Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Verordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas
CiteertitelVerordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2012In artikel 1 Begripsbepalingen is een onderdeel d. Jeugdlintje toegevoegd. Een nieuw artikel 6 Jeugdlintje is toegevoegd onder vernummering van de leden 6 tot en met 13. De toelichting op de verordening is aangevuld.

13-03-2012

Elektr. Gem.blad, 29-03-2012

Onbekend
05-11-201011-09-2014Onbekend

12-10-2010

De Hallo, wk 44

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

raadsbesluit

Bijlage van gemeenteblad 2010, no. 103.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, gemeenteblad 2010, no. 103;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de ‘Verordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Ereburgerschap: een eretitel die aan personen kan worden toegekend.

  • b.

   Erespeld: een draagspeld in goud als blijk van waardering die aan inwoners en niet-inwoners kan worden toegekend.

  • c.

   Erepenning: een legpenning in brons als blijk van waardering die aan niet-natuurlijke personen en instanties kan worden toegekend.

    

  • d.

   Jeugdlintje: een draagpenning verzilverd geoxideerd als blijk van waardering die aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd tot en met 17 jaar kan worden toegekend.

Artikel 2 Ereburgerschap

 • 1.

  Het ereburgerschap kan als blijk van hoogste waardering en dankbaarheid worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich op zeer uitzonderlijke wijze jegens de gehele gemeenschap van Horst aan de Maas verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  De toekenning van het ereburgerschap geschiedt, op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, bij unaniem besluit van de raad. De beraadslaging en de besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een vergadering met gesloten deuren.

 • 3.

  Aan de toekenning van het ereburgerschap zijn verbonden een draagspeld van goud, een oorkonde, alsmede de motieven die de raad er toe hebben gebracht om tot de benoeming over te gaan.

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan de raad besluiten dat het ereburgerschap postuum wordt toegekend.

 • 5.

  Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Artikel 3 Vervallen verklaren

De raad kan in bijzondere gevallen de begiftigde vervallen verklaren van het ereburgerschap en de toegekende draagspeld terugvorderen. Aan de betrokkene wordt in een dergelijk geval daarvan mededeling gedaan bij een met redenen omkleed besluit. De laatste zinsnede van het in artikel 2, lid 2 bepaalde is ter zake van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Erespeld

 • 1.

  De erespeld kan als blijk van waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die zich uit hoofde van hun uitmuntende eigenschappen, uitzonderlijke prestatie, menslievende daden of anderszins jegens de gemeente of de gemeenschap van Horst aan de Maas verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  De toekenning van de erespeld geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. De beraadslaging en de besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een vergadering met gesloten deuren.

 • 3.

  Aan de toekenning zijn verbonden een draagspeld van goud en een oorkonde.

Artikel 5 Erepenning

 • 1.

  De erepenning kan als blijk van waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan niet-natuurlijke personen of instanties, voor bijzondere verdiensten jegens de gehele of een deel van de gemeenschap van Horst aan de Maas of voor een uitzonderlijk optreden en/of prestatie.

 • 2.

  De toekenning van de erepenning geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. De beraadslaging en de besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een vergadering met gesloten deuren.

 • 3.

  Aan de toekenning zijn verbonden een legpenning van brons en een oorkonde.

Artikel 6 Jeugdlintje

 • 1.

  Het jeugdlintje kan als blijk van waardering worden toegekend aan kinderen en jongeren in de leeftijd tot en met 17 jaar, voor het op een bijzondere wijze inzetten voor de gemeenschap van Horst aan de Maas.

 • 2.

  De toekenning van het jeugdlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. De beraadslaging en besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een vergadering met gesloten deuren.

 • 3.

  Aan de toekenning zijn verbonden een draagspeld in zilveren en een oorkonde.

Artikel 7 Vervallen verklaren

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen de begiftigde vervallen verklaren van het de erespeld of de erepenning en de toegekende draagspeld of legpenning terugvorderen. Aan de betrokkene wordt in een dergelijk geval daarvan mededeling gedaan bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 8 Mededeling besluit aan raad

Een besluit tot toekenning van een erespeld of erepenning of vervallen verklaring wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de raad medegedeeld.

Artikel 9 Uitreiking onderscheiding

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de datum, het tijdstip en de wijze waarop een onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.

Artikel 10 Aantekening gemeentelijke basisadministratie

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt, voor zover betrokkene inwoner is van de gemeente Horst aan de Maas, een aantekening opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 11 Model draagspeld en penning

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmeting van de draagspeld en de legpenning.

Artikel 12 Intrekking oude regelingen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • 1.

  de bij besluit van 20 mei 2003 vastgestelde ‘Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke eretekenen gemeente Horst aan de Maas’;

 • 2.

  de bij besluit van 9 maart 1998 vastgestelde ‘Verordening gemeentelijke ere-tekens’ Meerlo-Wanssum;

 • 3.

  de bij besluit van 14 juli 1998 vastgestelde ‘Verordening gemeentelijke ere-tekens’ Sevenum;

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels

Toelichting bij de Verordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas

Algemeen

Deze verordening geeft een regeling voor het toekennen van een gemeentelijk ereteken aan personen, instellingen en bedrijven.

Een gemeentelijk ereteken wordt toegekend, onafhankelijk van andere eretekenen (Koninklijke onderscheiding, verenigingsspeld, predikaten, e.d.).

De drie eretekenen

Als ereteken kan worden toegekend:

 • 1.

  Ereburgerschap.

 • 2.

  Erespeld.

 • 3.

  Erepenning.

De eretekenen genoemd onder 1 en 2 worden toegekend aan personen, terwijl het ereteken genoemd onder 3 wordt toegekend aan niet-natuurlijke personen en organisaties.

Criteria

De criteria voor de verschillende gemeentelijke onderscheidingen worden als volgt omschreven:

Het ereburgerschap is het hoogste ereteken. Het kan slechts worden toegekend door een unaniem besluit van de raad aan iemand die zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt jegens de gehele gemeenschap van Horst aan de Maas.

De erespeld kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan een persoon die blijk heeft gegeven van bijzondere burgerzin of aan een persoon die algemeen erkende bijzondere verdiensten heeft verworven. Bij burgerzin is een directe relatie naar de gemeente een vereiste. Bij algemeen erkende bijzondere verdiensten hoeft er niet persé een relatie naar de gemeente zelf te zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij bijzondere prestaties in sport, cultuur en samenleving. Ook een éénmalige verdienste of prestatie die de beeldvorming van Horst aan de Maas in ons land of daarbuiten positief beïnvloedt kan worden beloond met een erespeld. De erespeld is niet specifiek bedoeld voor diegenen die niet in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.

De erepenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan een niet-natuurlijke persoon of organisatie die in de gemeente op uitzonderlijk wijze heeft voorzien in maatschappelijke noden of behoeften. Ook kan de legpenning worden toegekend indien op nationaal of internationaal niveau de goede naam van Horst aan de Maas is bevorderd.

Beleid

De criteria geven een helder onderscheid in zwaarte van de verdiensten die aanwezig moeten zijn. Desondanks zal steeds individuele beoordeling nodig zijn welk ereteken wordt toegekend.

 

 

Toelichting bij de wijziging Verordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas

 

Algemeen

Deze wijziging Verordening gemeentelijke eretekenen Horst aan de Maas geeft een regeling voor het toekennen van een gemeentelijk ereteken, het jeugdlintje, aan kinderen en jongeren in de leeftijd tot en met 17 jaar.

 

Een gemeentelijk ereteken wordt toegekend, onafhankelijk van anderen tekenen (Koninklijke onderscheiding, verenigingsspeld, predikaten, e.d.).

 

Criteria

Het jeugdlintje kan worden toegekend aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd tot en met 17 jaar, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeenschap van Horst aan de Maas. Dan kan bijvoorbeeld door:

a. het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken;

b. het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis;

c. het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie);

d. het verrichten van een 'heldendaad';

e. vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of een sportvereniging;

f. actie voeren voor een goed doel of ten behoeve van een humanitaire ramp;

g. een bijdrage leveren aan integratie;

h. ...

Een onderscheiding kan worden toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulpvaardigheid. Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een echte heldendaad.

De verdiensten van kandidaten die niet in de gemeente Horst aan de Maas woonachtig zijn, dienen ten goede te komen aan de gemeenschap van Horst aan de Maas, of een onderdeel daarvan.

 

Ten einde een goede verdeling te krijgen bij de uitreiking van de lintjes worden er twee doelgroepen onderscheiden:

1. kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar;

2. jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar.

Jaarlijks worden per doelgroep maximaal 3 lintjes uitgereikt. Kandidaten kunnen door iedereen gemotiveerd worden voorgedragen. De voordrachten zullen worden beoordeeld door de burgemeester en de wethouder jeugd en jongeren. De toekenning geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 

De jeugdlintjes worden jaarlijks uitgereikt op 20 november, de door de Verenigde Naties ingestelde internationale dag voor de Rechten van het Kind. Mocht deze dag in het weekend vallen, dan worden de onderscheidingen uitgereikt op de vrijdag vóór 20 november. De onderscheiding bestaat uit een draagpenning en een oorkonde.

 

Beleid

De criteria geven een beeld in zwaarte van de verdiensten die aanwezig moeten zijn.