Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte
CiteertitelAdviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2015nieuwe regeling

29-08-2014

Gemeenteblad 2015, 122413

1060124

Tekst van de regeling

Intitulé

Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte

Zaaknummer: 1060124

 

Gelezen het voorstel van Informatievoorziening Gegevensmanagement

 

 • -

  Instelling van de adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte

 

 

d.d. 14/05/2014

 

Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

 • 1.

  In te stellen de adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte

 • 2.

  De adviescommissie adviseert het college op verzoek of uit eigen beweging over;

  • A.

   Het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen.

  • B.

   De verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten, zo nodig aangevuld met nummers, letters of namen.

  • C.

   Het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en indien nodig aan gemeentelijke bouwwerken.

 • 3.

  Te bepalen dat de adviescommissie bestaat uit 7 leden;

  • A.

   Een door het college te benoemen onafhankelijk voorzitter. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

  • B.

   Een door het college aan te wijzen ambtenaar betrokken bij de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de stad.

  • C.

   Een door het college aan te wijzen ambtenaar werkzaam bij het Westfries Archief.

  • D.

   Drie door het college te benoemen inwoners van de gemeente Hoorn met kennis van de gemeentelijke historie of topografie.

  • E.

   Een door het college te benoemen medewerker van PostNL.

 • 4.

  De leden, niet zijnde ambtenaren van de gemeente Hoorn, worden voor een periode van vier jaar gelijk vallend met de collegeperiode benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming. De adviescommissie stelt een rooster van aftreden op.

 • 5.

  De leden, niet zijnde ambtenaren van de gemeente Hoorn, ontvangen presentiegelden conform de geldende gemeentelijke regeling.

 • 6.

  Het secretariaat van de adviescommissie op te dragen aan een daartoe aan te wijzen ambtenaar van de gemeente Hoorn. De secretaris is de adviescommissie behulpzaam bij al haar werkzaamheden.

 • 7.

  De vergaderingen van de adviescommissie worden belegd door de voorzitter. Uitgangspunt daarbij is dat er voldoende agendapunten zijn. Daarnaast kan hem door twee leden, met opgave van redenen, worden verzocht een vergadering te beleggen.

 • 8.

  De voorzitter nodigt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, de leden ten minste twee weken voor de vergadering schriftelijk uit, zoveel mogelijk met vermelding van de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 9.

  De vergaderingen van de adviescommissie worden in het openbaar gehouden. Op voorstel van de voorzitter, een van de aanwezige leden of een belanghebbende, kan de adviescommissie besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten.

 • 10.

  Voor het houden van een vergadering is vereist dat de meerderheid van het aantal leden aanwezig is waaronder in ieder geval de voorzitter of diens plaatsvervanger.

 • 11.

  Belanghebbenden die zich tijdig hebben aangemeld kunnen voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt het woord voeren door informatie te verstrekken, een toelichting te geven of vragen te beantwoorden van de commissieleden.

 • 12.

  Van de vergaderingen van de adviescommissie wordt door de secretaris een kort verslag gemaakt dat tenminste vermeld;

  • A.

   De namen van de voorzitter, secretaris, aanwezige leden en van andere personen die aan de vergadering hebben deelgenomen of in de vergadering het woord hebben gevoerd.

  • B.

   De namen van de afwezige leden.

  • C.

   De gedane mededelingen, ingediende voorstellen en uitgebrachte adviezen.

  • D.

   Een beknopte samenvatting van het ter vergadering besprokene.

 • 13.

  Van een besloten gedeelte van een vergadering wordt afzonderlijk verslag gemaakt dat uitsluitend ter kennis wordt gebracht van het college.

 • 14.

  Het verslag wordt vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en minimaal twee weken voor die vergadering verspreid naar de leden van de adviescommissie.

 • 15.

  De adviescommissie kan inlichtingen en advies inwinnen bij derden. Indien hieraan kosten zijn verbonden is vooraf toestemming nodig van het college.

 • 16.

  De adviescommissie brengt zoveel mogelijk een eensluidend advies uit. Van een minderheidsstandpunt wordt, indien door het betreffende commissielid gewenst, in het advies melding gemaakt.

 • 17.

  Verslagen van vergaderingen van de adviescommissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De adviezen van de adviescommissie worden door de secretaris uitgewerkt.

 • 18.

  Vast te stellen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 • 19.

  Dat dit besluit in de plaats komt van het besluit d.d. 11-07-2006 met nummer 06.25367.

   

Te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 

Aldus vastgesteld, 29 augustus 2014

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris,                  de burgemeester,

 

 

.