Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Delegatieverordening Horst aan de Maas 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening Horst aan de Maas 2010
CiteertitelDelegatieverordening Horst aan de Maas 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageDelegatieregister 24-11-2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2015Het delegatieregister is gewijzigd en aangevuld bij raadsbesluit van 24-11-2015. Het oorspronkelijke, op 23-02-2010 vastgestelde delegatieregister is eerder aangevuld bij raadsbesluiten van 15-10-2011 (vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen alsmede het ontrekken van wegen aan het openbaar verkeer) en bij raadsbesluit van 05-02-2013 (het aanwijzen van een locatie als 'gemeentehuis' ten behoeve van huwelijkssluitingen en partnerschapsregistraties).

24-11-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 03-12-2015

2015.111
05-03-201004-12-2015Onbekend

23-02-2010

De Hallo, wk 9

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening Horst aan de Maas 2010

raadsbesluit

 

Bijlage van gemeenteblad 2010, no. 36.

 

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, gemeenteblad 2010, no. 36;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

DELEGATIEVERORDENING HORST AAN DE MAAS 2010

 

Artikel 1
 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het bij dit besluit horende register, worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzingen.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere delegatieverordeningen en delegatiebesluiten als vastgesteld in de voormalige gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum.

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald als: Delegatieverordening Horst aan de Maas 2010.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 februari 2010

 

De raad voornoemd,

 

De wnd. voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

Bijlage Delegatieregister

Delegatieregister 24-11-2015