Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Verordening op de erepenning Rijnland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening op de erepenning Rijnland 2005
CiteertitelVerordening op de erepenning Rijnland 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bevat criteria voor de toekenning van de erepenning. Deze erepenning is bestemd te worden toegekend aan personen, die door daden van bijzondere betekenis zich aanspraak hebben verworven op de voortdurende erkentelijkheid van Rijnland.

Een regeling treedt pas in werking na bekendmaking.

De regeling werkt echter terug tot 1 januari 2005.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 23-3-2005

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, 2005-03-23

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-200501-01-2005nieuwe regeling

23-03-2005

Witte weekblad, 2005-03-23

05.03120

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de erepenning Rijnland 2005

De Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gezien het voorstel van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004;

Besluit:

vast te stellen de;

Verordening op de erepenning Rijnland 2005

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Rijnland: het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • b.

  Algemene Vergadering: het algemeen bestuur van Rijnland, bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • c.

  college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.

Artikel 2 De erepenning

 • 1.

  Er is een ereteken van Rijnland, zijnde een penning met toepasselijk beeld en opschrift volgens model door het college vast te stellen.

 • 2.

  De erepenning wordt uitgevoerd in brons.

Artikel 3 De criteria voor toekenning

 • 1.

  De erepenning is bestemd te worden toegekend aan personen, die door daden van bijzondere betekenis zich aanspraak hebben verworven op de voortdurende erkentelijkheid van Rijnland.

 • 2.

  De erepenning is bestemd te worden toegekend aan rechtspersonen en andere instellingen, welker werkzaamheden de belangen van Rijnland in bijzondere mate hebben bevorderd of bevorderen.

Artikel 4 De toekenning

 • 1.

  De toekenning van de erepenning geschiedt door het college.

 • 2.

  Van elke toekenning doet het college mededeling aan de Algemene Vergadering waarbij het tevens de beweegredenen voor deze toekenning aangeeft.

 • 3.

  Het college geeft voorts van elke toekenning zodanige bekendheid als de omstandigheden naar zijn oordeel vereisen.

Artikel 5 Inwerkingtreding, intrekking eerdere besluiten, citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervangt de verordening aangaande het instellen en uitreiken van een Ereteken van het hoogheemraadschap van Rijnland, zoals vastgesteld bij besluit van de Verenigde Vergadering van genoemd hoogheemraadschap van 27 november 1957.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als de “Verordening op de Erepenning Rijnland 2005”.

Leiden, 23 februari 2005