Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Klachtenverordening Hoogheemraadschap Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingKlachtenverordening Hoogheemraadschap Delfland
CiteertitelKlachtenverordening Hoogheemraadschap Delfland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWATERSCHAP.regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: www.hhdelfland.nl/bekendmaking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 9:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2009nieuwe regeling

25-12-2009

www.hhdelfland.nl/bekendmaking

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening Hoogheemraadschap Delfland

 

 

Klachtenverordening

Hoofdstuk 1 Begrips- en algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  klager: de klager als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid van de Awb;

 • c.

  bestuursorgaan: de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland en de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 • d.

  college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland;

 • e.

  ambtenaar: een persoon die werkzaam is of werkzaam is geweest onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan;

 • f.

  gedraging: elk handelen of nalaten van een ambtenaar of een bestuursorgaan;

 • g.

  klaagschrift: een schriftelijk ingediende klacht;

 • h.

  afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling waar de ambtenaar werkzaam is over wiens  gedraging geklaagd wordt, of van de afdeling waar het onderwerp van de klacht onder valt;

 • i.

  klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 10 van deze regeling;

 • j.

  secretaris: de ambtenaar als bedoeld in artikel 11 van deze verordening.

2. Deze verordening is niet van toepassing op klachten over ongewenst gedrag, in het bijzonder seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie in de werksituatie.

3. Een ieder die bij de behandeling van klachten is betrokken, neemt daarbij de vertrouwelijkheid van de stukken in acht.

Hoofdstuk 2 Klachtenbehandeling

Artikel 2 Indiening

1. Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een bestuursorgaan of ambtenaar en kan schriftelijk of mondeling worden ingediend.

2. Indien een klager mondeling klaagt, wijst degene die de klager te woord staat op de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 3 Informele klachtbehandeling

1. Indien de klacht zich daarvoor leent, wordt de klacht onmiddellijk telefonisch of op verzoek schriftelijk afgehandeld.

2. Indien de klacht niet onmiddellijk kan worden afgehandeld, kan de secretaris de klager op korte termijn uitnodigen voor een gesprek over de klacht met het betrokken afdelingshoofd en/of de teamleider.

Artikel 4 Formele klachtbehandeling

1. Indien een klager na afloop van de in artikel 3, tweede lid, van deze verordening bedoelde gesprek aangeeft dat hij afziet van een behandeling van zijn klacht door de klachtencommissie, deelt het bestuursorgaan in een gemotiveerd schrijven zijn oordeel over de klacht aan klager mee.

2. Indien een klager aangeeft dat hij verdere behandeling van zijn klacht door de klachtencommissie wenst, vindt behandeling in de klachtencommissie plaats, echter niet eerder dan nadat de klager zijn klacht heeft vervat in een klaagschrift.

3. Een klaagschrift vermeldt de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en is ondertekend. De klager adresseert het klaagschrift aan: Het secretariaat van de klachtencommissie, onder vermelding in de rechterbovenhoek van de envelop van: ‘klacht'.

4. Indien een klaagschrift wordt ingediend bij een ander persoon of orgaan, dan wordt het klaagschrift terstond doorgezonden naar het secretariaat van de klachtencommissie.

Artikel 5 De klachtencommissie

1. De commissie stelt klager en het bestuursorgaan in de gelegenheid om hun standpunten mondeling voor de commissie toe te lichten. Indien een partij dit wenst, kan de toelichting ook schriftelijk bij de commissie worden ingediend.

2. De commissie zendt een rapport van bevindingen, met daarin vervat het advies en eventuele aanbevelingen, aan het bestuursorgaan. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging en registratie bij formele klachtbehandeling

De secretaris registreert het klaagschrift en zendt een ontvangstbevestiging aan de klager.

Artikel 7 Buiten behandeling laten

1. Een klaagschrift kan buiten behandeling worden gelaten indien het niet voldoet aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen en van een door de secretaris geboden hersteltermijn van veertien dagen geen gebruik is gemaakt.

2. Een klaagschrift kan eveneens buiten behandeling worden gelaten indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:

a.   waarover reeds eerder een klaagschrift is ingediend dat met inachtneming van de artikelen 9:4 Awb en volgende is behandeld;

b.   die langer dan een jaar voor indiening van het klaagschrift heeft plaatsgevonden;

c.   waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden,

d.   waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of (administratief) beroep kon worden ingesteld;

e.   die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,

f.   zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

3. Een klaagschrift kan eveneens buiten behandeling worden gelaten indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

4. Over het niet in behandeling nemen van het klaagschrift wordt de klager uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk geïnformeerd.

Hoofdstuk 3 Beslissing

Artikel 8 Beoordeling

1. Na ontvangst van het advies van de klachtencommissie, geeft het bestuursorgaan wiens gedraging het betreft, schriftelijk zijn gemotiveerde oordeel over de gegrondheid van het klaagschrift en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

2. Indien het oordeel van het bestuursorgaan afwijkt van het advies, wordt in het oordeel de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met het oordeel van het bestuursorgaan over het klaagschrift.

Hoofdstuk 4 Klachtencommissie

Artikel 9 Instelling klachtencommissie

1. Er is een klachtencommissie als bedoeld in artikel 9:14 Awb.

2. Op de klachtenafhandeling door de klachtencommissie zijn in het bijzonder de aanvullende bepalingen van afdeling 9.1.3 van de Awb van toepassing.

3. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het functioneren en de financiering van de commissie.

Artikel 10 Samenstelling van de commissie

1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

2. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan in overeenstemming met het eerste lid één of meer plaatsvervangende leden benoemen.

3. De voorzitter en de leden van de klachtencommissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.

4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 11 Secretariaat

1. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door een door het college aan te wijzen ambtenaar.

2. Het college kan één of meer plaatsvervangers van de secretaris aanwijzen.

Artikel 12 Zittingsduur

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaar. Zij kunnen slechts éénmaal voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.

2. In bijzondere omstandigheden kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

3. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen.

4. De aftredende voorzitter en leden van de commissie blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 13 Bevoegdheid

1. De commissie kan de klager, de beklaagde, diens (direct-)leidinggevende of andere ambtenaren oproepen om te worden gehoord.

2. De voorzitter van de commissie kan ten behoeve van de voorbereiding van het advies rechtstreeks alle inlichtingen inwinnen.

3. De commissie beslist over de toepassing van artikel 9:10, tweede lid Awb.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14

Het bestuursorgaan draagt zorg voor adequate registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

Artikel 15

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Klachtenverordening Hoogheemraadschap Delfland.

2. De regeling  "Klachtenregeling van het Hoogheemraadschap van Delfland" wordt ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 25 december 2009.

De verordening is gewijzigd bij besluiten:

VV

GS kennisgeving

Bekendmaking

Inwerkingtreding

17 december 2009.nr

 

4 januari 2010

25 december 2009

18 februari 2011

 

19 februari 2011