Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011
CiteertitelCafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

770A.

In de regeling staat vermeld dat deze in werking treedt op 1 januari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. CAR UWO, hoofdstuk 4A
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201101-01-2020nieuwe regeling

04-01-2011

Gemeenteblad 2011-03c

2010 10.60646

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariaregeling Gemeente Hoorn 2011

 

Corsaregistratienummer: 10.60646

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het bureau P&O, afdeling Advies en Control, en gelet op:

 

 • §

  hoofdstuk 4a van de CAR-UWO;

 • §

  de fiscale wetgeving over het cafetariamodel;

 • §

  het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • §

  het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

 

besluit

vast te stellen de

Cafetariaregeling gemeente Hoorn 2011

Artikel 1 Begripsomschrijving

Medewerker:

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

Cafetariaregeling:

Medewerkers kunnen belast loon ruilen voor onbelast loon. Een deel van het loon (bronnen) wordt daardoor gebruikt om een of meer faciliteiten (doelen) uit het arbeidsvoorwaardenpakket te bekostigen.

Bronnen:

Arbeidsvoorwaarden die ingeruild worden voor andere arbeidsvoorwaarden, ofwel de doelen.

Doelen:

Arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de bronnen terugkrijgt.

Artikel 2 Deelname aan de regeling, doelen en bronnen

Lid 1

De medewerker kan op verzoek deelnemen aan de cafetariaregeling.

De medewerker heeft de keuze uit een aantal doelen en bronnen. In de hieronder in lid 2 genoemde regelingen staan de voorwaarden bij die keuze.

 

Lid 2

De beschikbare doelen zijn:

 • ·

  het aan- of verkopen van vakantie-uren (Hoofdstuk 4a van de CAR/UWO)

 • ·

  bedrijfsfitness (Regeling Bedrijfsfitness 2011)

 • ·

  fietsproject (Fietsregeling 2011)

 • ·

  vakbondscontributie (Regeling Vakbondscontributie 2011)

 • ·

  reiskostenvergoeding (Regeling Reiskosten woon-werkverkeer 2011)

 • ·

  lening voor een computer (Regeling Lening voor de aanschaf van een computer 2011).

   

Lid 3

De beschikbare bronnen zijn:

 • ·

  (een deel van) de vakantie-uren

 • ·

  (een deel van) de bruto vakantietoeslag

 • ·

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering

 • ·

  (een deel van) de bezoldiging

Artikel 3 Toetsen van de aanvraag

Lid 1

Het college van burgemeester en wethouders willigt een verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daar tegen verzetten. Als er sprake is van afwijzing van een verzoek dan wordt dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de medewerker.

 

Lid 2

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of een aanvraag in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden zoals die in de bij artikel 2 genoemde regelingen staan. Ook moet toepassing van deze regeling passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving.

 

Lid 3

Als het college van burgemeester en wethouders instemt, heeft het ondertekende deelnameformulier het karakter van een aanvulling op het aanstellingsbesluit. Het formulier wordt toegevoegd aan het personeelsdossier.

Artikel 4 Gevolgen van de keuze

De belastingdienst kan bijzondere voorwaarden stellen aan de belastingvrije uitbetaling van een doel. De medewerker moet aan deze voorwaarden voldoen en dit zonodig aantonen. Een eventuele naheffing door het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Artikel 5 Einde van het recht op deelname

Het recht op deelname aan de cafetariaregeling eindigt als de medewerker uit dienst treedt. Dan wordt (een deel van) het fiscale voordeel verrekend als de hoogte van het bedrag berekend is over een geheel kalenderjaar.

Artikel 6 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens geeft en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de kosten die het college van burgemeester en wethouders maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling gaat met ingang van 1 januari 2011 in.

 

Hoorn, 4 januari 2011

 

 

De secretaris,                   De burgemeester,