Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
CiteertitelDelegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, 15-12-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, artikel 124, vijfde lid
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10.1.2
 3. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 10, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

01-01-2011

Witte weekblad, 15-12-2010

10.40543

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Gelet op

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

de Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder de artikelen 10, tweede lid;

de Waterschapswet, in het bijzonder artikel 124, vijfde lid;

de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, in het bijzonder artikel 6;

Besluit

vast te stellen:

het Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  belastingkantoor: Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, bedoeld in artikel 2, van de regeling;

 • b.

  college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • c.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het belastingkantoor;

 • d.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland , en

 • e.

  regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Artikel 2: Overdracht van bevoegdheden

1. Op grond van artikel 6 van de regeling wordt door het college overgedragen aan het dagelijks bestuur van het belastingkantoor en aan de ambtenaren van het belastingkantoor als bedoeld in artikel 1 onder b, van de regeling, de bevoegdheid tot heffing en invordering van de leges.

2. Het bepaalde bij of krachtens de regeling is op bovengenoemde belastingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3: Plichten college

1. Het college ziet er op toe dat het algemeen bestuur de overgedragen bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, opneemt in een bijlage bij de regeling, bedoeld in artikel 6, lid 2 , van de regeling.

2. Het college ziet er op toe dat het dagelijks bestuur dit besluit inzendt aan gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

3. Het college draagt er zorg voor dat de bij dit besluit overgedragen bevoegdheden worden opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Dit besluit treedt in werking de dag nadat het overeenkomstig het eerste lid bekend is gemaakt, doch niet eerder dan 1 januari 2011.

Leiden, 23 november 2010

Doombos,

dijkgraaf

ir. A. Haitjema,

secretaris