedrijf Vlijmen, gevestigd aan de Grote kerk 13 te vlijmen

 

 

22A

De inning van de kosten verbonden aan de uitoefening van bestuursdwang, incl. de bevoegdheid tot het opschorten van de afgifte van een voertuig totdat de kosten zijn voldaan

B&W

medewerkers van garage en takelbedrijf Vlijmen, gevestigd aan de Grote kerk 13 te vlijmen

 

 

23A

De verkoop, eigendomsoverdracht omniet of vernietiging van overgebrachte en in bewaring genomen voertuigen

B&W

medewerkers van garage en takelbedrijf Vlijmen, gevestigd aan de Grote kerk 13 te vlijmen

 

 

24A

Terugbetaling van de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang, als bedoeld in artikel 172 leden 3 tot en met 7, van de Wegenverkeerswet

B&W

medewerkers van garage en takelbedrijf Vlijmen, gevestigd aan de Grote kerk 13 te vlijmen

 

 

B1: verantwoording via jaarverslag bezwaar

B2: verantwoording via jaarverslag klachten

B3: verantwoording via sociaal jaarverslag Bijlage - Wettekst Algemene wet bestuursrecht

Afdeling 10.1.1. Mandaat

Artikel 10:1

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Artikel 10:2

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Geeft het belang aan dat de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid blijft: alleen een besluit dat binnen de grenzen van de bevoegdheid is genomen geldt als een besluit van de mandaatgever.

Artikel 10:3

 • 1.

  Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 2.

  Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:

  • a.

   tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

  • b.

   tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

  • c.

   tot het beslissen op een beroepschrift;

  • d.

   tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

 • 3.

  Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Geeft verdere uitwerking over de situaties waarin wel en waarin geen mandaat verleend mag worden. De hoofdregel staat in lid 1: mandaat verlenen is mogelijk tenzij de wet aangeeft dat het niet mag of “de aard van de bevoegdheid” zich ertegen verzet. De leden 2 en 3 geven een aantal gevallen waarin de wetgever boven twijfel heeft willen stellen dat mandaat NIET mogelijk is. Belangrijkste geval waarin mandaat niet mogelijk is: als het gaat om het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften. Bij het beslissen op bezwaar geldt dat dit niet gemandateerd mag worden aan degene die het primaire besluit heeft genomen.

Artikel 10:4

 • 1.

  Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot de mandaatverlening is voorzien.

Een mandaat kan ook verleend worden aan iemand die NIET werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In dat geval is wel toestemming van de gemandateerde nodig. Impliciet volgt hieruit dat wanneer de gemandateerde WEL werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever die toestemming van de gemandateerde NIET vereist is.

Artikel 10:5

 • 1.

  Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een bepaald geval verlenen.

 • 2.

  Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Artikel 10:6

 • 1.

  De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 2.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

De mandaatgever kan instructies verlenen aan de gemandateerde voor de uitoefening van het mandaat. Dat kan zowel in algemene zin als per geval. Hieruit blijkt al dat bij mandaat de mandaatgever de zeggenschap over zijn bevoegdheid niet helemaal kwijt is. Zie ook het volgende artikel.

Artikel 10:7

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 10:8

 • 1.

  De mandaatgever kan het mandaat ten allen tijde intrekken.

 • 2.

  Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.

Artikel 10:9

 • 1.

  De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.

 • 2.

  Op ondermandaat zijn de overige artikelen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10:10

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Op die manier blijft voor de buitenwacht helder aan welk bestuursorgaan de bevoegdheid in beginsel toekomt.

Artikel 10:11

 • 1.

  Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 2.

  In dat geval moet uit het besluit blijken dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Artikel 10:12

Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Bevat een zogeheten “schakelbepaling”. Mandaat ziet in beginsel alleen op publiekrechtelijke rechtshandelingen. Maar een gemeente verricht ook allerlei privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Door middel van deze schakelbepaling kunnen de regels uit deze afdeling ook worden toegepast op privaatrechtelijke rechtshandelingen en op feitelijke handelingen. Bij privaatrechtelijke rechtshandelingen spreken we niet van mandaat maar van “volmacht” en bij feitelijke handelingen van “machtiging”.