Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMachtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet,

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2013nieuwe regeling

29-01-2013

Gemeenteblad 2013-03b

2013 13.02936

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013

 

Corsaregistratienummer: 13.02936

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • gelezen het voorstel van Advies en Control, Juridische Zaken inzake het onderwerp Aanwijzing belastingambtenaren etc.;

 

 • gelet op het bepaalde in de Gemeentewet (m.n. Hoofdstuk XV gemeentelijke belastingen) in combinatie met de Algemene wet rijksbelastingen;

 

 • overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot een machtiging aan de heffingsambtenaren waar het gaat om de vertegenwoordiging bij beroep in cassatie bij de Hoge Raad en het via deze machtiging mogelijk maken van substitutie aan de gemeentelijke juristen of extern ingehuurde krachten,

 

besluit :

 

tot het vaststellen van het

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013

 • I.

  de heffingsambtenaren van de gemeente Hoorn zijn gemachtigd om het college te vertegenwoordigen inzake de bij de Hoge Raad der Nederlanden ingestelde of in te stellen beroepen in cassatie inzake aanslagen op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen, inclusief alle in dat kader te voeren correspondentie of gesprekken;

 • II.

  Substitutie is toegestaan voor wat betreft de gemeentelijke juristen en voor specifieke kwesties de daarvoor ingehuurde externe juristen/deskundigen;

   

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het bekend is gemaakt in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2013

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

De secretaris,                                   de burgemeester,