Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel planschade-afwentelingsovereenkomst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel planschade-afwentelingsovereenkomst
CiteertitelBeleidsregel planschade-afwentelingsovereenkomst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp822 overige volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

121B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Ruimtelijke ordening art. 49 en 49a
  2. Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2007nieuwe regeling

13-02-2007

Gemeenteblad 2007=11a

2007 07.05663

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel planschade-afwentelingsovereenkomst

Registratienummer: 07.05663

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

 

gelet op titel 4.3 “Beleidsregels” van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

de volgende beleidsregels voor het aangaan van een planschadeafwentelingsovereenkomst vast te stellen:

 

Voor een (bouw)aanvraag, die betrekking heeft op nieuwbouw van één of meerdere woningen/functies of op de wijziging van het gebruik van een perceel, die strijdig is met het geldende bestemmingsplan en waaraan slechts medewerking kan worden verleend door toepassing van een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dient de aanvrager, voordat die procedure wordt gestart, een door hem/haar ondertekende planschade-afwentelingsovereenkomst ex artikel 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te overleggen.

 

De overeenkomst houdt in dat – mocht de verleende bouwvergunning/vrijstelling tot de indiening van planschadeverzoeken leiden en planschade toegekend wordt – de gemeente de te betalen planschade kan verhalen op de houder van de bouwvergunning.

Als onderdeel van deze overeenkomst dient de aanvrager voorafgaande aan de start van de procedure een planschaderisico-analyse ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te overleggen.

 

De nieuwe beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.