Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

147 en 149a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2011Onbekend

11-10-2011

Electronisch Gem.blad 27-10-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen

raadsbesluit

Bijlage van gemeenteblad 2011, no. 115.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2011, gemeenteblad 2011, no. 115;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende, dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s l u i t :

onder intrekking van de “Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen” als vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Horst aan de Maas,

vast te stellen de: Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen

waarvan de inhoud als volgt luidt:

Artikel 1 Binnentreden woning

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking ervan.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 oktober 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels