Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking
CiteertitelVerordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 16-6-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, www.rijnland.net

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2010nieuwe regeling

16-06-2010

witte weekblad, www.rijnland.net

10.00766

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking

De Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gezien het voorstel van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden d.d. 11 mei 2010;

Besluit:

vast te stellen de Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • 1.

  Rijnland: het hoogheemraadschap van Rijnland, overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1, onder b van de wet;

 • 2.

  Algemene Vergadering: het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • 3.

  het college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland;

Hoofdstuk II Uitsluitend recht

Artikel 2

Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben de bevoegdheid om een uitsluitend recht ex artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te verlenen aan een andere aanbestedende dienst, om de overheidsopdracht voor diensten, te weten verwerking van zuiveringsslib, uit te voeren.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 3

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 december 2009.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking".

Leiden, 16 juni 2010

Toelichting Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking

 

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland is krachtens artikel 77 en 78 van de Waterschapswet bevoegd de verordeningen op te stellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn opgedragen.

Artikel 15a Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het reglement van bestuur, bepalen dat het hoogheemraadschap tot taak heeft de zorg voor de zuivering van Afvalwater. Deze taak omvat mede de verwerking van zuiveringsslib. In beginsel vindt de verwerking van zuiveringsslib plaats op een inrichting die in beheer is bij het hoogheemraadschap. Om redenen van doelmatigheid kan echter worden besloten deze verwerking te laten plaatsvinden bij een inrichting die in exploitatie is bij een rechtspersoon die door het bestuur van het hoogheemraadschap met die verwerking is belast.

Gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten kan het hoogheemraadschap (als aanbestedende dienst van de overheidsopdracht voor diensten, te weten verwerking van zuiveringsslib, van meer dan € 206.000) aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht gunnen om die overheidsopdracht voor diensten uit te voeren.

De Verenigde Vergadering oordeelt het om redenen van (duurzaamheid en) doelmatigheid voor de uitvoering van de aan hem op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het reglement van bestuur opgedragen taak tot verwerking van zuiveringsslib, nodig om de volgende verordening vast te stellen:

De Verenigde Vergadering besluit:

 • dat het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden de bevoegdheid hebben om een uitsluitend recht ex artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te verlenen aan een andere aanbestedende dienst, om de overheidsopdracht voor diensten, te weten verwerking van zuiveringsslib, uit te voeren;

 • dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 december 2009.

Artikel 56 Waterschapswet biedt het waterschapsbestuur een algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur in het kader van de behartiging van de taken die het hoogheemraadschap in het bestuursreglement zijn opgedragen. In het bestuursreglement is aan het hoogheemraadschap de taak opgedragen tot (kort gezegd) zorg van de zuivering van afvalwater. Die taak omvat mede de zorg van verwerking van zuiveringsslib.

Artikel 77 Waterschapswet bepaalt dat de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 56 Waterschapswet in beginsel bij het algemeen bestuur berust, tenzij bij of krachtens bestuursreglement, wet of AMvB de bevoegdheid is toegekend aan het dagelijks bestuur of de voorzitter. Het algemeen bestuur mag op grond van artikel 78 Waterschapswet de verordeningen vaststellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het hoogheemraadschap zijn opgedragen zoals de zuivering van afvalwater (en de verwerking van zuiveringsslib) als bedoeld in het bestuursreglement.

Op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (‘Bao') zijn aanbestedende diensten, zoals waterschappen en gemeenten, verplicht om opdrachten aan derden voor dienstverlening die een waarde hebben van meer dan € 206.000 aan te besteden. De opdracht voor de verwerking van zuiveringsslib die de deelnemende waterschappen aan het op te richten Openbaar Lichaam Slibverwerking geven, en die het (opgerichte) Openbaar Lichaam Slibverwerking vervolgens aan de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (‘HVC') geeft, is in beginsel aanbestedingsplichtig. Echter, deze kan worden geacht onder een uitzonderingsgrond van het Bao te vallen. Daartoe zijn wel aparte besluiten van de bevoegde bestuursorganen nodig, die een grondslag behoeven in een verordening van de algemene besturen van de deelnemende waterschappen.

Artikel 17 van de Richtlijn Diensten waarop artikel 17 Bao is gebaseerd, gaat uit van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarop het uitsluitend recht is gebaseerd. In de toelichting op dit artikel wordt opgemerkt dat de toekenning van het recht op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze moet plaatsvinden. Het scheppen van een bevoegdheid bij wettelijk voorschrift - t.w. in deze verordening - en het vervolgens verlenen van het uitsluitend recht krachtens die verordening (bij besluit van de dagelijkse besturen en voorzitters van de waterschappen) voldoet in ieder geval aan die eisen.

Om die reden stelt de verenigde Vergadering deze verordening vast op basis van artikel 78 Waterschapswet. Op basis van deze verordening zijn het college van D&H en de voorzitter tezamen bevoegd om aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht te verlenen tot de verwerking van het zuiveringsslib.

Na officiële oprichting van het Openbaar Lichaam Slibverwerking, zal het Algemeen Bestuur van dat Openbaar Lichaam bevoegd zijn om, namens de dagelijkse besturen en voorzitters van de waterschappen tezamen, het uitsluitend recht aan HVC te verlenen. De bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Slibverwerking vloeit voort uit artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling slibverwerking 2009.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking omdat de dagelijkse besturen en voorzitters van de waterschappen het besluit tot verlening van het uitsluitend recht aan HVC inmiddels (in december 2009) hebben genomen. Dat heeft te maken met de overdracht van de eigendom van DRSH NV door HVC, die per 1 januari 2010 voltooid is. Door de terugwerkende kracht van deze verordening tot 1 december 2009 wordt deze besluitvorming van de dagelijkse besturen en voorzitters mede gebaseerd op de voorliggende verordening.