Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

volmachtbesluit mediation en juridische procedures 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingvolmachtbesluit mediation en juridische procedures 2010
Citeertitelvolmachtbesluit mediation en juridische procedures 2010
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 31-3-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, artikel 95
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 8:24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2010nieuwe regeling

31-03-2010

Witte weekblad

10.11167

Tekst van de regeling

Intitulé

volmachtbesluit mediation en juridische procedures 2010

 

 

volmachtbesluit mediation en juridische procedures 2010

De dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland

in deze handelend met instemming van het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

en

Het college van Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gezien het voorstel van de secretaris-algemeen directeur nr. 10.11173

Gelet op:

artikel 95 van de Waterschapswet,

artikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht,

artikel 2, vierde lid, van het Delegatiebesluit Rijnland 2005,

artikel 3:64 van het burgerlijk wetboek;

Besluiten:

I. het volmachtbesluit juridische procedures, zoals vastgesteld bij besluit van 1 mei 2007 (07.12346), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 juni 2008, in te trekken.

II. aan ir. A. Haitjema, secretaris-algemeen directeur van het hoogheemraadschap van Rijnland, met het recht op substitutie algemene volmacht te verlenen tot het vertegenwoordigen van het hoogheemraadschap dan wel het college in mediation en procedures bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, de Arrondissementsrechtbanken en de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland, waarbij het hoogheemraadschap of het college als eisende of verwerende partij optreedt dan wel als belanghebbende als bedoeld in artikel 8:26, eerste lid, Awb deelneemt.

III. dit besluit treedt in werking op 1 april 2010 en kan worden aangehaald als volmachtbesluit mediation en juridische procedures 2010.

Leiden, 31 maart 2010

De dijkgraaf voornoemd,

G.J. doornbos

het college van dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd,

G.J. Doornbos,'

dijkgraaf

ir. A. Haitjema,

secretaris