Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014
CiteertitelVerordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art 2:14
 2. Algemene wet bestuursrecht, art 3:12
 3. Algemene wet bestuursrecht, art 3:42
 4. Gemeentewet 139
 5. Gemeentewet 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201401-01-2013Nieuwe regeling

11-12-2013

Gooi en Eembode, 09-01-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013;

gelet op de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 139 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat de raad gebruik wil maken van de mogelijkheid van artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, om bij wettelijk voorschrift te bepalen dat de verzending van gemeenteberichten, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch geschiedt;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014, luidende als volgt:

Artikel 1 Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 2.

  Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 2 Bekendmaking/kennisgeving

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en beschikkingen die niet aan belanghebbende(n) in persoon kunnen worden verzonden of uitgereikt, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2.

  Berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden uitsluitend elektronisch verzonden door plaatsing in het elektronische gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 5.

  Indien omvang of complexiteit integrale opname in de weg staan, kan in afwijking van het vierde lid worden volstaan met opname van een gedeelte of samenvatting van een besluit in het elektronisch gemeenteblad en terinzagelegging van het integrale besluit op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op besluiten als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014.

Algemene toelichting

Op 1 juli 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (hierna te noemen: Web) gefaseerd in werking getreden, waarbij de bekendmakingsartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) zijn gewijzigd. Gemeenten hebben de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten, elektronisch bekend te maken. Per 1 januari 2014 betreft dit voor de algemeen verbindende voorschriften geen bevoegdheid meer maar een verplichting.

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de onderhavige verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp-)besluiten van de gemeente.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

Bij het bekendmaken van besluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en bekendgemaakt worden door toezending of uitreiking, en besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en bekendgemaakt worden door middel van kennisgeving in een gemeenteblad of dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

 

Er zijn verschillende soorten bekendmakingen die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht:

 

a. Wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften

Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende voorschriften zijn in beginsel de verordeningen van de gemeente. Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 139 van de Gemeentewet.

 

b. Wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht.

Artikel 3:40 van de Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de WEB mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van gemeentewege uitgegeven blad.

 

c. Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.

Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidings-procedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De WEB heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in het elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken.

 

d. Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen.

In deze verordening wordt geregeld dat deze kennisgevingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven. De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp)besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks d.w.z. door toezending of uitreiking van het besluit op de hoogte moeten worden gebracht door de gemeente (artikel 3:13 en 3:43 Awb).

 

e. Kennisgeving van overige mededelingen

Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van de gemeente.

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen op het gebied van beveiliging en betrouwbaarheid opgenomen waaraan een elektronisch gemeenteblad, zoals bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet, moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het gemeenteblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

Artikel 2

De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronische gemeenteblad. Algemeen verbindende voorschriften worden op grond van artikel 139 Gemeentewet integraal in het elektronische gemeenteblad opgenomen.

De bekendmaking in het elektronische gemeenteblad is de rechtsgeldige bekendmaking, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

Het is niet uitgesloten dat het in bepaalde gevallen wenselijk wordt geacht om naast de bekendmaking in het elektronische gemeenteblad tevens een advertentie in een huis-aan-huisblad te plaatsen, dit om er zeker van te zijn dat de doelgroep op de hoogte kan zijn van de bekendmaking. In de advertentie moet dan worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronische gemeenteblad.

Artikel 3

Uit artikel 2:14 lid 2 Awb vloeit voort dat het ontwerpbesluit en de bij het ontwerpbesluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch ter inzage kunnen worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift.

Op grond van artikel 176 Gemeentewet kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom uitgezonderd van de toepassing van deze verordening.

Artikel 4, 5 en 6 behoeven geen nadere uitleg.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.

de griffier, de voorzitter,

K.E. Driehuijs P.I. Broertjes