Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Werktijdenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling
CiteertitelWerktijdenregeling gemeente Hilversum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015art.

13-01-2015

Onbekend

226289

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling

 

 

Werktijdenregeling

Inleiding

In de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn afspraken gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijden. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de Logacirculaire, kenmerk CvA-U201300476. De afspraken geven invulling aan de behoeften van zowel werkgevers als werknemers voor modernisering en flexibilisering van de werktijden. Voor werkgevers is dit belangrijk voor de bedrijfsvoering, mede ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Daarnaast wil de werkgever werknemers meer inzetten als er meer werk is en andersom. Tegelijkertijd wordt invulling gegeven aan de wens van werknemers die hun werktijden meer flexibel willen afstemmen op hun privé-situatie. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie.

In deze nota uitgangspunten staan de interne afspraken over hoe de gemeente Hilversum omgaat met de flexibele en verruimde werktijden. Deze nota bevat de kaders om te komen tot afspraken tussen leidinggevende en medewerkers over de invulling van de werktijden. Uitgangspunt is dat de medewerker een zekere vrijheid heeft in het bepalen van de werktijden maar vanuit het oog op de bedrijfsvoering niet de volledige.

De nota uitgangspunten bestaat uit vier paragrafen, te weten:

 • 1

  Algemene bepalingen

 • 2

  De standaardregeling

 • 3

  De bijzondere regeling

 • 4

  Slotbepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Standaardregeling: Regeling die geldt voor medewerkers die zelf enige regelruimte hebben voor het vaststellen van de werktijden.

 • b

  Bijzondere regeling: Regeling als bedoeld in artikel 4:3 ARH die geldt voor medewerkers van wie de individuele werktijd eenzijdig wordt vastgesteld door het college.

 • c

  Dagvenster: De periode waarbinnen de medewerker die onder de standaardregeling valt, zijn werkzaamheden verricht.

 • d

  Buitendagvenster: De periode waarbinnen de medewerker die onder de standaardregeling valt, werkzaamheden met een dienstopdracht buiten het dagvenster verricht.

 • e

  Bedrijfstijd: De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. Dit is op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

 • f

  Werktijd: De periode waarop door de medewerker arbeid wordt verricht.

 • g

  Formele arbeidsduur: De volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten.

 • h

  Feitelijke arbeidsduur: Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht.

 • i

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de ARH, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn van bij de werkgever.

 • j

  Werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hilversum.

 • k

  Pauze: Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht.

 • l

  Spaaruren: Als iemand meer werkt dan waarvoor hij is aangesteld, formele arbeidsduur, bouwt de medewerker spaaruren op. Voor medewerkers die gebruik maken van het urenregistratiesysteem Big Ben zijn deze uren te vinden onder verlof-spaaruren.

 • m

  ARH: Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum

Artikel 2 Toepassing

Lid 1

De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

Lid 2

De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

Lid 3

De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld.

Artikel 3 Arbeidsduur

Lid 1

De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en maximaal 1824 uur per jaar.

Lid 2

Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

Lid 3

De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de ARH.

Artikel 4 Indeling flexibele werkweek

De gemeente Hilversum kent de flexibele werkweek. Dit houdt in dat men kan kiezen hoe de 36-urige week wordt ingevuld. Dit wordt het arbeidspatroon of werkplan (Big Ben) genoemd. Medewerker stemt de flexibele werkweek af met de leidinggevende.

Artikel 5 Werktijden en aanwezigheid

Lid 1

De werktijd bedraagt volgens de ARH ten hoogste 11 uren per dag en ten hoogste 50 uren per week.

Lid 2

De werktijden worden ingedeeld met inachtneming van het nieuwe dagvenster en de normen uit de Arbeidstijdenwet.

Lid 3

Een medewerker die meer dan 5,5 uur arbeid per dienst verricht, onderbreekt zijn arbeid door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden opgesplitst in pauzes van elk 15 minuten.

Lid 4

Een medewerker die meer dan 10 uur arbeid per dienst verricht, onderbreekt zijn arbeid door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

Artikel 6 Doktersbezoek

Lid 1

Doktersbezoek, tandartsbezoek, ziekenhuisbezoek, e.d. dienen buiten werktijd plaats te vinden.

Lid 2

Wanneer het niet mogelijk is om een bezoek als bedoeld in het eerste lid buiten de werktijden plaats te laten vinden, gaan leidinggevende en medewerker in overleg om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 7 Verlofuren en spaaruren

Lid 1

Bij een volledige betrekking van 36 uur per week, heeft de werknemer minimaal recht op 151,2 uur verlof, volgens artikel 6:2:1:0 Vakantieregeling ARH.

Lid 2

Bij een afwijkend dienstverband (deeltijd of meer uren) wordt het recht op verlof naar rato berekend.

Lid 3

Het verlof wordt aangevraagd bij de leidinggevende.

Lid 4

Indien een medewerker extra uren werkt worden er spaaruren opgebouwd. Aan het werken met spaaruren zijn voorwaarden verbonden:

 • -

  Aan het meer of minder werken dan de formele arbeidsduur ligt een bedrijfsmatige reden ten grondslag of is door de leidinggevende op bedrijfsmatige gronden getoetst;

 • -

  De werkzaamheden van de betreffende werknemer kennen piek en dal perioden waarin spaaruren gecompenseerd kunnen worden;

 • -

  Er bestaat een (bij voorkeur schriftelijke) afspraak waarin is overeengekomen wanneer (periode, per kwartaal, per maand) en hoe (compenseren in vrije tijd, uitbetalen) de spaaruren gecompenseerd gaan worden;

 • -

  Er bestaat duidelijkheid over wat er gebeurt als de spaaruren niet opgenomen worden in de periode die hiervoor benoemd is (uren worden uitbetaald, worden meegenomen naar een volgende periode);

 • -

  Registratie vindt plaats in Big Ben.

Artikel 8 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 9 Bezetting en werkafspraken

Lid 1

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de afdeling. De leidinggevende kan eisen stellen aan een minimale aanwezigheid, beschikbaarheid of bereikbaarheid van de medewerker op bepaalde vaste tijden. Op deze wijze wordt gezorgd voor een optimaal dienstverleningsniveau op de afdeling.

Lid 2

Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de bezetting, werkafspraken, werktijden, verlof, werkplanning en thuiswerken binnen het dagvenster en (indien van toepassing) dienstopdrachten die buiten het dagvenster plaatsvinden. Hierbij worden de normen uit de Arbowet in acht genomen.

Lid 3

Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden op de afdeling, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de afdelingen.

Lid 4

Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. De leidinggevende en de medewerker maken samen afspraken om de tijd op korte termijn te compenseren. Deze uren kunnen niet opgespaard worden of worden omgezet in vakantie-uren.

Lid 5

De afspraken worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld tijdens vaste momenten in de formele gesprekscyclus.

Artikel 10 Buitendagvenstervergoeding

Lid 1

Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8, lid 1 ARH. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Lid 2

De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is, heeft conform artikel 3:8, lid 3 ARH geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

Artikel 11 Beschikbaarheidsdiensten

Lid 1

De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een standaardvergoeding zoals opgenomen in artikel 3:3:1 ARH.

Lid 2

Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Lid 3

Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in de toelichting van artikel 3:8 ARH. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Artikel 12 Bijzondere regeling

Lid 1

De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage 1 opgenomen functies.

Lid 2

Het college stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 ARH en bepaalt welke functiegroepen onder de bijzondere regeling vallen.

Lid 3

Het college informeert de CRG wanneer de in bijlage 1 genoemde functie wijzigen.

Lid 4

Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de ARH aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:2 ARH), toelage onregelmatige dienst (artikel 3:3 ARH), beschikbaarheidsvergoeding (artikel 3:3A ARH) en verschuivingsvergoeding (artikel 3:4 ARH).

Artikel 13 Evaluatie

Het college en de CRG evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie. De CRG heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan het college alleen gemotiveerd kan afwijken.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Werktijdenregeling gemeente Hilversum’ en treedt in werking met ingang van 1-1-2015. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de regeling ‘Notitie Flexibilisering werktijden’ d.d. 1 januari 2008.

Bijlage 1 Functies en beschikbaarheidsdiensten binnen de bijzondere regeling

Functie

Argumentering

Baliemedewerker

Medewerkers zijn aanwezig tijdens de openstelling van het pand. Er moet altijd voldoende bezetting zijn (vaste spreekuren en beschikbaarheid voor de burgers). Medewerkers hebben hier geringe zeggenschap over.

Senior baliemedewerker

Senior adviseur EMG

Medewerkers hebben vaste bloktijden die eenzijdig worden vastgesteld door de leidinggevende. Er is voor deze medewerkers geen sprake van onderlinge regelruimte.

Monteur EMG

Monteur/chauffeur EMG

1e monteur EMG

Opzichter rioolreinigen

Medewerker inspectie/riolering

Uitvoerder begraafplaatsen

Medewerkers werken in een ploeg met vaste start- en eindtijd welke wordt vastgesteld door de leidinggevende. Hier hebben de werknemers geen zeggenschap over.

Uitvoerend medewerker begraafplaatsen

Beheerder begraafplaatsen

Sluiswachter

Medewerkers hebben geen zeggenschap over de werktijden. Indeling volgens een vast rooster.

Beheerder sport

Medewerker KCC

Vanwege de vaste openingstijden en de benodigde bezetting worden de roosters van deze medewerkers eenzijdig vastgesteld door de leidinggevende. De medewerkers hebben weinig inspraak.

Specialist producten

Deze medewerkers bieden ondersteuning aan het KCC. Medewerkers werken vanwege de vaste openingstijden en de benodigde bezetting in eenzijdig vastgestelde roosters. Deze roosters worden door de leidinggevende vastgesteld.

Specialist kwaliteit

Specialist GBA & BS

Medewerker beheer & dienstverlening streekarchief

De roosters van deze medewerkers worden eenzijdig vastgesteld door de leidinggevende. Dit wordt gedaan op basis van de openingstijden.

Marktmeester

Geringe regelruimte doordat de uren zijn gekoppeld aan de vaste marktdagen.

Senior marktmeester

Medewerker handhaving II

Medewerkers werken structureel een substantieel deel van de reguliere uren buiten het dagvenster.

Handhaver openbare ruimte

Beschikbaarheidsdienst

Argumentering

Gladheidsbestrijding

Het directe gevolg van de beschikbaarheidsdienst is beperkte regelruimte. Alleen de uren vanuit de beschikbaarheidsdienst worden vergoed binnen de bijzondere regeling. Voor vergoeding van de reguliere uren geldt de indeling van de functie in standaard of bijzonder.

Milieuklachten

Calamiteiten

Inleiding

De nieuwe regeling bestaat uit twee categorieën, te weten de standaardregeling en de bijzondere regeling.

 • 1

  Standaardregeling: het merendeel van de medewerkers valt onder deze regeling. De medewerker die keuzevrijheid en regelruimte heeft ten aanzien van de reguliere werktijden valt onder de standaardregeling. Dit betekent niet dat de medewerker volledige zeggenschap moet hebben.

 • 2

  Bijzondere regeling: deze regeling is de uitzondering en geldt voor medewerkers die geen of heel geringe zeggenschap hebben over hun werktijden; de werktijden worden eenzijdig vastgesteld door het college. In geval van zelfroostering kan de standaardregeling worden toegepast.

Het college bepaalt, op basis van landelijk geformuleerde criteria, welke functiegroepen onder de bijzondere regeling vallen.

Medewerkers die onder de standaardregeling vallen, kunnen - op basis van de afspraken die gemaakt worden tussen leidinggevende en medewerker - werkzaamheden verrichten binnen het verruimde dagvenster dat loopt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur. Voor de medewerkers die onder de bijzondere regeling vallen, gelden geen wijzigingen met ingang van de nieuwe werktijdenregeling.

Gemeente Hilversum heeft de consequenties van de regeling berekend en de indeling vastgesteld. Op basis van de huidige situatie en beschikbare gegevens, heeft de indeling geen directe financiële consequenties voor de medewerkers.

Artikel 7

Bovenstaande voorwaarden betreffen de voorwaarden zoals opgenomen in de ‘Notitie Flexibilisering werktijden’ d.d. 1 januari 2008. In maart 2014 zijn afspraken gemaakt met de CRG om verlofstuwmeren te voorkomen en bestaande verlofstuwmeren af te bouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Notitie Verlofstuwmeer’ d.d. 20 maart 2014. Artikel 7 is in overeenstemming met de uitvoeringsregels ‘Notitie Verlofstuwmeer’.