Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Verordening op de fractieondersteuning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning HHNK 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening fractieondersteuning
Externe bijlageToelichting Verordening op de fractieondersteuning HHNK 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 56

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-201601-03-201619-10-2019nieuwe regeling

15-06-2016

Waterschapsblad, 2016, 6146

16.11855

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  hoogheemraadschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 • b.

  college van hoofdingelanden: het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap;

 • c.

  college van dijkgraaf en hoogheemraden: het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap;

 • d.

  fractie: het lid of de leden van het college van hoofdingelanden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard of zijn benoemd overeenkomstig artikel 14 van de Waterschapswet;

 • e.

  Reglement van orde: het Reglement van orde voor het college van hoofdingelanden en de commissies;

 • f.

  secretaris-directeur: de secretaris-directeur van het hoogheemraadschap of diens plaatsvervanger.

Hoofdstuk 2 Personele ondersteuning fracties

Artikel 2 Steunfractieleden

 • 1.

  Steunfractieleden worden overeenkomstig het Reglement van orde toegelaten, beëdigd en ontslagen.

 • 2.

  Het college van hoofdingelanden kan op verzoek van een fractie ten hoogste twee steunfractieleden benoemen, die de fractie bij haar werkzaamheden ondersteunen.

 • 3.

  Benoeming van een steunfractielid geschiedt op schriftelijke voordracht van de desbetreffende fractie, met dien verstande dat:

  • a.

   een steunfractielid van een fractie uit de categorie ingezetenen wordt voorgedragen uit de personen die bij de laatstgehouden verkiezingen op de kandidatenlijst van die fractie hebben gestaan;

  • b.

   een steunfractielid van een fractie uit de overige categorieën wordt voorgedragen door de organisatie die bevoegd is tot benoeming van de vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van die categorie.

 • 4.

  Bij de voordracht worden met betrekking tot een voorgedragen persoon overgelegd:

  • a.

   tenzij betrokkene reeds steunfractielid was, een gewaarmerkt afschrift uit de basisregistratie personen, waaruit de woonplaats en datum en plaats van de geboorte blijken;

  • b.

   een overzicht van de door betrokkene beklede openbare betrekkingen;

  • c.

   een verklaring dat betrokkene de benoeming aanvaardt.

 • 5.

  Op steunfractieleden is de gedragscode voor algemeen bestuursleden van het hoogheemraadschap van overeenkomstige toepassing.

 • 6.

  Behoudens tussentijds ontslag eindigt het steunfractielidmaatschap op de datum van aftreden van het college van hoofdingelanden.

Artikel 3 Bevoegdheid

 • 1.

  Een steunfractielid is bevoegd ter vervanging van een lid van zijn fractie deel te nemen aan de vergaderingen van de vaste commissies uit het college van hoofdingelanden en daarin als woordvoerder van zijn fractie op te treden.

 • 2.

  Een steunfractielid heeft geen zitting en geen stemrecht in de vergaderingen van het college van hoofdingelanden. Evenwel kunnen steunfractieleden deelnemen aan andere bijeenkomsten van het college van hoofdingelanden voor zover dit college dat heeft bepaald.

Artikel 4 Informatie

Een steunfractielid ontvangt alle informatie die aan de vaste commissieleden wordt verstrekt, met inbegrip van de informatie waarvoor geheimhouding is opgelegd, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 5 Vergoeding

Een steunfractielid ontvangt voor het deelnemen aan commissievergaderingen een vergoeding ter hoogte van het bedrag, genoemd in tabel IV, klasse 6, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, alsmede een reiskostenvergoeding, overeenkomstig de reiskostenregeling voor de leden van het college van hoofdingelanden.

Hoofdstuk 3 Financiële ondersteuning fracties

Artikel 6 Fractiebijdrage

 • 1.

  Een fractie ontvangt op aanvraag jaarlijks een financiële bijdrage ten laste van het hoogheemraadschap als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De bijdrage bestaat uit een vast bedrag per fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag per zetel.

 • 3.

  Het college van hoofdingelanden stelt jaarlijks bij de begroting de hoogte van de toe te kennen bedragen vast.

Artikel 7 Besteding

 • 1.

  De fracties besteden de bijdrage ter versterking van hun vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

 • 2.

  De bijdrage wordt niet gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en andere regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties, diensten of goederen geleverd ten behoeve van de fractie en op basis van gespecificeerde, reële declaraties;

  • c.

   giften, donaties en soortgelijke bijdragen;

  • d.

   uitgaven die bestreden dienen te worden uit vergoedingen die de leden van het college van hoofdingelanden op grond van hun rechtspositieregelingen toekomen;

  • e.

   opleidingen, cursussen, trainingen en dergelijke;

  • f.

   verkiezing of herverkiezing van leden van het college van hoofdingelanden.

Artikel 8 Voorschot

 • 1.

  De bijdrage wordt voor 31 januari van een kalenderjaar bij wijze van voorschot voor dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  Op de voorschotten worden in mindering gebracht de eventueel in voorgaande jaren te veel ontvangen voorschotten, zoals die ingevolge artikel 11 zijn vastgesteld.

 • 3.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt een evenredig deel van het voorschot verstrekt tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden en het resterende deel in de eerste maand daarna.

Artikel 9 Splitsing fracties

 • 1.

  Bij splitsing van een fractie, zoals bedoeld in artikel 2.3, vierde lid, van het Reglement van orde, wordt de bijdrage over het jaar waarin de splitsing plaatsvindt, verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken zetels en het resterende deel van het kalenderjaar na de splitsing.

 • 2.

  In het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt het aan de oorspronkelijke fractie uitgekeerde voorschot verrekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, tweede lid.

 • 3.

  De verdeling van de bijdrage zoals die voortvloeit uit het eerste lid blijft gehandhaafd voor de jaren na het jaar van de fractiesplitsing, tot het aantreden van een nieuw college van hoofdingelanden.

Artikel 10 Reserve

 • 1.

  Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de aan een fractie toekomende bijdrage blijft gereserveerd ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 50% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar ingevolge artikel 6, tweede lid, toekwam. Het meerdere wordt in mindering gebracht op de bijdrage voor het volgende kalenderjaar.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve wordt tot uitdrukking gebracht in de verantwoording, bedoeld in artikel 11, over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4.

  De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het college van hoofdingelanden als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5.

  Indien op grond van het vorige lid geen rechthebbende fractie kan worden aangewezen, vervalt het recht op de reserve.

 • 6.

  Indien bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger wordt dan op grond van het tweede lid is toegestaan, vervalt het recht op het meerdere.

 • 7.

  Bij splitsing van een fractie als bedoeld in artikel 9 wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal zetels dat bij de splitsing betrokken is, voor zover de reserve niet meer bedraagt dan 50% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande jaar ontving.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  Elke fractie legt binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de aan de fractie toegekende bijdrage, onder overlegging van een financieel verslag aan de secretaris-directeur.

 • 2.

  Na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verslag stelt de secretaris-directeur voor die fractie de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de omvang van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a bedoelde uitgaven, het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van het terug te vorderen bedrag.

 • 3.

  Op grond van het vorige lid teruggevorderde bedragen worden door de betrokken fractie binnen vier weken aan het hoogheemraadschap gerestitueerd.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Uitvoering

De secretaris-directeur kan nadere instructies geven voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of voor verschillende uitleg vatbaar is beslist het college van hoofdingelanden.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 maart 2016.

 • 2.

  Ten aanzien van steunfractieleden die bij de inwerkingtreding van deze verordening reeds als zodanig aangewezen waren werkt artikel 5 terug tot en met 26 maart 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de fractieondersteuning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 of Verordening op de fractieondersteuning HHNK 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van hoofdingelanden van 15 juni 2016.

Toelichting Verordening op de fractieondersteuning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016

Toelichting Verordening op de fractieondersteuning HHNK 2016