Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening speelautomaten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten 2014
CiteertitelVerordening speelautomaten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 147 en 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2014Onbekend

08-01-2014

officiele bekendmakingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomaten Hilversum 2014

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2014;

gezien de reactie van de commissie Economie & Bestuur ;

gelet op het bepaalde van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit;

gelet op artikelen 147 en 149 Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen:

de “Verordening Speelautomaten Hilversum 2014””

Artikel 1

Begripsbepalingen:

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet;

 • c.

  kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de Wet;

 • d.

  hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet;

 • e.

  laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet;

 • f.

  aanwezigheidsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet.

Artikel 2
 • 1.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 2.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Artikel 3

De burgemeester verleent op een desbetreffende aanvraag voor een hoogdrempelige inrichting vergunning voor het daarin aanwezig hebben van maximaal twee kansspelautomaten, indien deze inrichting beschikt over een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 4
 • 1.

  Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van deze verordening geldt voor een tijdvak van ten hoogste achtenveertig maanden (4 jaar).

 • 2.

  De aanwezigheidsvergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 3.

  In de aanwezigheidsvergunning is ten minste opgenomen:

  • a.

   naam van de ondernemer;

  • b.

   adres van de inrichting en het aantal kansspelautomaten (met een maximum van twee);

  • c.

   de verplichting op of aan een speelautomaat een waarschuwing tegen gokverslaving en overige risico’s van overmatig gokken te bevestigen;

  • d.

   kansspelautomaten dienen zodanig te worden opgesteld dat door de leidinggevende voordurend toezicht kan worden gehouden.

 • 4.

  Er mogen alleen kansspelautomaten worden opgesteld, die in eigendom toebehoren aan personen, die in het bezit zijn van een exploitatievergunning, zoals bedoeld in artikel 30h, eerste lid van de Wet op de kansspelen.

Artikel 5
 • 1.

  Aan een aanwezigheidsvergunning kan door de burgemeester voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 2.

  De voorschriften en beperkingen moeten binnen het kader en de doelstelling van de Wet op de kansspelen vallen.

 • 3.

  De voorschriften en beperkingen kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

Artikel 6
 • 1.

  Een aanwezigheidsvergunning, die voor de inwerkingtreding van deze verordening is verleend voor het aanwezig hebben van (maximaal twee) kansspelautomaten, blijft van kracht gedurende de in de vergunning aangegeven termijn.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

Artikel 8

Met ingang van het in artikel 7 bedoelde tijdstip zal de Speelautomatenverordening Hilversum 2000, vastgesteld in de raad van 7 december 2000 komen te vervallen.

Artikel 9

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn behoudens de ambtenaren genoemd in artikel 141 van het wetboek van Strafvordering belast de ambtenaren, met het toezicht op de Drank- en Horecawet , Verordening Drank- en Horecawet en Horecaverordening Hilversum

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Speelautomaten Hilversum 2014”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 8 januari 2014 ,

de griffier, de voorzitter,

K.E. Driehuijs P.I. Broertjes