Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregels voor het aanwijzen van huwelijkslocaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van huwelijkslocaties
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van huwelijkslocaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp003 burgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

920B

Het besluit treedt inwerking op 3 juni 2011, dit inverband met het vastgestelde in de Algmene Termijnen Wet dat een besluit niet inwerking kan treden op een feestdag, maar op de eerstvolgende werkdag na een feestdag.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgelijk Wetboek, art. 1:63 en 1:64
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Besluit burgerlijke stand, art. 1
 4. Wet rechten burgerlijke stand, art. 5
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201304-10-20181e wijziging, beleidsregel 7

02-07-2013

Gemeenteblad 2013-28a

2013 13.13264
03-06-201126-09-2013nieuwe regeling

24-05-2011

Gemeenteblad 2011-20a

2011 11.07832

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van huwelijkslocaties

 

Corsaregistratienummer: 11.07832

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 maart 2011

 • -

  met betrekking tot het verruimen van het aantal huwelijkslocaties en actualisering van de criteria;

 • -

  gelet op: artikel 1:63 en 1:64 van het Burgerlijk Wetboek; artikel 1 Besluit burgerlijke stand; artikel 108 jo. 147 van de Gemeentewet; artikel 5 Wet rechten burgerlijke stand.

   

besluit:

 

 

I.

de beleidsregels voor het aanwijzen van huwelijkslocaties

als volgt vast te stellen

 

 • 1.

  De locatie moet voor iedereen toegankelijk en openbaar zijn;

 • 2.

  De locatie dient representatief te zijn als huis der gemeente. In principe geldt als uitgangspunt dat er geen strijd ontstaat met het beginsel van goede smaak;

 • 3.

  Commerciële ruimtes zoals winkels, warenhuizen, bedrijfsruimten en dergelijke komen niet in aanmerking. Horecagelegenheden komen onder voorwaarden wel in aanmerking voor aanwijzing als huwelijkslocatie*;

 • 4.

  Indien de huwelijkslocatie een gebouw met een religieuze bestemming** is en er ook een religieus huwelijk plaatsvindt, dient het burgerlijk huwelijk vóór het religieuze huwelijk plaats te vinden;

 • 5.

  Naast gebouwen kunnen ook vaartuigen aangewezen worden, mits zij hun reguliere ligplaats hebben in de gemeente Hoorn;

 • 6.

  Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt door het bruidspaar minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum ingediend;

 • 7.

  De locatie (i.c. de ruimte waarin het huwelijk wordt voltrokken) dient, als het gezelschap bestaat uit 50 of meer personne, een gebruiksmelding gedaan te hebben;

 • 8.

  De eigenaar of exploitant van de locatie stemt in met het gebruik van de locatie als huwelijkslocatie op de huwelijksdag en met de voorwaarden gesteld door het college.

  II.het college op te dragen het aantal huwelijkslocaties daar waar mogelijk uit te breiden met permanente locaties.

 

* Horecagelegenheden

Een pand met een horecabestemming kan in principe aangewezen worden. Wij onderscheiden in Hoorn op grond van het vestigingsbeleid ‘Hoorn gastvrij’ dat in augustus 2009 door de raad vastgesteld is, drie categorieën horeca:

 

Categorie 1

 • 1.

  1 Vermaakcentrum

 • 1.

  2 Jongerencentrum

 • 1.

  3 Automatiek, loketverkoop

Categorie 2

 • 2.

  1 Café, eetcafé, bar

 • 2.

  2 Restaurant

 • 2.

  3 Daghoreca

Categorie 3

 • 3.

  Ondersteunende horeca

 

Aanwijzing als huwelijkslocatie van een horecagelegenheid kan alleen plaatsvinden als de locatie valt onder categorie 2.1, 2.2. en 3. met uitzondering van koffieshops (categorie 2.1 en 2.2).

 

** Definitie religieus gebouw

Onder een 'religieus gebouw' wordt verstaan een gebouw (bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden en dak omsloten ruimte vormt) dat als hoofdgebruiksfunctie een religieuze bestemming heeft (gehad) en alszulks (nog) zichtbaar in de primaire bouwvorm te herkennen is. Hierbij is het huidige gebruik of de bestemming van het gebouw niet van belang. Het gaat om gezamenlijke gebedshuizen en niet om studiezalen of winkeltjes met religieuze artikelen.

Met uitzondering van kloosters vallen ruimten voor wonen, zorg, verpleging of onderwijs die (hoofdzakelijk) voor mensen van een bepaalde geloofsgroep bestemd zijn of waren, dus niet onder de definitie. Kerkhoven (niet algemene begraafplaatsen) bij een religieus gebouw, en ander karakteristiek groen dat direct aan het gebouw grenst, word wel meegenomen in de definitie (de context van het gebouw draagt immers bij aan de beleving ervan). Dat geldt ook voor gebedshuizen op begraafplaatsen en dus niet voor wegkappelletjes en nissen.

 

De beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

te bepalen dat deze beleidsregels worden bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad;

 • ·

  het ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

   

Hoorn, 24 mei 2011

 

 

De griffier,                             de voorzitter,