Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012
CiteertitelMandaatregeling HHNK 2012
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat
Externe bijlagenMandatenlijst HHNK 2012 Toelichting Mandaatregeling HHNK 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201401-01-2020bijlage

19-08-2014

Waterschapsblad, 2014, 6234

12.22776

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012

 

 

Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012

Artikel 1 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 1.

  Aan de functionarissen die genoemd zijn in de bij dit besluit behorende bijlage wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden nemen van besluiten ter uitoefening van de daarbij genoemde bestuurs- en beheersbevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2.

  Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens het mandaat genomen besluiten, tenzij daarvoor een andere functionaris is aangewezen.

Artikel 2 Algemene instructies

 • 1.

  De uitoefening van het mandaat, de machtiging en de volmacht geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken, met inachtneming van het terzake geldende recht, de vastgestelde of vast te stellen beleids- en uitvoeringsregels alsmede de aangegeven beperkingen en voorwaarden.

 • 2.

  De uitoefening van gemandateerde bevoegdheden met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt met inachtneming van de vastgestelde regels omtrent het budgetbeheer en de uitoefening van budgettaire bevoegdheden bij het hoogheemraadschap.

 • 3.

  Stukken die krachtens mandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden’, gevolgd door de naam en de functie van de gemandateerde.

Artikel 3 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde gaat de bevoegdheid over op zijn plaatsvervanger of, bij gebreke van een functionele plaatsvervanger, op de naasthogere functionaris.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de gemandateerde zelf betreft, gaat het mandaat over op de naasthogere functionaris.

Artikel 4 Informatieplicht bevoegdheden dagelijks bestuur

 • 1.

  De gemandateerde stelt dijkgraaf en hoogheemraden danwel, indien tot instelling van portefeuilles is besloten, de betrokken portefeuillehouder(s) in kennis van in mandaat genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het college of de betrokken portefeuillehouder(s) van belang is.

 • 2.

  Het college alsook de betrokken portefeuillehouder(s) kunnen zich door de gemandateerde laten informeren over in mandaat genomen besluiten.

Artikel 5 Vertegenwoordiging in en buiten rechte

 • 1.

  Tenzij daarvoor een andere functionaris is aangewezen wordt aan de gemandateerden binnen hun taakopdracht volmacht en machtiging verleend tot het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte.

 • 2.

  De dijkgraaf kan een ander machtiging tot vertegenwoordiging verlenen als bedoeld in artikel 95 van de Waterschapswet.

 • 3.

  Artikel 4 is met betrekking tot krachtens de volmacht of machtiging verrichte handelingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1.

  Verlening van ondermandaat geschiedt uitsluitend voor zover de aard van de gemandateerde bevoegdheid zich daartegen niet verzet.

 • 2.

  Stukken die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden’, gevolgd door de functie van de gemandateerde, aangevuld met ‘voor deze’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

 • 3.

  Besluiten tot ondermandaat worden zo spoedig mogelijk aan de mandaatverlener meegedeeld.

Artikel 7 Intrekking, inwerkingtreding, citeertitel

 • 1.

  Ingetrokken worden:

  • a.

   de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009, vastgesteld op 9 december 2009, reg.nr. 09.33018;

  • b.

   het Mandaatbesluit klachtafhandeling, vastgesteld op 20 april 2010, reg.nr. 10.11168;

  • c.

   het Mandaatbesluit vaststelling projectplannen, vastgesteld op 7 december 2010, reg.nr. 10.37974.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2012.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 of Mandaatregeling HHNK 2012.

Bijlage Mandatenlijst 2012  

Mandatenlijst HHNK 2012

Bijlage Toelichting Mandaatregeling HHNK 2012  

Toelichting Mandaatregeling HHNK 2012