Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2013nieuwe regeling

29-01-2013

Gemeenteblad 2013-03a

2013 13.02932

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013

 

Corsaregistratienummer: 13.02932

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  gelezen het voorstel van Advies en Control, Juridische Zaken inzake het onderwerp Aanwijzing belastingambtenaren etc.;

 •  

 • -

  gelet op het bepaalde in de Gemeentewet (m.n. Hoofdstuk XV gemeentelijke belastingen) in combinatie met de Algemene wet rijksbelastingen;

 •  

 • -

  overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot actualiseren van de eerdere besluitvorming over aanwijzing van belastingambtenaren en de daarmee verband houdende besluiten met inbegrip van het intrekken van een eerdere aanwijzing van een onbezoldigd gemeenteambtenaar,

 

besluit

 

tot het vaststellen van

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013.

De volgende personen aan te wijzen als gemeenteambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b. en c. van de Gemeentewet, alsmede als ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet Waardering Onroerende Zaken, belast met de uitvoering van de Wet WOZ:

 

 • 1)

  De heer Arie Willem Reijm, geboren op 8 oktober 1952 te Rotterdam;

 • 2)

  De heer Inti Legolas Wolking, geboren 23 december 1968 te Amsterdam;

 • 3)

  Mevrouw Simone van Bodegraven, geboren op 2 april 1974 te Den Helder.

   

  • -

   te bepalen dat het besluit d.d. 16 augustus 2011 onder kenmerk 11.26673 (Gemeenteblad 2011-30a) en het besluit d.d. 6 december 2011 onder kenmerk 11.38340 (Gemeenteblad 2011-39a) zijn ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit besluit;

  • -

   te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het bekend is gemaakt in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 januari 2013

 

College van burgemeester en wethouders.

 

 

De secretaris, de burgemeester,