Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Kostentoedelingsverordening Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingKostentoedelingsverordening Delfland
CiteertitelKostentoedelingsverordening Delfland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 73

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

24-09-2015

Waterschapsblad d.d. 17 december 2015, nr. 9813

42178

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostentoedelingsverordening Delfland

De verenigde vergadering van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 73 Waterschapswet gekend dat de verenigde vergadering in haar vergadering van 24 september 2015 het navolgende besluit heeft genomen;

 

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Delfland 2016

 

Vaststelling van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Delfland 2016.

 

Deze verordening is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij verzenddatum 7 december 2015.

 

De integrale tekst van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Delfland 2016 luidt als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  kosten voor het watersysteem: netto-kosten van de kostendrager watersysteembeheer zoals opgenomen in de begroting van het waterschap en die gedekt worden met behulp van de watersysteemheffing;

 • b.

  gebied van het waterschap: het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglementbehorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem aan het waterschap is opgedragen;

 • c.

  ingezetenen: degenen die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het waterschap en die aldaar gebruik hebben van woonruimte, met dien verstande dat gebruik van woonruimte door de leden van een gezamenlijke huishouding wordt aangemerkt als gebruik door een lid van dat huishouden, dat wordt aangewezendoor de in artikel 123, derde lid, onderdeel b, bedoelde ambtenaar van het waterschap;

 • d.

  zakelijk gerechtigden ongebouwd, niet zijnde natuur: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn in het gebied van het waterschap;

 • e.

  zakelijk gerechtigden natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht in het gebied van het waterschap het genot hebben van natuurterreinen;

 • f.

  zakelijk gerechtigden gebouwd: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap.

Artikel 2 Toedeling kosten waterkeringstaak

 

 • 1.

  De kosten voor het watersysteembeheer worden als volgt aan de heffingplichtige categorieën toegedeeld:

 • a.

  54 % aan de ingezetenen;

 • b.

  4,78 % aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

 • c.

  0,01 % aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

 • d.

  41,21 % aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 

 • 2.

  De waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid,onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3.

  De waardepeildatum is 1 januari 2014.

Artikel 3 Kosten van heffing en invordering van de watersysteemheffing en kosten van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, worden de kosten van heffing en invordering vande watersysteemheffing (WOZ-kosten en kwijtscheldingskosten) en de kosten van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap, voor zover die kosten worden toegerekend aan het watersysteembeheer en zoals opgenomen in de begroting van enig belastingjaar, rechtstreeks aan de betrokken categorieën toegerekend naar rato van deze voor elk van de genoemde categorieën te maken kosten.

Artikel 4 Tariefdifferentiatie verharde openbare wegen

 

Voor verharde openbare wegen wordt een tariefdifferentiatie als bedoeld in artikel 122, derde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet, toegepast. Het tarief na toepassing van de tariefdifferentiatie is 400% hoger dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van art. 120, lid 5 Waterschapswet goedkeuring aan deze verordening hebben verleend en deze verordening is gepubliceerd, doch niet eerder dan 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Delfland 2016.