Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpOVERHEID.modelverordeningenDomein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 24-6-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel- en Lekstreek, 2009, week 29

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art.109a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2009nieuwe regeling

24-06-2009

IJssel- en Lekstreek, 2009, week 29

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Schieland en de Krimpenerwaard

 

 

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties zo efficiënt mogelijk worden gerealiseerd.

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2

Dijkgraaf en hoogheemraden verrichten jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur.

Artikel 3

Dijkgraaf en hoogheemraden melden bij de begroting welke onderzoeken zij het komende begrotingsjaar gaan uitvoeren.

Artikel 4

 • 1.

  Dijkgraaf en hoogheemraden geven de verenigde vergadering ieder jaar uiterlijk bij de jaarrekening een overzicht van de door hen over het afgelopen rekeningjaar verrichte onderzoeken.

 • 2.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

 • 3.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stellen dijkgraaf en hoogheemraden indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en – voor zover opgesteld – het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de verenigde vergadering aangeboden.

 • 4.

  Dijkgraaf en hoogheemraden geven in een evaluatie na een jaar aan hoe de verbeteringen zijn gerealiseerd. Deze evaluatie wordt ter kennisgeving aan de verenigde vergadering aangeboden.

Artikel 5

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop deze is vastgesteld.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Schieland en de Krimpenerwaard.

Rotterdam, 24 juni 2009