Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Besljuit van Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en Krimpenerwaard houdende regels omtrent de Nota Wegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesljuit van Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en Krimpenerwaard houdende regels omtrent de Nota Wegen
CiteertitelNota Wegen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

wsb-2018-12812

Tekst van de regeling

Intitulé

Besljuit van Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en Krimpenerwaard houdende regels omtrent de Nota Wegen

(besluit 18 december 2018)

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard hebben op 18 december 2018 de Nota Wegen definitief vastgesteld.

 

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn op strategisch niveau de ambities en de doelen van het hoogheemraadschap vastgelegd. In de Nota Wegen staan de beleidsuitgangspunten die het hoogheemraadschap hanteert om de doelen en ambities van het waterbeheerplan op het gebied van wegen te kunnen realiseren.

 

In deze Nota is het bestaande beleid gebundeld en beschrijven we op hoofdlijnen hoe we onze wegen onderhouden en onze wegenprojecten uitvoeren. Het beleid blijft hetzelfde als het bestaande beleid. Er zijn wel accentverschillen doorgevoerd en keuzes zijn explicieter gemaakt. Het gaat daarbij onder andere om de verwerking van landelijke en regionale ontwikkelingen en het doorvoeren van nieuw landelijk beleid. Daarnaast is er meer aandacht voor medegebruik van wegen, duurzaamheid, participatie en samenwerking. We hebben dit samengevat in beleidsuitgangspunten.

 

Het ontwerp van de nota heeft ter inzage gelegen van zaterdag 13 oktober 2018 tot en met vrijdag 23 november 2018. Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het beleid.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van de Nota Wegen kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. De Nota Wegen treedt inwerking op de dag na die van deze bekendmaking.

 

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben gelijktijdig besloten dat het beleid uit het Beheerplan wegen (statisch deel) niet meer van toepassing is.

 

Inzage

Gedurende een periode van zes weken kunt u de Nota Wegen inzien op het kantoor van het hoogheemraadschap. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen, zie hiernaast onder Externe bijlage en op www.overheid.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Nota Wegen kunt u contact opnemen met de heer M. Guichelaar van het hoogheemraadschap, via telefoonnummer 010 453 74 81 of e-mail: m.guichelaar@hhsk.nl.