Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Regeling Bedrijfssporten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Bedrijfssporten 2016
CiteertitelRegeling Bedrijfssporten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het besluit staat vermeld dat het inwerking treedt op 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. CAR UWO, hfdst 4a
 2. Gemeentwet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-201613-04-2017nieuwe regeling

05-01-2016

Gemeenteblad 2016, 7232

1230667

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Bedrijfssporten 2016

Zaaknummer: 1230667

 

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

 

 • ·

  Aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR d.d. 06/11/2015

en gelet op

 • ·

  Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling 2016;

 • ·

  de fiscale wetgeving;

 • ·

  het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • ·

  het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

   

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

tot het vaststellen van

Regeling Bedrijfssporten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deelnemers: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, voor zover deze eenaanstelling heeft in vaste en tijdelijke dienst voor de duur van tenminste één jaar en politiekeambtsdragers.

Deelname aan de regeling staat open voor 90% of meer van alle medewerkers.

Bedrijfssporten: Actief sporten met een fiscaal voordeel als lid van een sportschool of -bedrijf, -club of–vereniging waarvoor aantoonbaar contributie wordt betaald.

Eindejaarsuitkering: De uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3:18a van de CAR.

Vakantietoelage: De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 CAR.

Artikel 2 Voorwaarden

Lid 1

Op verzoek kan de deelnemer de kosten van het lidmaatschap, abonnement, c.q. de contributie van sportschool, -bedrijf, -club of -vereniging belastingvrij uitruilen.

 

Lid 2

De deelnemer moet aantonen dat hij/zij tenminste voor een jaar lid is van een sportschool, -bedrijf, -club- of -vereniging door middel van een kopie van het bewijs van het lidmaatschap of abonnement.

Artikel 3 Bronnen en financiering

Lid 1

De deelnemer kiest in het jaar van deelname voor één van onderstaande bronnen als uitruilmogelijkheid tot maximaal het bedrag van € 300,- per jaar.

De deelnemer kiest of hij in het jaar van deelname afziet van één van de volgende bronnen:

 • 1.

  (een deel van) de bruto vakantietoelage;

 • 2.

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering.

 

Lid 2

De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van de ruimte in de fiscale werkkostenregeling, het aantal deelnemers aan de regeling en van het individuele loonbelastingtarief.

 

Lid 3

Het college kan besluiten de hoogte van het bedrag van € 300,- per jaar aan te passen als er onvoldoende ruimte in de fiscale werkkostenregeling is in dat kalenderjaar.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Gemeente Hoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dat de deelnemer heeft opgelopen bij het sporten.

Artikel 5 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Bedrijfssporten 2015.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 • -

  publicatie op overheid.nl

 • -

  intranet

 

Aldus vastgesteld d.d. 5 januari 2016

 

College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                          de burgemeester,