Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent subsidie eenvoudige energiemaatregelen (Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent subsidie eenvoudige energiemaatregelen (Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen)
CiteertitelSubsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Huizen/34075/CVDR34075_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-202004-04-2020Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen

12-03-2020

gmb-2020-77754

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent subsidie eenvoudige energiemaatregelen (Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen)

De raad van de gemeente Huizen;

 

in vergadering bijeen op 12 maart 2020,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2020; agendapunt 10;

 

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Huizen,

b e s l u i t :

 

de ‘Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen’

als deelverordening vast te stellen per 1 april 2020

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • c.

  (energie)maatregel: maatregel die is opgenomen in de bij deze regeling behorende subsidielijst;

 • d.

  (subsidie)aanvraag: verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om subsidie;

 • e.

  subsidiebesluit: beslissing van het college op een subsidieaanvraag;

 • f.

  subsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen;

 • g.

  woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar en hoofdbewoner is van de woning;

 • h.

  woning: een binnen de gemeente Huizen gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO2-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Er is een landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ingesteld, gericht op het treffen van kleinere energiebesparende maatregelen aan woningeigenaren. De verstrekking van de subsidies in het kader van deze RRE verloopt via de gemeente. Deze ‘Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen’ stimuleert woningeigenaren in Huizen om deze kleinere energiemaatregelen in de woning te treffen. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. De regeling levert eveneens een bijdrage aan de eerste stappen richting een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

Artikel 3 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • a.

  Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 april 2020.

 • b.

  De uiterste aanvraagdatum is 31 december 2020 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt. Het college kan deze datum met inachtneming van het subsidieplafond aanpassen (verlengen).

 • c.

  Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) wordt bekend gemaakt op www.huizen.nl. Het college kan, met goedkeuring van de raad, besluiten om het subsidieplafond tijdens de looptijd van deze verordening te wijzigen.

 • d.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt opwww.huizen.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een woningeigenaar.

 • b.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen, dat wil zeggen woningen die zijn opgeleverd voor 1 januari 2020.

 • c.

  Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor maatregelen die op of na 1 januari 2020 zijn aangeschaft en/of uitgevoerd.

 • d.

  Aanvragen voor een bedrag lager dan € 90,- worden niet in behandeling genomen.

 • e.

  Per woning kan maar eenmaal subsidie worden aangevraagd binnen de looptijd van deze verordening.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de maatregel voor 1 januari 2020 is aangeschaft en/of uitgevoerd;

 • b.

  er geen gebruik wordt gemaakt van de door het college vastgestelde wijze van aanvragen;

 • c.

  er voor dezelfde woning al eerder subsidie is verleend in het kader van deze verordening;

 • d.

  de totale kosten voor de maatregelen die onder de subsidielijst vallen lager zijn dan € 90,-;

 • e.

  het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden;

 • f.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid.

Artikel 6 Subsidiabele maatregelen en subsidiebedragen

 • a.

  De maatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn opgenomen in de subsidielijst. De subsidielijst wordt door het college vastgesteld.

 • b.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de maatregel voldoen aan voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidielijst.

 • c.

  De subsidie per woning bedraagt € 90,-, maar bedraagt nooit meer dan de werkelijke kosten van de maatregel(en).

 • d.

  Het college kan de subsidielijst wijzigen. De gewijzigde subsidielijst wordt in dat geval bekendgemaakt op www.huizen.nl.

Artikel 7 Aanvraag en verantwoording

 • a.

  Voor het aanvragen van subsidie en het gelijktijdig indienen van de verantwoording over de uitgevoerde maatregelen wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde formulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.duurzaambouwloket.nl. Via www.huizen.nl en www.huizenklimaatbewust.nl wordt verwezen naar het aanvraagformulier.

 • b.

  De volledig ingediende online aanvraag bevat ten minste:

  • naam en het adres van de aanvrager;

  • het e-mailadres van de aanvrager;

  • het telefoonnummer van de aanvrager;

  • de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift of bon) waaruit blijkt dat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd;

  • ondertekening door de aanvrager (sms- of e-mailverificatie);

  • het bankrekeningnummer van aanvrager.

 • c.

  In afwijking van artikel 3.1 van de Algemene subsidieverordening Huizen worden aanvragen uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend. Voor maatregelen die in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2020 zijn aangeschaft, moet de aanvraag uiterlijk op 1 juli 2020 zijn ingediend.

 • d.

  Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.

 • e.

  Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de subsidieaanvraag.

Artikel 8 Behandeling van en besluiten op aanvragen

 • a.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • b.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag. Het subsidiebesluit wordt kenbaar gemaakt aan de aanvrager. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

 • c.

  Indien de aanvraag niet binnen de in artikel 8, lid c genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

Artikel 9 Uitbetaling subsidie

Toegekende subsidie wordt uiterlijk binnen vier weken na verzending van het subsidiebesluit uitbetaald.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • a.

  Het college kan, bijvoorbeeld op basis van een controle, het besluit tot toekenning van de subsidie intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Het college kan afwijken van deze verordening indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.

 • c.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • d.

  Deze deelverordening treedt in werking op 1 april 2020 en geldt tot en met 1 april 2021. Het college kan de looptijd van deze verordening met inachtneming van het subsidieplafond verlengen.

 • e.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als “Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 maart 2020

de griffier,

de voorzitter,