Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening Werkgeverscommissie Griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkgeverscommissie Griffier
CiteertitelVerordening Werkgeverscommissie Griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2011Nieuw

22-03-2011

De Scherper, 30-03-2011

GRF 46

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie Griffier

 

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden Werkgeverscommissie Griffier

1. De Werkgeverscommissie Griffier oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

2. Tot de bevoegdheid van de commissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

3. De commissie stelt een werkwijze en model vast ten behoeve van het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier.

Artikel 2. Samenstelling Werkgeverscommissie Griffier

1. De leden van de Werkgeverscommissie Griffier worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

2. De commissie bestaat uit drie leden, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie, die uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter kiezen.

3. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling gaan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de commissie te vervullen.

4. De voorzitter van de raad kan worden uitgenodigd om de commissie te adviseren.

Artikel 3. Taken voorzitter Werkgeverscommissie Griffier

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van de commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de commissie,

e. het fungeren als schakel tussen de Werkgeverscommissie Griffier en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Besluitvorming

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 5. Verslaglegging

De Werkgeverscommissie Griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de Werkgeverscommissie Griffier definitief vastgesteld.

Artikel 6. Beslotenheid van vergaderingen

1. De vergaderingen van de Werkgeverscommissie Griffier worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de commissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de commissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Vergaderfrequentie

De Werkgeverscommissie Griffier vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 8. Verantwoording

De Werkgeverscommissie Griffier brengt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raadsleden van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de Werkgeverscommissie Griffier op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening Werkgeverscommissie Griffier'.

Aldus besloten door de raad in de openbare vergadering van 22 maart 2011.

 

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems