Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vaststellen formulier festiviteiten in horecainrichting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen formulier festiviteiten in horecainrichting
CiteertitelVaststellen formulier festiviteiten in horecainrichting
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlageformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV 2010, art. 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

22-12-2009

Gemeenteblad 2009=49d

2009 09.60364

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen formulier festiviteiten in horecainrichting

Corsaregistratienummer: 09.60364

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

- gelezen het voorstel d.d. 22 december 2009;

- gelet op artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010

 

besluit

 

tot vaststellen van het formulier voor het doorgeven van incidentele festiviteiten in een horecainrichting

formulier

 

 

 

Festiviteitenregeling

De kennisgeving Festiviteitenregeling kan als gedaan worden beschouwd mits deze twee weken voor aanvang van de festiviteit is ingediend.

Tijdens de periode van de festiviteit gelden de reguliere geluidsnormen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet. Dit wil niet zeggen dat er ongelimiteerd geluid mag worden geproduceerd.

 

Normering

Ondanks het feit dat de reguliere geluidsnormen van genoemd besluit niet gelden, is er wel een ‘geluidsplafond’ van toepassing. Dit luidt:

 • -

  tot 01.00 uur LAr,LT = 70 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel van woningen van derden;

 • -

  tot 01.00 uur LAr,LT = 55 dB(A) binnen woningen van derden;

 • -

  na 01.00 uur LAr,LT = 50 dB(A) op de dichtstbijzijnde gevel van woningen van derden;

 • -

  na 01.00 uur LAr,LT = 35 dB(A) binnen woningen van derden.

 

Genoemde geluidsniveaus zijn inclusief muziekstrafcorrectie.

Indien het geluidsniveau boven deze geluidsgrenswaarden komt dan is er sprake van overlast

waartegen handhavend kan worden opgetreden. Het geluidsniveau geldt op de gevel van en binnen woningen van derden.

 

Controle of berekening van de geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, HMRI versie 1999. Als er sprake is van muziekgeluid dient op de gemeten equivalente geluidbelasting een toeslagfactor van 10 dB in rekening te worden gebracht. Als criterium voor het toekennen van de toeslagfactor moet worden aangehouden of ter plaatse van de ontvanger het geluid duidelijk herkenbaar is als muziekgeluid.

Als voorbeeld: 70 dB(A) als norm komt overeen met een gemeten geluidsbelasting van 60 dB(A) plus de toeslagfactor van 10 dB(A) ter plaatse van een gevel van een woning.

 

Opmerking

Het betreft hier een kennisgeving, waarmee het bestuur wordt geïnformeerd over een afwijkende bedrijfssituatie en de hiermee gepaard gaande (verwachte) afwijkende geluidemissie van de inrichting. De mogelijkheid bestaat dat de aangevraagde afwijkende bedrijfssituatie ook consequenties heeft voor o.a. openingstijden en de drank- en horecawet. Voor dit soort afwijkingen dient een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente Hoorn.

 

Advies: Informeer uw omgeving!

U mag tijdens de festiviteit meer geluid produceren dan normaal. Door uw omgeving te informeren over de festiviteit, voorkomt u klachten van omwonenden.

 

 

te bepalen dat bovenstaande wordt bekendgemaakt;

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

 • -

  daarnaast bekend te maken via publicatie in het gemeenteblad;

 • -

  dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2010.