Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
CiteertitelReglement van orde van het college
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2007nieuwe regeling

08-05-2007

-

V200700306

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

 

 

 

R eglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Het college van de gemeente Heusden,

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college (Reglement van orde college).

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2. Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3. Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4. Agenda

 • 1.

  Voor elke collegevergadering wordt, als regel op vrijdag vóór 10.00 uur, voorafgaand aan de betreffende vergadering, door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden op de in de gemeente gebruikelijke plaats ter inzage.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerst lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk maandag vóór 16.00 uur, voorafgaand aan de vergadering, worden aangemeld bij de secretaris.

 • 3.

  Onderwerpen voor de rondvraag worden zoveel mogelijk vooraf aan de secretaris gemeld, uiterlijk om 16.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 6. Deelneming derden aan de vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een ambtelijk vakspecialist of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

 • 2.

  Elke teammanager wordt minimaal 1 maal per jaar uitgenodigd om de actuele stand van zaken in haar/zijn team te bespreken.

Artikel 7. Voorstellen en amendementen

Ieder lid heeft het recht aan de vergadering voorstellen te doen en amendementen op gedane voorstellen in te dienen.

Artikel 8. Stemming over zaken

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd.

 • 3.

  Elk lid kan zonder opgave van redenen laten aantekenen dat hij zich met het genomen besluit niet verenigt.

 • 4.

  Bij staking van stemmen wordt het besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. In deze vergadering worden de beraadslagingen heropend. Indien de stemmen opnieuw staken beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 9. Stemming over personen

 • 1.

  Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 2.

  Indien daarbij de stemming beperkt is tot één persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

 • 3.

  Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt

 • 4.

  bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 10. Presentie- en besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt de zorg voor de besluitenlijst van de vergadering. De besluitenlijst bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aan- en afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het college genomen besluiten (besluitenlijst).

 • 2.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 3.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 4.

  Voorzover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en elektronisch beschikbaar gesteld aan de leden van de raad.

Artikel 11. Openbare vergadering

 • 1.

  Het college vergadert, gelet op artikel 54 Gemeentewet, in beslotenheid. Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 12. Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Indien een lid zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het onderwerp in behandeling, een spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien het desbetreffende lid hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 2.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

Artikel 13. Communicatie

In beginsel vindt elke week na de collegevergadering een persgesprek plaats. Buiten de persgesprekken om treden collegeleden naar buiten op basis van principes van vertrouwen en collegiaal bestuur.

Artikel 14. Verhouding tot ambtelijke organisatie

Opdrachten aan de organisatie worden via de secretaris aan de teammanager gericht.

Artikel 15. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het college op voorstel van de voorzitter.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking

Artikel 17. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde college Heusden.

Heusden,

Het college van Heusden,

De secretaris, de burgemeester, 

Mr. M.T.J.A. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems

Toelichting

Algemeen

Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens de memorie van toelichting bij de nieuwe Gemeentewet (1994) onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe. De Wet dualisering gemeentebestuur (2002) geeft weinig wijzigingen die van invloed zijn op het reglement van orde en andere werkzaamheden van het college. Waar nodig wordt hier in de toelichting aandacht aan besteed.

Artikel 1. Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in het zogenaamde constituerend beraad, de eerst vergadering van het college direct na de raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid die in artikel 168 Gemeentewet geboden wordt (mandaat aan individuele leden van het college).

Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld. Door de Wet dualisering gemeentebestuur is het niet meer mogelijk een raadslid aan te wijzen als vervanger van een wethouder. De vervanging zal onderling geregeld moeten worden of, indien mogelijk gezien het aantal wethouders (artikel 36 Gemeentewet), door het (tijdelijk) aanstellen van een extra wethouder. Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering. Het vierde lid is een voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten.

Artikel 2. Dag en plaats van de vergaderingen

Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerst lid Gemeentewet. Ook hier is weer gekozen voor een flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lid volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college (zie artikel 34 Gemeentewet), maar ook een lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het bepaalde in het tweede lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de bevoegdheid zou toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van het eerst lid staat daaraan in de weg. Het tweede lid geeft verder de procedure voor een extra vergadering weer. Extra vergaderingen worden alleen belegd nadat alle collegeleden telefonisch zijn bereikt. De stukken kunnen daarna per e-mail worden verzonden.

Artikel 3. Verhindering

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt ( artikel 56 Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

 Artikel 4. Agenda

De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en met 105 van de Gemeentewet aangegeven. Nadere uitwerking van de taken van de secretaris vindt enerzijds plaats in dit reglement, anderzijds in het organisatiebesluit waarin de instructie voor de gemeentesecretaris geïntegreerd is opgenomen.

In dit artikel wordt aangegeven dat de secretaris verantwoordelijk is voor het doen toekomen van de agenda aan de collegeleden.

Tevens is kort aangegeven hoe zaken van spoedeisend belang worden geagendeerd. De secretaris zal al naar gelang de omstandigheden dienen af te wegen of ten aanzien van de spoedeisende onderwerpen van tevoren gecommuniceerd wordt met de collegeleden of dat dit in de vergadering gebeurt.

Artikel 5 en 6. Ambtelijke ondersteuning en deelname van derden aan vergadering

Artikel 57 en 55 eerste lid Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de collegeleden en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze Gemeentewetartikelen geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde geheimhouding voor allen aanwezig bij de vergadering geldt. Artikel 5 geeft allereerst de rol van de gemeentesecretaris weer.

Artikel 7. Voorstellen en amendementenCollegebesluiten kunnen ook genomen worden zonder dat daar een ambtelijk voorstel aan ten grondslag ligt.

Artikel 8 en 9. Stemmingen

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 Gemeentewet, dat een regeling bevat met betrekking tot zowel het vergader- als het besluitquorum ten aanzien van de vergaderingen van het college. Hoewel het ingevolge de Memorie van Toelichting bij dit artikel aan het college vrijstaat in het reglement van orde een zwaarder quorumvereiste te stellen, is hiervoor niet gekozen; het in de wet terzake opgenomen stelsel is daarmee onverkort van toepassing.

Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt, dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd. In vergelijking met de desbetreffende artikelen van het reglement van orde voor de raad is er daarom hier voor gekozen om alleen het meest noodzakelijke te regelen. Opvallend is dat in artikel 59 Gemeentewet artikel 31 niet van overeenkomstige toepassing is verklaard. Dat artikel bepaalt dat de stemming over het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen bij gesloten en ongetekende stembriefjes geschiedt. Verder is bepaald dat indien de stemmen over personen tot wie de keuze door een voordracht of herstemming is beperkt, staken, er in dezelfde vergadering een herstemming wordt gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Van de hierdoor geboden ruimte is in het reglement gebruikgemaakt. De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd indien één van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen), tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordt dus of niet of mondeling gestemd en conform artikel 59 Gemeentewet, beslist bij het staken der stemmen de stem van de voorzitter.

Op grond van de uitspraak van de Raad van State van 16 juli 2003 (LJN-nr AH9850, zaaknr. 200200757/1). Behoren zogenaamde parafenbesluiten bekend gemaakt te worden hetzij op grond van het reglement van orde hetzij op grond van een bekendgemaakte vaste praktijk. Daarbij moet bepaald worden dat in een collegevergadering de mogelijkheid bestaat tot beraadslaging en besluitvorming over het te nemen (parafen)besluit en er moet tevens duidelijk zijn wanneer het besluit wordt genomen. In Heusden worden bestaat daarom voor parafenbesluiten geen afzonderlijke procedure: zij worden op de akkoordlijst vermeld.

Artikel 10. Presentie- en besluitenlijst

Dit artikel regelt de de taak van de secretaris en de wijze waarop de besluitenlijst wordt vastgesteld. Als op grond van artikel 55 van de Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is opgelegd, zal ten aanzien van de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp een afzonderlijk verslag moeten worden gemaakt. De stukken worden als kabinetsstukken afzonderlijk bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven.

De Wet dualisering gemeentebestuur introduceert het begrip ‘besluitenlijst’. Op grond van artikel 60 Gemeentewet kan de raad regelen van welke beslissingen van het college de raad op de hoogte gesteld wil worden. Gekozen is voor een regeling waarbij de informatie over de besluitenlijst snel beschikbaar is. De openbaarmaking geschiedt door plaatsing op de website.

Artikel 11. Openbare vergadering

Ingevolge artikel 54 Gemeentewet is hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deuren plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via artikel 9 wordt dit ook uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is, bepaalt het tweede lid van artikel 53 Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet maken.

Artikel 12. Handhaving orde; schorsing

Dit artikel regelt de wijze waarop tijdens de collegevergaderingen de orde gehandhaafd wordt.

Artikel 13. Communicatie

Buiten het wekelijkse persgesprek kunnen individuele collegeleden extern communiceren over college-aangelegenheden, waarbij de principes van vertrouwen en collegiaal bestuur in acht worden genomen.

Artikel 14. Verhouding tot de ambtelijke organisatie

Het is niet de bedoeling dat wethouders rechtstreeks opdrachten geven aan individuele ambtenaren. Opdrachten of verzoeken van enige omvang dienen via de secretaris aan de teammanger gericht te worden.

Artikel 15, 16 en 17.

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting