Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 10-3-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2009/01; AD UN 13-03-2009, GH 13-03-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 123, derde lid
  2. Waterschapswet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2009nieuwe regeling

10-03-2009

Wsb 2009/01; AD UN 13-03-2009, GH 13-03-2009

BEL/2009.037

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering

 

 

Inhoud

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel met nr. BEL/2009.037;

gelet op het bepaalde in artikel 84 en artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet;

BESLUIT:

1. het hoofd van de afdeling Belastingen aan te wijzen als de ambtenaar belast met de heffing, bedoeld in artikel 123, derde lid, onder b van de Waterschapswet;

2. het hoofd van de afdeling Belastingen aan te wijzen als de ambtenaar belast met de invordering, bedoeld in artikel 123, derde lid, onder c van de Waterschapswet;

3. het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 20 december 2000 (nr.01.fbb/003) in te trekken;

4. het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 11 december 2000 (nr. fbb/00130) in te trekken;

5. dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en kan worden aangehaald als 'aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2009.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs E.Th. Meuleman, secretaris.