Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Regeling lening aanschaf computer 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling lening aanschaf computer 2016
CiteertitelRegeling lening aanschaf computer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het besluit staat vermeld dat deze inwerking treedt op 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. CAR UWO, hfdst 4a
 2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-201613-04-2017nieuwe regeling

05-01-2016

Gemeenteblad 2016, 7228

1230667

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling lening aanschaf computer 2016

Zaaknummer: 1230667

 

Gelezen het voorstel van Advies en Cotrol Personeel en Organisatie

 • ·

  aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR d.d. 06/11/2015

en gelet op

 • ·

  Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling Gemeente Hoorn;

 • ·

  De fiscale wetgeving over personal computers;

 • ·

  Het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • ·

  het instemmend advies van de ondernemingsraad;

   

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

besluit:

 

tot het vaststellen van de

 

Regeling lening aanschaf computer 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Medewerker : De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, voor zover deze een vaste aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd.

Computer :Computerapparatuur en mobiele devices, inclusief randapparatuur en besturingssoftware.

Vakantie-uren :De vergoeding voor vakantie-uren bij uitwisseling tegen geld, zoals gedefinieerd in artikel 4a:1 lid 5 van de CAR/UWO.

Eindejaarsuitkering : De uitkering zoals gedefinieerd in artikel 3:18a van de CAR/UWO.

Vakantietoelage :De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 van de CAR/UWO.

Artikel 2 Voorwaarden

Op verzoek van de medewerker geeft het college van burgemeester en wethouders ten hoogste eens in de drie jaar een lening voor de aanschaf van een computer.

Artikel 3 Procedure

De medewerker vult een aanvraagformulier met een verklaring over de aankoop van de computer en terugbetaling van de verstrekte lening binnen 3 jaar. De medewerker moet een betaalbewijs inleveren (een kopie van de gespecificeerde factuur).

Artikel 4 Bronnen en financiering

Lid 1

De medewerker ontvangt het aankoopbedrag als rentedragende lening, tegen het percentage normrente. De Belastingdienst stelt jaarlijks deze normrente vast. Het bedrag van de lening is maximaal € 1415,-.

 

Lid 2

De medewerker kiest een van de onderstaande bronnen als aflossingsmogelijkheid tot het bedrag van de lening:

 • -

  verkoop van vakantie-uren. Daar geldt als voorwaarde bij dat in het betreffende jaar het wettelijke minimum aan vakantie-uren behouden blijft. Dat minimum is drie keer de wekelijkse arbeidsduur;

 • -

  de vakantietoelage;

 • -

  de eindejaarsuitkering;

 • -

  (een deel van) het salaris (een maandelijks bedrag);

 • -

  betaling in maximaal 36 termijnen.

Artikel 5 Gevolgen van deelname aan de regeling

Het inruilen van een deel van het salaris, verlofuren, de vakantietoelage of eindejaarsuitkering heeft geen invloed op de hoogte van de pensioengrondslag, vakantietoelage of eventuele uitkeringen. De regeling gaat alleen uit van netto bedragen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De medewerker kan het college van burgemeester en wethouders op geen enkele wijze aanspreken voor verplichtingen die voortvloeien uit garantiebepalingen van de leverancier of de fabrikant van de apparatuur.

Artikel 7 Beëindiging deelname

Deelname aan deze regeling eindigt

 • a)

  als de medewerker uit dienst treedt;

 • b)

  bij overlijden van de medewerker;

 • c)

  als wetgeving wijzigt waardoor de overeenkomst strijdig wordt met de wet;

 • d)

  als de medewerker daarom vraagt.

Als binnen drie jaar na aanvang de deelname eindigt, wordt het resterende bedrag verrekend met de medewerker.

Artikel 8 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Lening voor de aanschaf van een computer 2011.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • ·

  door opname in het Gemeenteblad

 • ·

  publicatie op overheid.nl

 • ·

  intranet

 

 

Aldus vastgesteld, 5 januari 2016

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

de secretaris,                        de burgemeester,