Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Gebruikelijke vakantieduur IOAW IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebruikelijke vakantieduur IOAW IOAZ
CiteertitelGebruikelijke vakantieduur IOAW IOAZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp612 Inkomensvoorziening van het Rijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

140B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet Bestuursrecht
 2. Regeling gebruikelijke vakantieduur ABW

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-200001-04-199822-09-2016nieuwe regeling

18-04-2000

Gemeenteblad 2000=05

2000 00.06694

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebruikelijke vakantieduur IOAW IOAZ

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

 

gelezen het advies inzake 'Gebruikelijke vakantieduur Ioaw & loaz'

 

gelet op artikel 6 lid 1 sub a Ioaw respectievelijk artikel 6 lid 3 sub loaz,

 

alsmede de ministeriële regeling "Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw",

 

als ook het ministeriële verzoek van 18 maart 1998 (BZNOL/98/11018);

 

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op een hem toekomende bevoegdheid;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Gebruikelijke vakantieduur Ioaw & loaz

 

Artikel 1:

 

Onder gebruikelijke vakantieduur, bedoeld in artikel 6 lid1 sub a Ioaw respectievelijk artikel 6 lid 3 sub bloaz, wordt verstaan:

 

 • a.

  voor de belanghebbende die 57,5 jaar of ouder is: 13 weken per kalenderjaar, met dien verstande dat een aaneengesloten vakantieperiode niet langer mag zijn dan 13 weken;

 • b.

  voor overige belanghebbenden: 4 weken per kalenderjaar, met dien verstande dat een aaneengesloten vakantieperiode niet langer mag zijn dan 4 weken.

 

Artikel 2:

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 1998.

 

Artikel 3:

Deze regeling wordt aangehaald als: Gebruikelijke vakantieduur Ioaw & loaz.

 

 • -

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Voorlichting gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

 • -

  daarnaast deze beleidsregel onderhands bekend te maken aan:

            De cliënten van Sociale Zaken middels de Nieuwsbrief.