Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn
CiteertitelBeleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand, art. 7, 8 en 10
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-01-2012nieuwe regeling

04-12-2012

Gemeenteblad 2012-41d

2012 12.37459

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn

 

Corsaregistratienummer: 12.37459

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen de Beleidsregels onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn van de afdeling Sociale Zaken, d.d.

 • -

  gelet op het bepaalde in:

  • ·

   titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • ·

   artikel 7, 8 en 10 Wet werk en bijstand (WWB);

  • ·

   re-integratieverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2012.

Besluit:

 • ·

  met ingang van 1 januari 2012 in te trekken de beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, vastgesteld op 28 juni 2005;

 • ·

  met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 vast te stellen:

Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn;

 • b.

  uitkering: een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB, IOAW, IOAZ;

 • c.

  uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ ontvangt.

Artikel 2 Doelgroep
 • 1.

  Personen die een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ ontvangen kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk.

 • 2.

  De onkostenvergoeding vrijwilligerswerk is persoonsgebonden. Samenwonende die gezamenlijk een uitkering ontvangen en beiden voldoen aan het gestelde in deze beleidsregel, kunnen individueel aanspraak maken op een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk.

Artikel 3 Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk
  • 1.

   De gemeente kan aan een uitkeringsgerechtigde een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk verstrekken als:

  • a.

   de uitkeringsgerechtigde geen betaalde arbeid verricht, en

  • b.

   nog niet bemiddelbaar is naar regulier werk, en

  • c.

   de uitkeringsgerechtigde tenminste 3 uur per week vrijwilligerswerk verricht;

  • d.

   het werk mag geen winstoogmerk hebben;

  • e.

   het werk mag niet concurrerend zijn met betaald werk.

  • 2.

   Een vrijwilligersorganisatie kan een onkostenvergoeding verstrekken aan de vrijwilliger voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Deze onkostenvergoeding wordt niet aangemerkt als inkomen of als vermogen als deze niet boven het door het Rijk vastgestelde maximale bedrag uitkomt, conform het gestelde in artikel 31 lid 2 sub k van de WWB.

Artikel 4 De hoogte van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers
 • 1.

  De hoogte van de door de gemeente verstrekte onkostenvergoeding is afhankelijk van het aantal uren verrichte vrijwilligerswerk per week:

  Bij 3-8 uur per week:

  € 20,00 per maand

  Bij 9-16 uur per week:

  € 40,00 per maand

  Bij 17 uur of meer per week:

  € 60,00 per maand

  • 2.

   Als een onkostenvergoeding door de vrijwilligersorganisatie wordt ontvangen dan wordt dit bedrag verrekend met de onkostenvergoeding die men van het college (met uitzondering van reiskosten) ontvangt, zodat wordt voorkomen dat het maximale bedrag wordt overschreden.

  • 3.

   De onkostenvergoeding wordt maandelijks achteraf verstrekt, op basis van een urenregistratie van de vrijwilligersorganisatie. Waarbij ook (eventueel) ontvangen onkostenvergoedingen van de vrijwilligersorganisatie worden opgegeven.

Artikel 5 Verplichtingen

De uitkeringsgerechtigde is verplicht onmiddellijk mededeling te doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het recht om de onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onder overlegging van bewijsstukken.

Artikel 6 Terugvordering

Het college vordert de onkostenvergoeding terug wanneer:

 • a.

  niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld of krachtens deze beleidsregel;

 • b.

  blijkt dat de naar aanleiding van de aanvraag verstrekte gegevens onjuiste waren, waardoor ten onterechte een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk is betaald.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin deze beleidsregel niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het hoofd van de afdeling Sociale Zaken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn.

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 inwerking.

 • 3.

  Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 4 december 2012

 

College van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,              de burgemeester,