Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Delegatiebesluit Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Delfland
CiteertitelDelegatiebesluit Delfland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Delegatiebesluit van 23 november 1995, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2003.

Advertentie in diverse huis-aan-huis-bladen in het hele gebied van Delfland in week 28, 2006, o.a. in de Posthoorn, 13-07-06

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-7-2006

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: De Posthoorn, 13-07-2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 83

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2014nieuwe regeling

06-07-2006

De Posthoorn, 13-07-2006

Onbekend
14-07-200618-04-2014nieuwe regeling

06-07-2006

De Posthoorn, 13-07-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Delfland

 

 

Delegatiebesluit

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  delegeren: het overdragen van bevoegdheden van de verenigde vergadering aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden krachtens artikel 83, eerste lid, van de Waterschapswet;

 • b.

  college: college van dijkgraaf en hoogheemraden.

 

Artikel 2 Gedelegeerde bevoegdheden

Gedelegeerd worden de volgende bevoegdheden:

 • a.

  de aanwijzing van bestuursleden voor rechtspersonen, gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden waarin het hoogheemraadschap deelneemt;

 • b.

  de benoeming, schorsing en het ontslag van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de commissie als bedoeld in de Verordening commissie bezwaarschriften Delfland;

 • c.

  het aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen voor zover hieraan geen bezwarende voorwaarden zijn gebonden;

 • d.

  het indienen van bezwaar en het instellen van beroep; het instellen van rechtsgedingen, het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen en het berusten in rechtsvorderingen; het ageren tegen plannen van derden en het indienen van zienswijzen, bedenkingen en klaagschriften;

 • e.

  het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en schikkingen alsmede het opdragen van geschillenbeslechting aan scheidslieden;

 • f.

  het overnemen in beheer of onderhoud van waterstaatkundige werken;

 • g.

  het aangaan van overeenkomsten van blijvende aard ten behoeve of ten laste van het hoogheemraadschap, met uitzondering van waterakkoorden en overeenkomsten die betrekking hebben op het opnieuw in polderverband brengen;

 • h.

  de vaststelling van de wijze en het houden van aanbestedingen voor uit te voeren werken, leveringen en diensten;

 • i.

  het verkrijgen van registergoederen, voorzover de jaarbegroting of een begrotingswijziging hierin voorziet, en het vervreemden van registergoederen;

 • j.

  het vestigen, wijzigen, opzeggen en afstand doen van zakelijke rechten;

 • k.

  het kopen, vervreemden of verpanden van waardepapieren;

 • l.

  het besteden van de in de jaarbegroting beschikbaar gestelde gelden;

 • m.

  het doen van investeringen voorzover bij de jaarbegroting of een begrotingswijziging krediet beschikbaar is gesteld, tenzij de verenigde vergadering zich bij de vaststelling van de jaarbegroting zulks heeft voorbehouden;

 • n.

  het beschikken over de posten onvoorzien in de vastgestelde jaarbegroting; 

 • o.

  het aangaan van geld- en kapitaalmarkttransacties binnen de ruimte van de vastgestelde jaarbegroting en de meerjarenraming; .

 • p.

  het aangaan en wijzigen van rekening-courantovereenkomsten;

 • q.

  het verlenen van vermindering of kwijtschelding aan hen, die hebben aangenomen ten behoeve van het hoogheemraadschap iets te doen of te leveren;

 • r.

  de aanleg of verbetering van waterstaatswerken waarvan naar het oordeel van het college niet in betekenende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen omslagen is te verwachten;

 • s.

  het aanwijzen van een of meer ambtenaren die de secretaris bij afwezigheid vervangen;

 • t.

  het vaststellen en wijzigen van regelingen inzake het georganiseerd overleg;

 • u.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden van het algemeen bestuur op grond van artikel 8.1.8 van de Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschappen (eervol ontslag op grond van onverenigbaarheid van karakters);

 • v.

  het geven van beschikkingen terzake van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Artikel 3 Inlichtingenplicht gebruik gedelegeerde bevoegdheden

 • 1.

  Het college doet éénmaal per jaar aan de verenigde vergadering mededeling over de gebruikmaking van de gedelegeerde bevoegdheden.

 • 2.

  Het college verschaft desgevraagd aan de verenigde vergadering inlichtingen over de uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden.

   

Artikel 4 Citeertitel, intrekking oud besluit en inwerkingtreding nieuw Delegatiebesluit

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit Delfland.

 • 2.

  Het delegatiebesluit van de verenigde vergadering van 23 november 1995, nr. 95.04098, laatstelijk gewijzigd op 27 november 2003, nr. 398866, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Het Delegatiebesluit Delfland treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

 • Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de verenigde vergadering van 6 juli 2006, nr. 583682.

 • Secretaris F.P. Spaak

 • Dijkgraaf drs. P.H. Schoute

 • Toelichting bij het Delegatiebesluit Delfland: Algemene toelichting

 • De verenigde vergadering (VV) kan bevoegdheden delegeren aan het college. Dit is bij Delfland al sedert 1969 geregeld in het Delegatiebesluit. Daarna is het Delegatiebesluit meermalen aangevuld en aangepast aan gewijzigde hogere regelgeving als de Waterschapswet, het Delflands Reglement en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • Bevoegdheden verenigde vergadering:

 • Artikel 56 van de Waterschapswet luidt: “Het waterschapsbestuur is bevoegd tot regeling en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap in het reglement zijn opgedragen.” In artikel 77 Waterschapswet is bepaald dat de in artikel 56 omschreven bevoegdheid tot regeling en bestuur bij het algemeen bestuur berust voor zover deze niet bij of krachtens reglement dan wel bij wet of amvb is toegekend aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of aan het bestuur van een afdeling. In artikel 83 Waterschapswet is de delegatiegrondslag gegeven. In het eerste lid is bepaald: “Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan het bestuur van een afdeling bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.” In het tweede lid is een aantal delegatieverboden neergelegd.

 • Bevoegdheden college

 • Artikel 84 geeft de bevoegdheden van het college aan. Het college is belast met de dagelijkse aangelegenheden van Delfland en met de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de VV Daarnaast heeft het college de door de VV gedelegeerde bevoegdheden.

 • Bij gebruik bevoegdheid delegatiebesluit vermelden

 • In artikel 10:19 Awb is bepaald dat een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, het delegatiebesluit en de vindplaats daarvan vermeld.