Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen
CiteertitelMandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel b
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2012nieuwe regeling

12-04-2012

Gemeenteblad 2012-19c

2012 12.15075

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat aan onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

 

Corsaregistratienummer: 12.15075

 

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Hoorn;

 • -

  overwegende, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van 6 december 2011 de voornoemde

 • -

  functionarissen zijn aangewezen als; heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet; alsmede als invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de instemming van de gemandateerden;

   

Besluit:

de volgende onbezoldigde ambtenaren in verband met de doelmatigheid voor het heffen en innen van de parkeerbelastingen te mandateren;

 

 • 1.

  de heer M. Ćirić (geboren 25 maart 1975 te ’s-Hertogenbosch), rechtsgeldig vertegenwoordiger van SMSParking B.V. (KvK-nummer: 17213634), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best, alsmede van de Stichting Parkeergelden SMSParking (KvK-nummer: 17223076), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best

 • 2.

  de heer P. Staartjes (geboren 27 juni 1961 te Bussum), gevolmachtigd directeur Stichting Beheer Mobiliteitsgelden (KvK-nummer 34250221), gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 80, 1096 AR te Amsterdam

 • 3.

  de heer M.D. Koersman (geboren 15 mei 1960 te Rheden), rechtsgeldig vertegenwoordiger van Parkmobile Group BV (KvK-nummer: 34202913), gevestigd te, Wisselwerking 40, 1112 XR te Diemen

 

Artikel 1 Reikwijdte van het mandaat

De functionaris die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid

bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van het bedrag van de geheven parkeerbelasting;

  • b.

   het innen van het vastgestelde bedrag parkeerbelasting;

  • c.

   het verstrekken van informatie aan belastingplichtige aangaande de betaling van parkeerbelasting.

    

Artikel 2 Ondermandaat

De gemandateerde ambtenaren zijn niet bevoegd een aan hen verleend mandaat door te mandateren aan een andere dan een onder hen ressorterende medewerker.

 

Artikel 3 Ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van de heffings- en invorderingsambtenaar als volgt ondertekend:

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Hoorn;

namens deze,

Functieaanduiding van de gemandateerde

Handtekening van de gemandateerde

Naam gemandateerde

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel
  • 1.

   Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  • 2.

   Dit besluit kan worden aangehaald als “Extern mandaatbesluit parkeerbelastingen”

    

Hoorn, 12 april 2012

 

De heffings- en invorderingsambtenaren,

 

F.Kaay               S. van Bodegraven                  I.L. Wolking