Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Intrekking besluiten op gebied van belastingheffing en ‑invordering Rijnland in verband met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1 januari 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingIntrekking besluiten op gebied van belastingheffing en ‑invordering Rijnland in verband met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1 januari 2011
CiteertitelIntrekking besluiten op gebied van belastingheffing en ‑invordering Rijnland in verband met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1 januari 2011
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 21-12-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Website hoogheemraadschap van Rijnland

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

21-12-2010

Website hoogheemraadschap van Rijnland

10.47885

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekking besluiten op gebied van belastingheffing en ‑invordering Rijnland in verband met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1 januari 2011

 

 

Intrekking besluiten op gebied van belastingheffing en ‑invordering Rijnland in verband met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1 januari 2011

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadshap van Rijnland;

overwegende dat de waterschapsheffingen vanaf 2011 door het Belastingsamenwerkingsverband Gouwe Rijnland zullen worden uitgevoerd;

Besluiten:

Tot intrekking van de volgende besluiten en beleidsregels:

  • het aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met de heffing en invordering van 21 augustus 2007, nr. 07.23652, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op besluiten die genomen zijn voor 1 januari 2011;

  • het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders van 11 juli 2008, nr. 08.06301, met die verstande dat zij van toepassing blijft op besluiten die genomen zijn voor 1 januari 2011;

  • de Leidraad Invordering Rijnland 2008 van 17 februari 2009, nr. 09.02933, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op besluiten die genomen zijn voor 1 januari 2011;

  • de beleidsregels automatische incasso Rijnland 2009, van 30 december 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op besluiten die genomen zijn voor 1 januari 2011;

  • het besluit aanwijzing belastingplichtigen hoogheemraadschap van Rijnland van 30 december 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op besluiten die genomen zijn voor 1januari 2011;

  • de beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingen hoogheemraadschap van Rijnland 2009 van 30 december 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbarefeiten die zich voor 1 januari 2011 hebben gedaan;

  • de beleidsregels inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten van 30 december 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor 1januari 2011 hebben gedaan;

  • het besluit fiscaal bestuurlijke boeten hoogheemraadschap van Rijnland 2009 van 30 december 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op beboetbare feiten die zichhebben voorgedaan voor 1 januari 2011 en waarvoor een boete nog niet is opgelegd of een opgelegde boete nog niet onherroepelijk is geworden, tenzij het nieuwe beleid van BSGR gunstiger is voor de belastingplichtige;

  • het besluit overige beleidsregels heffing waterschapsbelasting Rijnland 2009 van 30 december 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op besluiten die genomen zijn voor 1 januari 2011;

  • de beleidsregel voor het vergoeden van kosten in de bezwaarfase ter zake van belastinggeschillen Rijnland 2005 van 11 januari 2005, nr. 05.03065, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op vergoedingsbesluiten die genomen zijn voor 1 januari 2011.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Leiden, 21 december 2010.

Dijkgraaf en hoogheemraden,

G.J. Doornbos,

dijkgraaf

ir. A. Haitjema,

secretaris.