Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verlofregeling 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlofregeling 2013
CiteertitelVerlofregeling 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb, art. 4.3
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. CAR UWO art. 6.2.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2020nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad 2012-45a

2012 12.51738

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlofregeling 2013

Corsaregistratienummer: 12.51738

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling Advies en Control, Personeel en Organisatie,

 • -

  gelet op artikel 6:2:1 van de CAR/UWO en het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet

Besluit:

 • a.

  In te stemmen met het loslaten van het onderscheid tussen groepen personeel en leeftijd bij het toekennen van verlof; voor het college is belangrijk dat dit budgettair neutraal verloopt.

 • b.

  Bij dit besluit wordt aangetekend dat de maatregel voor een bepaalde periode genomen wordt. Als het nodig is wijzigingen aan te brengen, moet dat mogelijk zijn zonder toekomstige compensaties: geen automatische garanties.

 • c.

  Tot het vaststellen van de

Verlofregeling 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR;

Artikel 2 Basis vakantieverlof

De medewerker met een voltijd dienstverband heeft recht op 165,6 uur basisverlof per jaar.

Voor deeltijdmedewerkers geldt het aantal uren naar rato van de deeltijdfactor.

Artikel 3 Levensfaseverlof

Jaarlijks krijgt de medewerker met een voltijd dienstverband 14,4 uur levensfaseverlof.

Artikel 4 Verlof vanwege ORT en/of piket

Jaarlijks krijgt de medewerker op grond van artikel 6:2:1 lid 4 van de CAR/UWO:

 • a.

  14,4 uur verlof voor de medewerker met een toelage onregelmatige dienst van 6% of meer en voor de medewerker met een piketplicht van 20% of meer.

 • b.

  7,2 uur verlof voor de medewerker met een toelage onregelmatige dienst tot 6% en voor de medewerker met een piketplicht tot 20%.

 • c.

  14,4 uur verlof als de medewerker zowel onregelmatig werkt als een piketplicht heeft.

 • d.

  In het geval van een variabel rooster wordt achteraf het extra verlof toegekend op basis van de feitelijk verrichte onregelmatige dienst en/of piketplicht.

Artikel 5 Verlof garantiemaatregelen

Jaarlijks krijgt de medewerker:

 • -

  7,2 uur verlof als deze voormalig medewerker van de gemeente Zwaag en Blokker per 1 januari 1979 in dienst was van de gemeente Hoorn;

 • -

  14,4 uur verlof als de medewerker voor 1 januari 1997 in dienst was van de gemeente Hoorn;

 • -

  7,2 uur verlof als de medewerker voor 1 januari 2013 in dienst was van de gemeente Hoorn en op 31 december 2012 de leeftijd had bereikt van 50 t/m 54 jaar;

 • -

  14,4 uur verlof als de medewerker voor 1 januari 2013 in dienst was van de gemeente Hoorn en op 31 december 2012 de leeftijd had bereikt van 55 jaar en ouder.

Artikel 6 Lokale feestdagen

De gemeente Hoorn heeft de volgende lokale feestdagen aangewezen, c.q. dagen waarop de openbare dienst van de gemeente gesloten is: Goede Vrijdag, Lappendag en Bevrijdingsdag.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking per 1 januari 2013.

Gelijktijdig vervalt de Vakantieverlofregeling 2008 en de Regeling Kuurverlof 2006.

De regeling kan worden aangehaald als Verlofregeling 2013.

 

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

• opname in het Gemeenteblad

• publicatie op het Intranet.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 18 december 2012

 

College van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,                                            de burgemeester,