Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vergoedingsregeling voor het verrichten van wachtdiensten voor vrijwilligers bij de brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling voor het verrichten van wachtdiensten voor vrijwilligers bij de brandweer
CiteertitelVergoedingsregeling wachtdiensten voor de vrijwillige brandweer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

770A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer der gemeente Hoorn 1989, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-200101-01-200129-11-2017nieuwe regeling

13-11-2001

Gemeenteblad 2001=35

2001 01.12399

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling voor het verrichten van wachtdiensten voor vrijwilligers bij de brandweer

Het college van burgemeester en wethouders maakt6 bekend dat:

gelezen het voorstel van de commandant van de brandweer d.d. 22 februari 2001;

 

overwegende dat het wenselijk is een vergoedingsregeling in het leven te roepen voor het verrichten van wachtdiensten door vrijwillig brandweerpersoneel;

 

gelet op het bepaalde inartikel 5 van de Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer der gemeente Hoorn 1989;

 

besluit

 

vast te stellen de navolgende vergoedingsregeling voorhet verrichten van wachtdiensten voor vijwilligers bij de brandweer.

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder "vrijwilliger": vrijwilliger in de zin van de "Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de brandweer der gemeente Hoorn".

Artikel 2

De vrijwilliger die verplicht is zich beschikbaar te houden teneinde na oproep ten behoeve van de brandweerdienst werkzaamheden te verrichten, hierna te noemen wachtdienst, heeft aanspraak op een vergoeding.

Artikel 3

De vergoeding voor het verrichten van wachtdiensten bedraagt 16% van het eigen uurloon voor elk uur waarop de vrijwilliger zich beschikbaar moet houden, voor zover deze uren vallen op zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd. Voor uren op andere dagen bedraagt de vergoeding voor het verrichten van wachtdiensten 10% van het uurloon.

Artikel 4
  • 1.

    In die gevallen, waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan afwijkend door ons worden beslist.

  • 2.

    Deze regeling kan worden aangehaald als "Vergoedingsregeling wachtdiensten voor de vrijwillige brandweer" en treedt in werking te rekenen met ingang van 1 januari 2001.