Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007
CiteertitelBeleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Subsidiebeleidsveld “36 Promotie Centrumgedeelte Stad Hulst”, vastgesteld bij besluit van 12 februari 2009 (Rb2009/08), vervangt m.i.v. 26 februari 2009, subsidiebeleidsveld “36 Verkeersveiligheid (vervallen)”

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201501-01-2020Subsidiebeleidsregel 9

01-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad GVOP-2015-92167

Rb2015/0082
01-01-201401-11-2015Subsidiebeleidsregel 10.4 Jeugdwerk

12-12-2013

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 19-12-2013

Rb2013/73
01-01-201301-01-2014beleidsregels 2 en 9

20-12-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 27-12-2012

Rb2012/77
12-07-201201-01-2013beleidsregels 2

28-06-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 04-07-2012

Rb2012/31
12-04-201212-07-2012beleidsregels 2 en 9

29-03-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 04-04-2012

Rb2012/10
01-01-201212-04-2012aangepaste beleidsvelden onderdeel 2, Algemene beleidsregels ged. 2.8;22.2, 23 en 34

22-12-2011

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 28-12-2011

Rb2011/97;Rb2011/98
25-02-201001-01-2012toegevoegde en aangepaste beleidsvelden 8, 12 en 12.2, 28.1,28.2, 42, 43

11-02-2010

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 17-02-2010

Rb2010/05
26-02-200901-01-2020Wijziging beleidsveld 36

12-02-2009

gmb-2019-159489

Kenmerk voorstel: Rb2009/08
01-03-200726-02-2009Nieuwe regeling

15-02-2007

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 21-02-2007

Rb2007/11

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007

De raad van de gemeente

Gelezen het voorstel tot vaststelling herziene versies Algemene subsidieverordening Gemeente Hulst en Beleidsregels subsidieverstrekking Gemeente Hulst (rv2007/11);

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen:

 

  • 1.

   Algemene subsidieverordening Gemeente Hulst 2007

  • 2.

   Beleidsregels subsidieverstrekking Gemeente Hulst 2007

   

1. Inleiding

In deze Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007 (vanaf nu: Beleidsregels subsidieverstrekking) staan de beleidsregels geformuleerd, die de gemeente Hulst hanteert ten behoeve van de verlening van subsidies. De Beleidsregels subsidieverstrekking zijn de nadere invulling van hetgeen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2005 aangeduid wordt met de term “beleidsregels”.

De Beleidsregels subsidieverstrekking vormen samen met de Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2007 en de Lijst subsidieplafonds en grondslagen de basis voor subsidieverstrekking in de gemeente Hulst.

De Beleidsregels subsidieverstrekking bestaan uit twee gedeelten.

Allereerst is er een algemeen gedeelte waarin de regelgeving vermeld staat, die op alle beleidsvelden van toepassing is.

Hiervan zijn echter uitgezonderd de beleidsvelden waar sprake is van een gemeentelijke bijdrage in het kader van een Gemeenschappelijke regeling omdat dit geen subsidie is in de zin der wet, maar een bijdrage in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De hier bedoelde beleidsvelden welke een dergelijke bijdrage krijgen zijn niettemin vermeld in het overzicht van de beleidsvelden om een compleet overzicht te krijgen.

Het tweede gedeelte gaat per beleidsveld in op de specifiek voor dat bepaalde beleidsveld geldende regels. Hierbij is voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid gekozen voor een uniforme indeling van de regelgeving.

2. Algemene beleidsregels

De in dit gedeelte vermelde beleidsregels zijn uitdrukkelijk voor alle beleidsvelden van toepassing m.u.v. de beleidsregels waar sprake is van een gemeenschappelijke regeling.

2.1. Rechtspersoonlijkheid

Conform artikel 2 lid h van de Algemene Subsidieverordening 2007 gemeente Hulst is een subsidie-ontvanger een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of een groep van natuurlijke personen of een natuurlijk persoon die een activiteit verricht of laat verrichten en die zich blijkens de statuten de behartiging van ideële en of materiële aard ten doel stelt en daarbij geen winst beoogt.

Bepaald wordt dat subsidies boven een bepaald minimumbedrag alleen toegekend kunnen worden aan rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het minimumbedrag wordt jaarlijks vastgesteld en vermeld in de Lijst subsidieplafonds en grondslagen.

2.2. Gezamenlijke aanvragen

Indien instellingen gezamenlijk een activiteit ondernemen en hiervoor gezamenlijk subsidie willen aanvragen, dient één van de instellingen formeel de subsidie aan te vragen namens alle instellingen. De aanvragende partij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de voorwaarden verbonden aan een toegekende subsidie.

2.3. Verzekeringen

Om de gevolgen van het verloren gaan van gemeenschapsgeld bij het optreden van grote risico’s tegen te gaan zijn instellingen, welke subsidie wensen te ontvangen, verplicht zich voldoende te verzekeren tegen mogelijke ernstige risico’s. Het gaat daarbij in ieder geval om de WA-verzekering en bij instellingen met eigen gebouwen om een opstal- en inboedelverzekering. Verder kan gedacht worden aan een schade/letsel-verzekering bij activiteiten met deelnemers en reisverzekeringen bij verblijf in het buitenland.

2.4. Subsidieplafond, verdeelsleutels en grondslagen

Op grond van artikel 4 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2007 stelt de gemeente subsidieplafonds in per beleidsveld en geeft zij aan hoe de bedragen verdeeld zullen worden.

De subsidieplafonds zijn de bedragen die gedurende een begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar zijn voor de verstrekking van subsidies binnen een afgebakend beleidsveld. De gemeente is verplicht tot weigering van subsidie als een plafond wordt overschreden.

De bedragen worden verdeeld conform de voor het beleidsveld vastgestelde grondslag en verdeelsleutel. De grondslag geeft daarbij aan hoe binnen het gestelde subsidieplafond de hoogte van de subsidie wordt bepaald.

De verdeelsleutel bepaalt de verdeling van het bedrag van het subsidieplafond, indien het subsidieplafond onvoldoende is om alle aanvragen te kunnen honoreren.

Er worden drie verdeelsleutels gehanteerd:

Het ‘tender’-systeem, waarin aanvragen die tijdig zijn ingediend op basis van kwalitatieve criteria worden gerangschikt. Wanneer een lagere rangschikking leidt tot weigering wegens overschrijding van het subsidieplafond, zal de gemeente motiveren waarom de aanvraag een lage rangschikking krijgt.

Het ‘naar rato’-systeem, waarin aan de hand van alle tijdig ingediende aanvragen en aan de hand van de grondslagen berekend wordt welk totaalbedrag aan subsidie zou moeten worden verleend. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie van alle in aanmerking komende organisaties naar rato verlaagd. Dit gebeurt door het grondslagbedrag te vermenigvuldigen met een breuk met in de teller het subsidieplafondbedrag en in de noemer het aan de hand van grondslag berekende totale subsidiebedrag. Aldus ontstaat een aangepaste naar-rato-grondslag welke vervolgens wordt toegepast per individuele aanvrager.

Het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-systeem, waarbij op aanvragen wordt beslist in volgorde van binnenkomst. De aanvragen die voldoen aan de geldende criteria worden toegewezen, net zo lang tot het subsidieplafond is bereikt. Ter voorkoming van ‘pro-forma’-aanvragen geldt als binnenkomstdatum de datum waarop alle gegevens compleet zijn aangeleverd.

De subsidieplafonds en grondslagen zullen jaarlijks worden vastgesteld en worden gepubliceerd in de Lijst subsidieplafonds en grondslagen.

De verdeelsleutel voor het geval op een beleidsveld het subsidieplafond wordt overschreden staat vermeld bij de specifieke beleidsregels van het desbetreffende beleidsveld.

2.5. Uitvoeringsovereenkomst

Op grond van artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeente de afspraken met instellingen welke samenhangen met budgetsubsidies vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst.

De uitvoeringsovereenkomst bevat alle afspraken over de te leveren producten en prestaties in samenhang met de doelstelling en de hoogte van de subsidie. Voor zover mogelijk zal ook de gehanteerde wijze van kostprijsberekening hierin worden verwoord. In de overeenkomst wordt voorts bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verleend.

Subsidieverlening is slechts dan mogelijk als zowel subsidiegever als subsidieontvanger de uitvoeringsovereenkomst ondertekenen. In geval het een uitvoeringsovereenkomst betreft op basis van regionale afspraken wordt dit door alle betrokken partijen ondertekend.

2.6. Subsidieverlening en -vaststelling op basis van regionale afspraken

Budgetsubsidieverlening en –vaststelling aan instellingen die werkzaam zijn voor meerdere gemeenten in de regio en subsidie aanvragen bij meerdere gemeenten vindt pas plaats na overleg met alle betrokken gemeenten over de te leveren prestaties, het hiervoor benodigde budget en de eventuele noodzakelijke indexering van de subsidie. Deze onderhandelingen moeten worden gezien als de onderhandelingen in het kader van de uitvoeringsovereenkomst. De gemaakte afspraken worden daarbij vastgelegd in een document dat geldt als uitvoeringsovereenkomst.

2.7. Indexering

2.8. Reserves en voorzieningen

Artikel 12 van Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 stelt dat burgemeester en wethouders bij de verlening van structurele subsi­dies aan een subsidieontvanger de vorming van reserves of voorzieningen kunnen toestaan. Met reserves wordt bedoeld het eigen vermogen van de instelling, welke ter beschikking van de instelling staat. Reserves zijn er in drie vormen: voorzieningen, bestemmingsreserves en algemene reserves.

 

Voorzieningen zijn een deel van het vermogen dat gericht is op het kunnen voldoen aan vooraf duidelijk kwantificeerbare verplichtingen. Voorzieningen kunnen louter en alleen worden aangewend voor het doel waarvoor zij zijn ingesteld. Voorzieningen worden gevormd uit de exploitatie in het jaar waarop de verplichting is ontstaan en dienen tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een beperkt aantal jaren. Voorzieningen kunnen gevormd worden voor bijvoorbeeld personele verplichtingen (ziektevervanging, wachtgeld­verplichtingen, pensioenverplichtingen, reorganisatiekosten e.d.), belastingverplichtingen, lopende bezwaar- en beroepsprocedures en te verwachten schadeclaims van derden.

 

Bestemmingsreserves zijn specifieke reserves waaraan tevoren een duidelijke bestemming is gegeven. Het verschil met voorzieningen is dat er vooraf nog geen duidelijk kwantificeerbare verplichting aan kan worden vastgekoppeld. Voorbeelden voor bestemmingsreserves zijn kosten van inventaris (onderhoud en vervanging) en kosten voor onderhoud eigen gebouwen.

 

Algemene reserves zijn reserves met een algemeen karakter en derhalve volledig vrij aanwendbaar. Zij kunnen o.a. bedoeld zijn om bedrijfsrisico’s op te vangen, waarmee een gebudgetteerde instelling kan worden geconfronteerd.

 

Algemene regel is dat de hoogte van de reserves (met uitzondering van voorzieningen) in relatie moet staan tot het totaal aan lasten van de instelling en dat de reserves een duidelijke relatie moeten hebben tot verwachte kosten. Op grond hiervan komt een instelling niet voor een subsidie in aanmerking indien zij zich in een zodanig financiële positie bevindt dat het subsidie feitelijk overbodig is.

 

Bepaald wordt daarom, dat bij budgetsubsidies de som van de reserves(met uitsluiting van voorzieningen) niet hoger mag zijn dan maximaal tien procent van de totale jaarlasten. Overschrijding van de norm voor reservevorming leidt tot een lagere vaststelling van subsidies en/of lagere subsidies in de toekomst. Alleen als uit een schriftelijke onderbouwing blijkt dat de reserves absoluut noodzakelijk zijn voor het kunnen verrichten van prestaties en activiteiten, kan het college een hogere reserve toestaan.

 

Om te kunnen beoordelen of een hoger reserve kan worden toegestaan dienen instellingen, die een budgetsubsidie aanvragen, bij de subsidieaanvraag een vermogensplan over te leggen. In dit vermogensplan dient te worden opgenomen:

 • een overzicht van welke reserves en voorzieningen waarvoor gevormd (gaan) worden;

 • de gewenste maximale omvang per reserve of voorziening;

 • de verwachte stortingen in en/of onttrekkingen aan per reserve of voorziening.

 

Op basis van dit plan zal het college de vermogensposi­tie van de instelling beoordelen en besluiten of het totaal aan reserves boven de maximale tien procent kan worden vastgesteld. Hogere vaststelling van de reserve zonder een vermogensplan is niet mogelijk.

2.9. Steunstichtingen

Het is gesubsidieerde instellingen of instellingen die subsidies wensen te ontvangen niet toegestaan vermogen onder te brengen in steunstichtingen, waaraan zij gelieerd zijn. Voorbeelden van dergelijke steunstichtingen zijn supportersverenigingen en stichtingen als “Vrienden van…. .”. Vermogen, dat desondanks bij een steunstichting is ondergebracht, wordt geacht te behoren tot vermogen van de instelling als onderdeel van de algemene reserve en wordt bij de subsidieberekening betrokken.

2.10. Personeelsbeleid

Instellingen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het te voeren personeelsbeleid. De instelling is zelf verantwoordelijk voor het werven, selecteren, aanstellen en ontslaan van personeel, inclusief alle bijkomende verplichtingen.

In de budgetsubsidieonderhandelingen met de instellingen, die personeel in dienst hebben, wordt in het kader van de kostprijsberekening voor prestaties/producten mede onderhandeld over het aandeel van de personele component in de kostprijs. Dit aandeel en de daaraan gelieerde subsidie wordt vervolgens de norm voor de in de uitvoeringsovereenkomst afgesproken periode (bij invoering van het nieuwe subsidiestelsel eerst één jaar; daarna wederom één jaar; vervolgens steeds een periode van vier jaar).

Het gevoerde personeelsbeleid heeft daardoor geen effect op de verleende subsidie en kan niet leiden tot extra subsidieclaims bij de gemeente.

2.11. Bevoorschotting.

Conform artikel 15 van de Algemene subsidieverordening 2005 gemeente Hulst kunnen op verleende subsidies voorschotten worden verleend. Ten behoeve van de vermindering van de administratieve last worden subsidies tot een bedrag van € 7.500,- in een keer betaalbaar gesteld aan het begin van de subsidieperiode waarop de subsidie betrekking heeft.

Om de liquiditeitspositie van instellingen niet onnodig te belasten worden verleende subsidies boven een bedrag van € 7.500 in 4 kwartaalvoorschotten betaalbaar gesteld (25% begin januari, 25% begin april, 25% begin juli en 25% begin oktober).

Subsidies aan instellingen, die werkzaam zijn voor meerdere gemeenten en subsidie ontvangen van meerdere gemeenten voor dit doel worden bevoorschot conform de afspraken welke de gezamenlijke gemeenten hierover vastleggen.

2.12. Gebruik te huren ruimten gemeenschapscentra

Veel instellingen die subsidie ontvangen hebben voor de uitvoering van hun activiteiten een ruimte in een gebouw nodig. Soms is er een eigen gebouw aanwezig, maar in veel gevallen dient de ruimte gehuurd te worden. Hiervoor kan men o.a. terecht in gemeenschapscentra / dorpshuizen.

Om subsidie zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt daarom bepaald dat instellingen, die voor subsidie in aanmerking wensen te komen en tevens voor hun activiteiten gebruik moeten maken van een te huren ruimte, hun activiteiten laten plaatsvinden in één van de gesubsidieerde lokale gemeenschapscentra / dorpshuizen voor zover de ruimte hiervoor geschikt en beschikbaar is.

2.13. Decentrale uitvoering activiteiten

Om gesubsidieerde activiteiten dicht bij de deelnemers aan te bieden en hiermee de laagdrempeligheid van activiteiten en de deelname te bevorderen dienen gesubsidieerde instellingen daar waar mogelijk de activiteiten decentraal (d.w.z. in zoveel mogelijk kernen van de gemeente) te laten plaatsvinden. Indien activiteiten niet decentraal plaatsvinden, dient aangegeven te worden, waarom dit niet mogelijk is of dient te worden aangeven hoe onderzocht gaat worden of dit alsnog mogelijk is.

2.14. Nieuwe organisaties

Instellingen welke voor het eerst een aanvraag voor subsidie indienen en tevens voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden, ontvangen alleen dan subsidie als naar het oordeel van burgemeester en wethouders combinatie en/of integratie met gelijksoortige bestaande organisaties niet mogelijk is. Aan het onderzoek of een combinatie en/of integratie mogelijk is, moeten zowel nieuwe als bestaande organisaties voldoende medewerking verlenen. Ontbreken van voldoende medewerking kan leiden tot weigering, vermindering of beëindiging van het subsidie.

2.15. Nadere regels betreffende subsidie voor onroerende goederen

Indien binnen de subsidieverlening sprake is van subsidie ten behoeve van investeringen met betrekking tot de aankoop, stichting of verbouwing van onroerend goed, dienen de aanvragers een investeringsplan aan te leveren met daarin de volgende gegevens:

 • ·

  een beschrijving van de investering en de noodzaak daarvan in relatie tot de plannen c.q. verwachtingen op langere termijn van de instelling;

 • ·

  een begroting van de totale kosten van de voorziening;

 • ·

  bij een investering voor een nieuw gebouw omvat de begroting de totale stichtingskosten, uitgesplitst in grondkosten, bouwkosten, advieskosten, inrichtingskosten, kosten technische installaties, overige bijkomende kosten en een post onvoorzien;

 • ·

  minimaal twee offertes voor de uitvoering van de voorziening;

 • ·

  een beschrijving op welke wijze de financiering in de begroting wordt verwerkt;

 • ·

  een beschrijving van de gevolgen voor de rente- en exploitatielasten en de eventuele consequenties voor de kostprijs van subsidiabele activiteiten;

 • ·

  de concrete planning van de te verrichten werkzaamheden (inclusief vermoedelijke datum van (op)levering).

2.16. Nadere regels betreffende budgetsubsidie

Bij het verlenen van een budgetsubsidie is het berekende bedrag uiteindelijk taakstellend voor het overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket. Binnen de berekening van de budgetsubsidie wordt rekening gehouden worden met alle lasten, zodat van de subsidieontvangers verwacht wordt dat zij ook bij de uitgaven hier rekening mee houden. Aanvullende subsidies voor hetzelfde werkprogramma of activiteitenpakket zijn na vaststelling van de budgetsubsidie niet meer mogelijk.

2.17. Nadere regels betreffende waarderingssubsidie

Een waarderingsubsidie dient te worden gezien als een stimuleringsbijdrage in een activiteit of activiteiten, ongeacht de feitelijke kosten van deze activiteit(en). De subsidie is dus niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op vooraf vastgelegde normen.

2.18. Doelstellingen, prestaties en producten

Subsidies worden verleend voor het bereiken van vooraf vastgestelde doelstellingen en producten/prestaties.

Bij de verlening van budgetsubsidies zullen de te bereiken doelstellingen, prestaties en producten worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie zal worden nagegaan in hoeverre de doelstellingen, prestaties en producten zijn gerealiseerd.

Bij de verlening van waarderingsubsidies wordt bij het beoordelen van de aanvraag eenmalig en vooraf aan de hand van het aan te leveren activiteitenoverzicht beoordeeld of met het plan aan de doelstellingen van de beleidsregel zal worden voldaan.

2.19. Subsidieverlening gericht op de inwoners van de gemeente Hulst

Geen subsidies worden verstrekt als de activiteit niet in overwegende mate is gericht op de behartiging van belangen van inwoners van de gemeente Hulst. Hiermede wordt subsidieverlening voorkomen voor algemene (veelal landelijk opererende) belangenverenigingen. Hoewel de activiteiten die deze belangenverenigingen ondernemen wellicht ook toegankelijk kunnen zijn voor inwoners uit de gemeente zijn de activiteiten van deze belangenverenigingen meestal niet in overwegende mate of specifiek op de bewoners van Hulst gericht.

3. Specifieke beleidsregels

Naast de algemene beleidsregels 3.gelden per beleidsveld een aantal specifieke beleidsregels. Ze gaan per beleidsveld in op de volgende vragen:

 • 1.

  Wat is het beleidsdoel?

 • 2.

  Wat zijn de te leveren producten?

 • 3.

  Welk vorm van subsidie is van toepassing?

 • 4.

  Wat zijn de vereisten aan de organisatie om subsidie te kunnen verkrijgen?

 • 5.

  Welke specifieke stukken dienen bij de aanvraag te worden aangeleverd?

 • 6.

  Hoe zit de subsidieberekening in elkaar?

 • 7.

  Is er een eigen bijdrage en zo ja zijn hier eisen aan te stellen?

 • 8.

  Wordt er gewerkt met een uitvoeringsovereenkomst?

Tevens wordt (zoals hierboven reeds eerder is aangegeven) per beleidsveld vermeld welke verdeelsleutel van toepassing is.

Voor alle duidelijkheid wordt voorts bij elk beleidsveld vermeld, dat Burgemeester en wethouders bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de gestelde vereisten ontheffing kunnen verlenen.

1.1 Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Vervallen

1.2 Inburgering Nieuwkomers

Vervallen

1.3 Inburgering Oudkomers

Vervallen

2. Voor- en Vroegschoolse Educatie

Beleidsdoel

Er is een doorlopende ontwikkelingslijn voor alle 2 – 6-jarigen van het peuterspeelzaalwerk/de kinderopvang naar het primair onderwijs.

 

Product

De producten geven uitvoering aan de beleidsmaatregelen 5, 6 en 8 van de beleidsnota ‘Sterker Verder, beleidsnota Peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Hulst 2012-2014’.

 

Subsidievorm

waarderingssubsidie

 

Specifieke vereisten

Geen specifieke vereisten

 

Vereisten aan de organisatie

 • -

  De organisatie kan worden aangemerkt als VVE-partner zoals opgenomen in de beleidsnota ‘Sterker Verder, beleidsnota Peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Hulst 2012-2014’.

 • -

  De organisatie voor peuterspeelzaalwerk of kinderopvang voldoet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de bij behorende besluiten en beleidsregels.

 • -

  Daarnaast verstrekt de VVE-partner een inhoudelijke en financiële rapportage over de ingezette activiteiten en het resultaat ervan.

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2007 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een plan waarin is opgenomen: het doel van de activiteit(en), een kostenoverzicht van de activiteit(en), binnen welke beleidsmaatregel de activiteit(en) kadert en de resultaatverwachting van de activiteit(en).

 

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

De hoogte van het subsidie voor:

 • -

  de compensatie van de ouderbijdrage bij deelname aan VVE (Maatregel 5) wordt medebepaald door de jaarlijks van Rijkswege vastgestelde maximale (uur)tarieven in de kinderopvang;

 • -

  de uitvoering van Maatregel 6 wordt bepaald op basis van de overeengekomen personeelslast op een dagdeel peuterspeelzaalwerk en het overeengekomen aantal VVE-groepen;

 • -

  de uitvoering van Maatregel 8 wordt bepaald op basis van maximaal 1 uur per ‘warme overdracht’ en een maximaal uurtarief ad € 65,--.

 

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

 

Verdeelsleutel: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”.

 

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten

 

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

3.1 Aanvullend vormingsonderwijs: Godsdienstonderwijs

Beleidsdoel

Leerlingen in het primair onderwijs de mogelijkheid bieden tot het volgen van godsdienst- of vormingsonderwijs.

Product

Godsdienst- en vormingsonderwijs.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Geen specifieke vereisten.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een jaarwerkplan;

 • -

  een evaluatie van het jaarwerkplan van het voorgaande jaar;

 • -

  een opgave van het aantal deelnemers (met vermelding van naam, adres en geboortedatum).

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per ingeschreven leerling (peildatum 1 oktober van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd) met de garantie van een minimumbedrag bij kleine groepen.

Het minimumbedrag wordt jaarlijks aangegeven in de Lijst subsidieplafonds en grondslagen.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

3.2 Aanvullend vormingsonderwijs: Vormings- en Ontwikkelingswerk

Beleidsdoel

Burgers in staat stellen om zich door middel van opleidingen en cursussen een zodanig ontwikkelingsniveau te verwerven dat zij in staat zijn tot volwaardig maatschappelijk participeren.

Product

Vormende activiteiten met een educatief karakter en activiteiten gericht op het voorkomen van een sociaal isolement

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie voor vooraf overeengekomen projecten tegen een vooraf overeengekomen totaalsubsidie op basis van regionale afspraken.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Conform regionale afspraken

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

4.1 Ondersteuning regulier onderwijs: Schoolbegeleiding

Beleidsdoel

Het ondersteunen van besturen, directies, onderwijsgevenden en leerlingen in het primair onderwijs in het leveren van diensten in de vorm van begeleiding, advisering en hulpverlening bij onderwijs(leer)situaties, waarin een zo verantwoord mogelijke schoolloopbaan voor alle leerlingen kan worden geschapen.

Product

Schoolbegeleiding;

Schoolkeuzeonderzoek voor de leerlingen van groep 8.

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Op basis van een lopende vierjarige overeenkomst wordt een vast bedrag per leerling verstrekt. Volgens deze overeenkomst wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkeling van de hiervoor geoormerkte rijksbijdrage.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

4.2 Ondersteuning regulier onderwijs: Internationale schakelklas (ISK)

Vervallen

5 Verkeerseducatie

Beleidsdoel

Het bevorderen van een structurele aanpak van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs met als doel terugdringing van de verkeersonveiligheid

Product

Speciale lesprogramma's voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de school:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  er voor zorg te dragen dat verkeerseducatie een vaste plaats krijgt in het (op te stellen) schoolwerkplan;

 • -

  een Verkeerscoördinator Onderwijs aan te stellen, die belast wordt met:

 • -

  het uitvoeren en coördineren van activiteiten op het gebied van verkeerseducatie,

 • -

  controle op de uitvoering en evaluatie van het convenant inzake verkeersveiligheid dat tussen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, de onderwijsinstelling en de gemeente is afgesloten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Vast bedrag per deelnemende school (gebaseerd op de historische kosten voor een Verkeerscoördinator Onderwijs en de kosten van de educatie-activiteiten).

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

6 Gemeenschapscentra / Dorpshuizen

Beleidsdoel

Inwoners van de gemeente de mogelijkheid bieden om sociaal-culturele en educatieve activiteiten te ontplooien

Product

Betaalbare zaalruimten, inclusief bijbehorende faciliteiten (geluid, bar; etc.)

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  de te verhuren ruimten zoveel mogelijk multifunctioneel in te richten en toegankelijk en geschikt te maken voor verschillende activiteiten en doelgroepen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een overzicht met gevraagde zaalhuur voor de verschillende ruimten gedifferentieerd naar sociaal-culturele activiteiten en niet-sociaal-culturele (commerciële) activiteiten;

 • -

  de bezettingsgraad van het voorafgaande jaar (onderverdeeld in niet-commercieel en commercieel gebruik);

 • -

  een geactualiseerde onderhoudsplanning voor die onderdelen waarvoor de instelling verantwoordelijk is.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van prestatieafspraken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criteria voor tenderverdeling:

 • -

  bezettingsgraad

 • -

  huuromzet

 • -

  buffetopbrengst

 • -

  onderhoudsplanning

Er zal voorts rekening gehouden worden met een gedifferentieerde huur voor sociaal-culturele activiteiten en niet-sociaal-culturele (commerciële) activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat voor commerciële activiteiten de werkelijke kostprijs in rekening gebracht moet worden.

Eigen bijdrage

De instelling dient de hoogte van de huren te handhaven, dan wel op te trekken tot een, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, redelijk peil, rekening houdend met het feit dat de huren sociaal acceptabel moeten zijn, maar ook dat hiermee de kosten van de exploitatie niet onnodig ten laste komen van de gemeente.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

7 Wijk- en dorpsraden

Beleidsdoel

Het door middel van participatie dan wel consultatie betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de voorbereiding en/of uitvoering van het beleid door de gemeentelijke bestuursorganen

Product

Wijk- en Dorpsraadvergaderingen

Wijk en Dorpsplannen

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  erkend te zijn als wijk- of dorpsraad conform artikel 10 van de “Inspraakverordening gemeente Hulst 2003”.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per wijk- of dorpsraad

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

8 Opbouwwerk

Beleidsdoel

Opbouwwerk zet zich in voor groepen mensen uit de bevolking. Opbouwwerk brengt mensen samen in groepen organisaties om concrete knelpunten aan de pakken in hun woon- en leefomgeving.  Leefbaarheid en sociale cohesie zijn hierbij sleutelbegrippen. Het gaat om knelpunten op het gebied van: wonen, werken, voorzieningen en leefbaarheid.

 

Product

Wijk- en dorpsplannen

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Specifieke vereisten:

 

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2007 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over (voor afgelopen jaar en komende jaar):

 

 • een overzicht van het aantal bijeenkomsten per traject;

 • een overzicht van de werkgroepen en aantal deelnemers per traject.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van vooraf overeengekomen producten/projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

 

Eigen bijdrage

Geen.

 

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

9a Geld-Volgt-Kind regeling Peutergroepen

Beleidsdoel

Ieder kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kan deelnemen aan de specifieke peutergroepen zoals deze worden aangeboden binnen de kinderdagopvang en daarmee leren in een stimulerende voorschoolse speel- en leeromgeving.

Product

Een financiële compensatie aan de aanbiedende kinderopvangorganisatie indien vraagouders geen gebruik kunnen van de Kinderopvangtoeslag (via de Belastingdienst) en gefactureerd worden op basis van jaarinkomen.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de peuters van de gemeente te richten;

 • -

  te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de bijbehorende besluiten en beleidsregels en de werklocaties moeten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 Vereisten bij de aanvraag

De aanvraag kan per maand of per kwartaal achteraf worden ingediend middels het daartoe vastgestelde en door de gemeente verstrekte formulier.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Variabel bedrag per peuter, waarbij een peuter:

 • -

  mag instromen op de leeftijd van minimaal 2 jaar;

 • -

  minimaal 1 en maximaal 2 keer per week de peutergroep bezoekt gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaar (de kalenderweken zijn gelijk aan de weken waarop de basisscholen onderwijs aanbieden);

 • -

  een groep bestaat uit maximaal 16 peuters.

De hoogte van het subsidie wordt als volgt berekend:

 • -

  vaststellen dat de vraagouder(s) niet in aanmerking kom(en)t voor een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en de redenen daarvoor;

 • -

  rekenformule: Maximum uurtarief kinderdagopvang ten behoeve van kinderopvangtoeslag Belastingdienst (voor 2015 € 6,84) minus het op basis van jaarinkomen feitelijk gefactureerde uurtarief (conform de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk).

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: eerst komt, eerst maalt.

 Eigen bijdrage

De instelling dient de hoogte van het feitelijk te factureren uurtarief te baseren op de (jaarlijks vastgestelde) VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk.

 Uitvoeringsovereenkomst

Er wordt geen uitvoeringsovereenkomst opgesteld.

 Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

 

9b Compensatieregeling Peutergroepen

Beleidsdoel

Ieder kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kan deelnemen aan de specifieke peutergroepen zoals deze worden aangeboden binnen de kinderdagopvang en daarmee leren in een stimulerende voorschoolse speel- en leeromgeving.

Product

Een financiële compensatie bieden aan de kinderopvangorganisatie indien er gedurende een periode van maximaal 2 jaren minder peuters gebruik maken van een peutergroep op een locatie dan de bezettingsondergrens.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

 • -

  de bezettingsondergrens is 6 peuters;

 • -

  deze subsidieregel geldt alleen voor die peutergroepen die zijn voortgekomen uit de voormalige gesubsidieerde peuterspeelzalen

 • -

  een peuter mag instromen op de leeftijd van minimaal 2 jaar;

 • -

  een peuter bezoekt de peutergroep minimaal 1 en maximaal 2 maal per week gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaar (de kalenderweken zijn gelijk aan de weken waarop de basisscholen onderwijs aanbieden);

 • -

  een groep bestaat uit maximaal 16 peuters.

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de peuters van de gemeente te richten;

 • -

  te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de bijbehorende besluiten en beleidsregels en de werklocaties moeten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 Vereisten bij de aanvraag

De aanvraag kan per maand of per kwartaal achteraf worden ingediend middels het daartoe vastgestelde en door de gemeente verstrekte formulier en bijlage(n).

 Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een bedrag per maand per niet bezette kindplaats tot en met de ondergrens, waarbij er een minimale bezetting moet zijn van 4 peuters. Indien er gedurende maximaal 2 maanden maar 3 kinderen de peutergroep bezoeken, dan zal ook voor deze onderbezetting een bedrag per maand worden gecompenseerd.

 De rekenformule hierbij van toepassing is:

Bedrag per maand is: (maximale uurtarief kinderdagopvang geldend voor de vaststelling kinderopvangtoeslag – voor 2015 € 6,84 - x 4 uur per dagdeel x 2 dagdelen per week x 40 kalenderweken) : 12

 Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: eerst komt, eerst maalt.

 Eigen bijdrage

n.v.t.

 Uitvoeringsovereenkomst

Er wordt geen uitvoeringsovereenkomst opgesteld.

 Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

 

10.1 Jeugdwerk: Organisaties met een activiteitenprogramma

Beleidsdoel

Bevordering van uitvoering van structurele vrije tijds-/activiteitenprogramma’s gericht op educatieve, sociale en creatieve ontplooiing van jeugdigen (6 tot 23 jaar) teneinde hen mede in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving

Product

Het in groepsverband ontwikkelen en uitvoeren van een activiteitenprogramma gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de jeugdigen van de gemeente te richten;

 • -

  minimaal 10 jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar te bereiken op het moment van de aanvraag (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • -

  de activiteiten te verrichten op amateurniveau en onder deskundige leiding;

 • -

  de deelnemers/leden de mogelijkheid aan te reiken direct of indirect invloed uit te oefenen op de organisatie en het activiteitenprogramma.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een deelnemers-/ledenlijst (met naam, adres en geboortedatum);

 • -

  een overzicht met gevraagde contributies;

 • -

  het activiteitenprogramma voor het subsidiejaar.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een bedrag per jeugdige deelnemer/lid.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criteria voor tenderverdeling:

 • -

  afstemming van de activiteiten op de specifieke behoeften van jeugdigen;

 • -

  afstemming van de activiteiten op het leefmilieu van jongeren;

 • -

  het totale activiteitenprogramma en de verscheidenheid hierin;

 • -

  originaliteit van het activiteitenprogramma;

 • -

  het aantal leidinggevenden en de deskundigheid hiervan in relatie tot de activiteiten;

 • -

  samenwerking met eventuele andere organisaties;

 • -

  mogelijkheid tot versterking van het programma door samenwerking met andere organisaties;

 • -

  mate van participatie van de deelnemers/leden;

 • -

  bereik onder jeugdigen/leden in verhouding tot de begroting.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

10.2 Jeugdwerk: éénmalige activiteiten ten behoeve van jeugd

Beleidsdoel

Bevordering van uitvoering van incidentele vrije tijds-/activiteitenprogramma’s gericht op educatieve, sociale en creatieve ontplooiing van jeugdigen (6 tot 23 jaar) teneinde hen mede in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving

Product

Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de jeugdigen van de gemeente te richten.

 • -

  minimaal 20 jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar te bereiken op het moment van de aanvraag;

 • -

  de activiteiten aan te bieden op amateurniveau en onder deskundige leiding;

 • -

  de deelnemers/leden de mogelijkheid aan te reiken direct of indirect invloed uit te oefenen op de organisatie en het activiteitenprogramma.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

De subsidie bestaat uit:

 • -

  een bedrag per activiteit waarbij minimaal 20 maar niet meer dan 100 jeugdige deelnemers zijn;

 • -

  een bedrag per activiteit waarbij meer dan 100 jeugdige deelnemers zijn.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criteria voor tenderverdeling:

 • -

  afstemming van de activiteiten op de specifieke behoeften van jeugdigen;

 • -

  afstemming van de activiteiten op het leefmilieu van jongeren;

 • -

  het totale activiteitenprogramma en de verscheidenheid hierin;

 • -

  originaliteit van het activiteitenprogramma;

 • -

  het aantal leidinggevenden en de deskundigheid hiervan in relatie tot de activiteiten;

 • -

  samenwerking met eventuele andere organisaties;

 • -

  mogelijkheid tot versterking van het programma door samenwerking met andere organisaties;

 • -

  mate van participatie van de deelnemers/leden;

 • -

  bereik onder jeugdigen/leden in verhouding tot de begroting.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

10.3 Jeugdwerk: voorzieningen met een activiteitenprogramma en een eigen accommodatie

Beleidsdoel

Bevordering van vrije tijds-/activiteitenprogramma’s uitgevoerd door organisaties met een eigen accommodatie gericht op educatieve, sociale en creatieve ontplooiing van jeugdigen (6 tot 23 jaar) teneinde hen mede in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving

Product

Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing van jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 23 jaar in een eigen “jeugdruimte”

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  minimaal 40 jeugdige leden te hebben in de leeftijd van 6 tot 23 jaar (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

 • -

  het activiteitenprogramma in groepsverband op amateurniveau aan te bieden onder deskundige leiding, welk wordt gekenmerkt door een werkprogramma en zelfwerkzaamheid;

 • -

  de jeugdige deelnemers de mogelijkheid aan te reiken direct of indirect invloed te hebben op de organisatie en het aangeboden activiteitenprogramma, inzichtelijk te maken hoe dit wordt bereikt en de effecten hiervan;

 • -

  over eigen accommodatie te beschikken speciaal bestemd voor jeugdactiviteiten.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  het aantal groepen/gebruikers van de lokalen;

 • -

  het aantal beschikbare lokalen;

 • -

  het aantal gemeenschappelijke lokalen en de aard daarvan;

 • -

  de planning van het onderhoud van de gebouwen;

 • -

  de planning van het onderhoud van het eigen terrrein en

 • -

  de eventuele huuropbrengst van de accommodatie.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van vooraf overeengekomen producten/projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie en/of eigen bijdrage van de deelnemers te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

10.4 Jeugdwerk: ondersteunendJeugd- Jongerenwerk

Beleidsdoel

Het bieden van ondersteuning aan jongeren in de zelfontplooiing van jeugdigen teneinde hen mede in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.

Product

Het realiseren van sociaal-/cultureel en buurt- of omgevingsgericht jeugd- en jongerenwerk.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners in de leeftijd van 10 tot 23 jaar van de gemeente te richten;

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene Subsidieverordening Hulst 2007 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een productenboek waarin opgenomen: het doel, de omschrijving van de activiteit, de doelgroep, de locatie en de prijsstelling (uitgesplitst in aantal uren inzet en personeelslasten en activiteitenbudget

 • -

  een activiteitenjaarplan voor het sociaal-/cultureel jeugd- en jongerenwerk ic jongerencentrum Komma en te verwachten resultaten

 • -

  een activiteitenjaarplan voor het buurt- of omgevingsgericht jeugd- en jongerenwerk en te verwachten resultaten

 • -

  een activiteitenjaarplan voor het Jongeren Informatie Punt en te verwachten resultaten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een subsidiebedrag op basis van een vooraf overeengekomen productenboek tegen vooraf overeengekomen kostprijzen en vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender

Eigen bijdrage

Voor de deelname aan activiteiten in het kader van het sociaal-/cultureel jeugd- en jongerenwerk kunnen eigen bijdragen worden gevraagd voor zover deze naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijk en billijk zijn. Indien eigen bijdragen van toepassing zijn, dan worden deze vermeld in het activiteitenjaarplan voor het sociaal-/cultureel jeugd- en jongerenwerk.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

10.5 Jeugdwerk: Muziek en Zang

Beleidsdoel

Het bevorderen van het beoefenen van zang en/of muziek door jeugdigen (6 tot 23 jaar) als solist of in groepsverband.

Product

Het bieden van de mogelijkheid tot repetitie en/of optreden aan een beginnende solist of groep.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  de ruimte waar de mogelijkheid tot oefenen of optreden wordt geboden dient te voldoen aan de daaraan gestelde regels en voorwaarden.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, leggen organisaties bij de aanvraag over:

 • -

  een overzicht van de bezetting, waarbij de naam, adres en geboortedatum is vermeld;

 • -

  een afschrift van de huurovereenkomst indien het verhuur van oefenruimte betreft;

 • -

  een afschrift van de overeenkomst tot het verzorgen van een optreden;

 • -

  de oefenruimte moeten gelegen zijn in de gemeente of het optreden moet gehouden worden in gemeente.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Voor het beschikbaar stellen van oefenruimte bedraagt de subsidie een bedrag per jeugdige. Per jeugdige kan maar 1 maal per kalenderjaar subsidie worden verleend. De duur van verhuur van de oefenruimte is minimaal 1 jaar en gedurende minimaal 30 keren per jaar kan gerepeteerd worden.

Voor het bieden van de mogelijkheid tot optreden met een minimum duur van 30 minuten bedraagt de subsidie een bedrag per solist of groep. Een groep bestaat uit maximaal 10 jeugdigen.

Ten behoeve van het optreden van de solist of groep kan maximaal 4 maal per jaar subsidie worden verleend.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

De organisatie vraagt bij het verhuren van oefenruimte een redelijk tarief, waarbij ook rekening wordt gehouden met de bijgeleverde faciliteiten (gas, water, elektra specifieke apparatuur etc.).

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

11 Ondersteunend Ouderenwerk

Beleidsdoel

Belangenbehartiging voor ouderen en het organiseren van recreatieve, educatieve en sport- en spelactiviteiten voor ouderen.

Product

Belangenbehartiging ouderen

Recreatieve, educatieve en sport- en spelactiviteiten voor ouderen.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • -

  minimaal 20 ouderen in de leeftijd 55 jaar en ouder (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

 • -

  activiteiten op amateurniveau te verrichten, waarbij instructie wordt gegeven door deskundigen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een actuele ledenlijst;

 • -

  een overzicht van de gevraagde contributies.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per lid.

Jaarlijks word door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

12.1 Coördinerend Ouderenwerk

Beleidsdoel

Thuiswonende ouderen (van 55 jaar en ouder) in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen woonomgeving met speciale aandacht voor zwakkere doelgroepen middels aparte projecten.

 

Product

 • Informatievoorziening (o.a. uitgave Informatieblad, informatiebijeenkomsten en informatieve huisbezoeken).

 • Zorgvoorzieningen (o.a. maaltijdvoorziening, personen-alarmering, oppascentrale en telefooncirkel).

 • Coördinatie sociaal-culturele ouderenactiviteiten

 • Ondersteuning ouderenorganisaties

 • Speciale doelgroepprojecten.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie

 

Specifieke vereisten:

 

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • een overzicht van voorzieningen en activiteiten;

 • een overzicht met gevraagde eigen bijdragen voor deze voorzieningen en activiteiten;

 • een overzicht van het aantal deelnemers per voorziening en activiteit;

 • een overzicht met gevraagde zaalhuur door de gemeenschapscentra, dorpshuizen etc. t.b.v. activiteiten georganiseerd door ouderenorganisaties.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van vooraf overeengekomen producten/projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage van ouderen voor zorgvoorzieningen dient op een, naar oordeel van burgemeester en wethouders, aanvaardbaar peil te worden vastgesteld.

De eigen bijdrage van ouderen voor sociaal-culturele activiteiten dient kostendekkend te zijn t.a.v. de te organiseren activiteiten met uitzondering van de huurkosten van te gebruiken ruimten.

 

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

 

 

12.2     Diensten bij wonen met zorg

 

Beleidsdoel

Ouderen motiveren, stimuleren en in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen thuisomgeving.

 

Product

 • Welzijnsactiviteiten, -diensten en voorzieningen met een preventief karakter, die gericht zijn op het behoud van de zelfstandigheid van ouderen en die voorkomen dat ouderen meer een beroep gaan doen op (curatieve) zorg.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie.

 

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2007 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

- een overzicht van diensten, voorzieningen en activiteiten;

- een overzicht met gevraagde eigen bijdragen voor deze diensten, voorzieningen en activiteiten;

- een overzicht van het aantal deelnemers per dienst, voorziening en activiteit.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van vooraf overeengekomen producten/projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld. Verdeelsleutel: tender.

 

Eigen bijdrage

Indien er sprake is van bijdragen door deelnemers dient de organisatie de hoogte van de bijdrage te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil. De eigen bijdrage van ouderen die deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten dient kostendekkend te zijn.

 

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

 

13 Algemeen Maatschappelijke werk

Beleidsdoel

Burgers middels maatschappelijke hulpverlening bijstaan om de controle over de belastende sociale omgevingsfactoren te herwinnen of het controleverlies draaglijk te maken.

Product

 • -

  Participatie van burgers bij en toegankelijkheid van de lokale samenleving

 • -

  Preventieve activiteiten ter voorkoming van sociale uitsluiting van kwetsbare groepen of individuen

 • -

  Ondersteuning van de lokale sociale beleidsvoering

 • -

  Onderzoek, monitoring en informatievoorziening

 • -

  Spreekuren en bereikbaarheidspunten op locatie voor korte contacten en intake

 • -

  Samenwerkingsafspraken en -protocollen met andere hulp- en dienstverleners

 • -

  Kwalitatief verantwoord hulpaanbod d.m.v. behandelplannen, programma’s en protocollen

 • -

  Crisisinterventie en bemoeizorg

 • -

  Vindplaats gerichte en preventieve aanpak

 • -

  Aandacht voor vrijwilligerswerkbeleid

 • -

  Beschikbaarheid bij rampen

 • -

  Informatievoorziening en signalering

 • -

  Actieve omgang met een cliëntenraad

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie op basis van regionale afspraken.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld op basis van regionale afspraken.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Om elke vorm van drempel voor de burger te voorkomen dient de hulpverlening kosteloos te geschieden.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

14 Aanvullende Maatschappelijke hulpverlening

Beleidsdoel

Burgers bij te staan de controle over de belastende sociale omgevingsfactoren te herwinnen of het controleverlies draagbaar te maken. De hulpverlening is niet algemeen maar gericht op speciale doelgroepen.

Product

 • -

  hulpverlening

 • -

  ondersteuning

 • -

  alternatieve strafafdoening

 • -

  informatieverstrekking

Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of waarderingsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  zich te richten op inwoners van de gemeente;

 • -

  spreekuur te houden dan wel hulp aan te bieden in de gemeente.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie als bijdrage per inwoner op basis van regionale afspraken.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criteria voor tenderverdeling:

 • -

  bereik onder de inwoners;

 • -

  effectiviteit aangeboden programma’s en/of hulp;

 • -

  specificiteit aangeboden programma’s en/of hulp.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

15 Maatschappelijke zorg

Beleidsdoel

Het bevorderen van (vrijwillige) maatschappelijke zorg en ondersteuning van langdurige lichamelijke zieken, (lichamelijk en/of geestelijk) gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.

Product

 • -

  Persoonlijke aandacht en begeleiding door middel van huisbezoeken en activiteiten.

 • -

  Het verlenen van zorg en/of belangenbehartiging t.b.v. langdurig lichamelijk zieken, (lichamelijk en/of geestelijk) gehandicapten en hulpbehoevende ouderen

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie indien aanwezig;

 • -

  de belangen van langdurig lichamelijk zieken en/of (lichamelijk en/of geestelijk) gehandicapten en hulpbehoevende ouderen te behartigen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

-een overzicht van de deelnemers en/of belanghebbenden.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag voor organisaties gevestigd in de gemeente.

Een vast bedrag voor organisaties niet gevestigd in de gemeente.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

Indien er sprake is van bijdragen door deelnemers en/of leden dient de organisatie de hoogte van de bijdrage te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

16 Sociale Werkvoorziening

Vervallen

17.1 Ongevallen- en rampenbestrijding: Ambulancevervoer

Vervallen

17.2 Ongevallen- en rampenbestrijding: helikopterhulpverlening

Beleidsdoel

Urgente medische hulpverlening en vervoer naar een academisch ziekenhuis door het inzetten van een trauma-helikopter.

Product

Helikopterhulpvluchten (interventies) waarbij patiënten (slachtoffers) op snelle en medisch verantwoorde wijze naar een academisch ziekenhuis worden overgebracht.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

17.3 Ongevallen- en rampenbestrijding: algemene ondersteuningstaken rampen (Rode Kruis)

Beleidsdoel

Hulpverlening, ondersteuning en assistentie bij ongevallen en rampen.

Product

Een kwalitatief toereikende Rode Kruis Colonne ten behoeve van de inzet, ondersteuning en assistentie bij ongevallen en rampen.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van vooraf overeengekomen producten / projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

18 Preventieve gezondheidszorg

Vervallen

19 Regionaal Indicatie Orgaan (RIO)

Vervallen

20 EHBO

Beleidsdoel

Het stimuleren van kennis en vaardigheden op het terrein van Eerste Hulp Bij Ongevallen en het uitoefenen daarvan.

Product

 • -

  Cursussen EHBO

 • -

  Gediplomeerde EHBO'ers

 • -

  Assistentie verlenen bij evenementen door gediplomeerde EHBO’ers

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • -

  minimaal 5 betalende leden te hebben op het moment van de aanvraag (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

 • -

  tenminste 1 EHBO-cursus per jaar te verzorgen;

 • -

  tenminste 1 herhalingscursus reanimatie per jaar te verzorgen;

 • -

  assistentie te verlenen bij (publieks)evenementen.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Vast bedrag per EHBO-vereniging.

Jaarlijks word door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

21 Belangenorganisaties gezondheidszorg

Beleidsdoel

Het behartigen van belangen van specifieke doelgroepen op het terrein van de gezondheidszorg en het bevorderen van cliëntenparticipatie.

Product

Belangenbehartiging en voorlichting.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  activiteiten te verrichten welke geheel of gedeeltelijk in de gemeente plaatsvinden.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per organisatie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

22.1 Sportverenigingen zonder eigen accommodatie

Beleidsdoel

Het bevorderen van fysiek actieve sportbeoefening op amateurniveau in georganiseerd verband door ondersteuning van de kwaliteit van sportverenigingen- en accommodaties

Product

Deelname aan amateursport op competitieniveau

Subsidievorm

Waarderingsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  minimaal 25 actieve leden te hebben;

 • -

  activiteiten op amateurniveau te organiseren met instructie door vakkundige begeleiders;

 • -

  een tak van sport te beoefenen die door NOC*NSF erkend wordt;

 • -

  een actieve sport te beoefenen en geen denksport;

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • -

  een accommodatie voor de training en competitie te huren, die gelegen is in de gemeente;

 • -

  competitie of wedstrijd(en) te spelen die vanuit regionale of landelijke overkoepelende organisatie georganiseerd worden.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een gewaarmerkte ledenlijst (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

 • -

  een overzicht van het aantal competitieteams/wedstrijdgroepen met klasse-vermelding;

 • -

  een overzicht van het aantal weken training per jaar;

 • -

  een overzicht van het aantal weken competitie per jaar;

 • -

  een opgave van de huurlasten van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Competitieteams zijn teams die wekelijks competitie spelen. Wedstrijdgroepen zijn groepen die aan competitie in toernooiverband deelnemen.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidieberekening vindt plaats per competitieteam/wedstrijdgroep tenzij competitie niet in team-/groepsverband wordt gespeeld. De subsidiegronslag wordt uitgedrukt in een tegemoetkoming in de kosten van de huur van de competitie-/trainingsaccommodatie:

 • -

  een vast bedrag (afhankelijk van de tak van sport) per competitieteam/wedstrijdgroep;

 • -

  een vast bedrag per vereniging voor die sporten waar het niet mogelijk is een subsidiebedrag te berekenen met behulp van aantal competitieteams/wedstrijdgroepen.

De hoogte van deze subsidie kan nooit hoger zijn dan de totale huurkosten van de accommodatie van het voorafgaande jaar.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

22.2 Sportverenigingen met eigen accommodatie

Beleidsdoel

Het bevorderen van fysiek actieve sportbeoefening op amateurniveau in georganiseerd verband.

 

Product

Deelname aan amateursport op competitieniveau middels waarborg van de kwaliteit van sportverenigingen- en accommodaties.

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie/Waarderingssubsidie

 

Specifieke vereisten

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

- gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

- zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

- minimaal 25 actieve leden te hebben;

- activiteiten op amateurniveau te organiseren met instructie door vakkundige begeleiders;

- een tak van sport te beoefenen die door NOC*NSF erkend wordt;

- een actieve buitensport te beoefenen bestaande uit, balsport, atletiek of paardensport;

- aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

- over een in de gemeente gelegen accommodatie te beschikken geschikt voor competitie;

- competitie of wedstrijd(en) te spelen die vanuit regionale of landelijke overkoepelende organisatie georganiseerd worden.

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

- een overzicht van de speelaccommodatie (aantal velden c.q. banen, etc.);

- een onderhoudsplanning van de speelaccommodatie.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per te onderhouden veld/baan etc. afhankelijk van de tak van sport.

Bij sportaccommodaties, waarbij een bedrag per veld/baan niet berekenbaar is, een vast totaalbedrag voor het onderhoud van de gehele sportaccommodatie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

 

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

 

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

23 Stimulering specifieke doelgroepen

Beleidsdoel

Het bevorderen van fysiek actieve sportbeoefening in georganiseerd verband op amateurniveau voor de specifieke doelgroepen jeugd (personen tot en met 17 jaar) en aangepaste sporters (personen die belemmerd zijn in reguliere sportbeoefening) met het oog op het bevorderen van de fysieke, sociale en psychische gezondheid

 

Product

Sportbeoefening door specifieke doelgroepen jeugd en minder-validen.

 

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

 

Specifieke vereisten

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • minimaal 25 actieve leden te hebben;

 • activiteiten op amateurniveau te organiseren met instructie door vakkundige begeleiders;

 • de tak van sport te beoefenen, die door NOC*NSF erkend wordt;

 • een actieve sport te beoefenen en geen denksport;

 • bij voorkeur aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • gedurende het speelseizoen voldoende activiteiten te ontplooien voor de specifieke doelgroepen.

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • een opgave van het aantal actieve leden (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd);

 • een opgave van de actieve leden voor de leeftijdsgroepen 0 t/m 17 jaar door middel van een (indien gewenst geanonimiseerde) gewaarmerkte ledenlijst;

 • een opgave van het aantal aangepaste sporters;

 • activiteitenprogramma van de specifieke doelgroep.

 • Voor de verenigingen zonder eigen accommodatie met jeugdleden, dient een kopie van de nota van de huurlasten van het voorgaande jaar te worden bijgevoegd.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per jeugdlid en per aangepaste sporter, welke door hun vereniging zijn aangemeld bij de overkoepelende (bonds)organisatie. Leden die door hun vereniging niet zijn aangemeld bij de overkoepelende (bonds)organisatie ontvangen 50% van de grondslag van de wel bij de overkoepelende (bonds)organisatie aangemelde leden.

De verenigingen zonder eigen accommodatie met jeugdleden ontvangen tevens een percentage van de huurlasten van het voorafgaande jaar.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

 

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

 

 

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

24 Buitengewone sportevenementen

Beleidsdoel

Het bevorderen van fysiek actieve sportbeoefening

Product

Bijzondere eenmalige sportevenementen

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  de activiteit in de gemeente te organiseren;

 • -

  minimaal 20 deelnemers aan het sportevenement te hebben;

 • -

  een tak van sport te beoefenen die erkend wordt door NOC*NSF;

 • -

  een evenement te organiseren voor een actieve sport (geen denksport);

 • -

  waar mogelijk samen te werken met meerdere instellingen/verenigingen;

 • -

  de activiteit en/of evenement als een eenmalige activiteit te organiseren.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

-een beschrijving van het evenement (o.a. doel, begroting, aantal deelnemers; etc).

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag gerelateerd aan het niveau van het evenement zelf en/of de uitstraling van het evenement (lokaal, provinciaal, nationaal, internationaal).

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld

Verdeelsleutel: "Wie het eerst komt, het eerst maalt".

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van een bijdrage van deelnemers te bepalen op een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil. De organisatie dient tevens actief sponsors te werven voor het speciale evenement.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

25 Bibliotheekwerk

Beleidsdoel

Burgers in staat stellen door middel van het beschikbaar stellen en uitlenen van informatiedragers kennis te verwerven, zich te ontwikkelen en ontspanning te bieden

Product

 • -

  Uitlening van boeken en tijdschriften

 • -

  Uitlening van videobanden (en eventueel DVD’s)

 • -

  Uitlening van muziek CD’s en CD-roms

 • -

  Actuele documentatie (in de bibliotheek op internet via toegangscode)

 • -

  Informatievraagbaak (wegwijs- en informatievragen)

 • -

  Mondelinge informatieverstrekking middels bijeenkomsten

 • -

  Evenementen en tentoonstellingen

 • -

  Toegang tot Internet

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct en indirect op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie voor vooraf overeengekomen producten tegen een vooraf overeengekomen totaalsubsidie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

De algemene informatievoorziening in de openbare bibliotheek in al zijn verschijningsvormen (waaronder het gebruik van internet) dient gratis te geschieden.

Een uitleenabonnement voor informatiedragers (boeken, CD’s, videobanden) dient voor personen tot en met 17 jaar gratis te zijn.

Voor de overige leeftijdscategorieën dient de instelling voor een uitleenabonnement het gemiddelde Zeeuwse tariefniveau te hanteren.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

26.1 Muziek- en kunstonderwijs: Muziekschool

Vervallen

26.2 Muziek- en kunstonderwijs: Creatieve Vorming

Beleidsdoel

Inwoners van de gemeente in staat stellen kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van creatieve vorming. Door middel van deelname aan cursussen creatieve vorming zich naar aard en aanleg in kunstzinnige zin te ontplooien in hun vrije tijd.

Product

Cursussen creatieve vorming in al zijn facetten zowel voor jongeren als voor volwassenen, zoals beeldende en visuele vorming, kunst, cultuur en literatuur.

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een opgave van het aantal cursisten (peildatum 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd) met een onderscheid tussen jeugdleden tot en met 17 jaar en volwassen leden van 18 jaar en ouder;

 • -

  een overzicht van de door de cursisten betaalde lesgelden.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

De subsidie wordt verstrekt op basis van een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de aantallen prestatie-eenheden en het daaraan gekoppelde subsidie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van de deelnemersbijdragen te handhaven op, dan wel te verhogen tot een, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, aanvaardbaar peil.

Er dienen gedifferentieerde tarieven gehanteerd te worden, waarbij een onderscheid gemaakt dient te worden tussen jongeren tot en met 17 jaar en volwassenen van 18 jaar en ouder.

Cursussen voor volwassenen dienen kostendekkend te zijn.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

26.3 Muziek- en Kunstonderwijs: Kunst en Cultuur in het regulier onderwijs.

Beleidsdoel

Het bieden van een samenhangend programma aan primair onderwijs waardoor de leerlingen kennis kunnen maken met de diverse vormen op het vlak van kunst en cultuur.

Product

 • -

  Kennismakingen met diverse kunstuitingen (zoals: beeldende kunst, architectuur en vormgeving, film, video, fotografie, dans, muziek, theater en literatuur, alsmede activiteiten op het terrein van cultureel erfgoed, monumenten, heemkunde en archeologie)

 • -

  Leskisten ten behoeve van het kunst- en cultuuronderwijs

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  schoolvoorstellingen op scholen voor het primair onderwijs in de gemeente te organiseren;

 • -

  kunst en cultuur aan te bieden als samenhangend programma voor scholen voor het primair onderwijs.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie over:

 • -

  een programma-aanbod met keuzemogelijkheden;

 • -

  een jaarverslag van het programma jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per school en een vast bedrag ten behoeve van de vervanging van de leskisten.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criterium tenderverdeling:

 • -

  Het aanbod moet minimaal 2 keuzemogelijkheden omvatten voor iedere combinatiegroep (groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8) binnen het onderwijs.

 • -

  Per combinatiegroep moet minimaal één keuzemogelijkheid worden gerealiseerd.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

27.1 Amateur Kunstbeoefening: Muziekverenigingen en Majorettengroepen

Beleidsdoel

Deelname aan uiteenlopende vormen van amateurkunst op het terrein van muziek en majorettenshows, waarbij de beoefenaars zich naar aard en aanleg kunnen ontplooien.

Product

Repetities en uitvoeringen in georganiseerd verband.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Algemene vereisten:

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • -

  minimaal één keer in de vijf jaar deel te nemen aan een nationale wedstrijd georganiseerd door een van de Landelijke Muziek Organisaties.

Vereisten muziekverenigingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  een muzikale bezetting te hebben welke geschikt is om goede optredens te verzorgen;

 • -

  minimaal 15 actief spelende leden te hebben;

 • -

  begeleid te worden door een dirigent, welke voldoet aan de toetredingsvoorwaarden van de Bond voor Orkestdirigenten en instructeurs;

 • -

  jaarlijks tenminste vier openbare uitvoeringen in de gemeente te verzorgen.

Vereisten majorettengroepen:

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  minimaal 10 actieve leden te hebben;

 • -

  begeleid te worden door een vakkundig instructeur;

 • -

  jaarlijks tenminste drie openbare uitvoeringen in de gemeente te verzorgen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een opgave van het aantal leden (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende subsidiejaar) met een onderscheid tussen jeugdleden tot en met 17 jaar en volwassen leden van 18 jaar en ouder;

 • -

  een overzicht van de door de leden betaalde contributie.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

De subsidie bestaat uit:

 • -

  een basisbedrag per muziekvereniging;

 • -

  een basisbedrag per majorettenvereniging;

 • -

  een bedrag per actief lid (niet zijnde bestuursleden);

 • -

  een toeslag per actief jeugdlid (0 tot en met 17 jaar);

 • -

  een bedrag voor deelname aan concoursen en nationale wedstrijden voor muziekverenigingen.

 • -

  een bedrag voor deelname aan concoursen en nationale wedstrijden voor majorettenverenigingen.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

De vereniging dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

27.2 Amateur-kunstbeoefening: Zang-, Dans- en Toneelverenigingen

Beleidsdoel

Het bieden van mogelijkheden tot deelname aan uiteenlopende vormen van amateurkunst op het terrein van zang, dans en toneel, waarbij de beoefenaars zich naar aard en aanleg kunnen ontplooien

Product

Amateur-kunstbeoefening op het vlak van zang, dans en toneel in georganiseerd verband door het houden van repetities en uitvoeringen.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  minimaal 10 contributie betalende actieve leden te hebben;

 • -

  jaarlijks tenminste drie openbare uitvoeringen in de gemeente te verzorgen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een opgave van het aantal leden (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende subsidiejaar) met een onderscheid tussen jeugdleden tot en met 17 jaar en volwassen leden van 18 jaar en ouder;

 • -

  een overzicht van de door de leden betaalde contributie.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

De subsidie bestaat uit:

 • -

  een basisbedrag per zangvereniging zijnde een concertkoor;

 • -

  een basisbedrag per zangvereniging zijnde een kinderkoor;

 • -

  een basisbedrag per zangvereniging zijnde een kerkkoor;

 • -

  een basisbedrag per toneelvereniging of dansgroep;

 • -

  een bedrag per actief lid (niet zijnde bestuursleden);

 • -

  een toeslag per actief jeugdlid (tot en met 17 jaar).

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

De vereniging dient de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

28.1 Culturele Evenementen

Beleidsdoel

Het bevorderen van culturele evenementen in de gemeente

Product

Het organiseren van niet-commerciële jaarlijks terugkerende culturele evenementen

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per evenement, waarbij de hoogte van het bedrag wordt gerelateerd aan de uitstraling/het niveau van het evenement.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van een bijdrage van bezoekers (entreegelden) te bepalen op een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil. De organisatie dient tevens actief sponsors te werven.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

28.2 Bijzondere Culturele Evenementen

Beleidsdoel

Het bevorderen van culturele evenementen in de gemeente

Product

Het organiseren van niet-commerciële en bijzondere (= niet jaarlijks terugkerende) culturele evenementen

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  de bestaande culturele organisaties uit de gemeente zoveel mogelijk te betrekken bij het evenement

 • -

  de activiteit en/of evenement als een eenmalige activiteit te organiseren.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per evenement, waarbij de hoogte van het bedrag wordt gerelateerd aan de uitstraling/het niveau van het evenement (provinciaal, nationaal of internationaal).

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: "Wie het eerst komt, het eerst maalt".

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van een bijdrage van bezoekers (entreegelden) te bepalen op een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil. De organisatie dient tevens actief sponsors te werven.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

29 Volkscultuur

Beleidsdoel

Zorgdragen voor activiteiten en voorzieningen die gericht zijn op actieve belangstelling voor traditie, folklore en cultuuruitingen.

Product

Optochten, parades, aubades, voorstellingen, cultuur, folklore-activiteiten e.a.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  minimaal 5 leden/vrijwilligers te hebben;

 • -

  de activiteiten in beginsel voor iedereen toegankelijk te maken;

 • -

  de activiteiten te richten op minimaal een volledige wijk of dorp, conform de werkgebieden van de wijk- en dorpsraden.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

-een overzicht van het aantal leden/vrijwilligers.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

 • -

  een vast bedrag per carnavalsvereniging voor een optocht met praalwagens;

 • -

  een vast bedrag per carnavalsvereniging voor de organisatie van jeugdactiviteiten;

 • -

  een vast bedrag per Sinterklaas en/of Koninginnedagviering plus een bedrag per kind;

 • -

  een vast bedrag per evenement voor de overige volkscultuuractiviteiten (o.a. jaarmarkten; volksfeesten; etc.)

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van een gevraagde eigen bijdrage aan de evenementen te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

30.1 Cultuurhistorische Waarden: Cultuurhistorische Verenigingen

Beleidsdoel

Zorgdragen voor activiteiten en voorzieningen die gericht zijn op actieve belangstelling voor de cultuurhistorische waarden van de gemeente

Product

Het organiseren van activiteiten en het in stand houden van voorzieningen, die gericht zijn op cultuurhistorische waarden binnen de gemeente

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per organisatie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

Organisaties met leden dienen de hoogte van de contributie te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

30.2 Cultuurhistorische Waarden: Musea

Beleidsdoel

Het zorgdragen en bevorderen van overdracht en behoud van het cultureel erfgoed van de gemeente

Product

Organiseren en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het museum door behoud, beheer en vorming van collecties, presentatie van collecties, educatieve activiteiten

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de museumorganisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  het museum te beheren en te onderhouden (indien sprake is van een collectie) middels inventarisatie, registratie, documentatie en bewerking van de collectie alsmede conservering en restauratie;

 • -

  het museum open te stellen voor het publiek minimaal gedurende 3 werkdagen en het weekend in de periode 1 april – 1 oktober;

 • -

  minimaal 5 gratis rondleidingen per jaar te organiseren voor groepen schoolleerlingen uit de gemeente Hulst met begeleiding door een docent;

 • -

  deel te nemen aan de activiteiten in het kader van het Museumweekend;

 • -

  activiteiten te organiseren gericht op het toegankelijk maken en presenteren van de collectie;

 • -

  activiteiten te organiseren gericht op deskundigheidsbevorderingen c.q. het verbeteren van het niveau van de museale taakuitoefening en/of het bevorderen van deskundigheid van bij de organisatie werkzame personen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

-een overzicht van gevraagde entreegelden.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per museum.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

De instelling dient de entreegelden te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met andere musea in Zeeland.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

31 Toerisme

Beleidsdoel

Het versterken van de positie van de gemeente op de toeristische markt en het bevorderen van toerisme in zijn algemeenheid.

Product

 • -

  Promotie van de gemeente in zijn algemeenheid middels dienstverlening (o.a. voorlichting), bemiddeling en begeleiding aan personen en organisaties

 • -

  Ontwikkeling toerisme in de stad Hulst, o.a. door middel van het Toeristisch Ontwikkelingsplan en de Vereniging Vestingsteden

 • -

  Ontwikkeling toerisme van de kuststrook, o.a. door middel van Dijktoerisme en het Project Route IV

 • -

  Ontwikkeling toerisme in het buitengebied, o.a. door middel van toeristische fiets- en wandelroutes

 • -

  Onderhoud bestaande toeristische voorzieningen

 • -

  Ontwikkeling regionale toeristische identiteit in Zeeuws-Vlaanderen

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich direct op de bezoekers van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie voor vooraf overeengekomen projecten tegen een vooraf overeengekomen totaalsubsidie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Toeristische organisaties dienen veel mogelijk samen te werken (inclusief een financiële inbreng) met lokale ondernemers op het terrein van toerisme.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

32 Recreatieve voorzieningen

Beleidsdoel

Het beschikbaar stellen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van recreatie en ontspanning

Product

 • -

  Zwembaden

 • -

  Recreatiehallen

 • -

  Dijkrecreatie c.q. strandvoorzieningen

 • -

  Jachthavens

 • -

  Bezoekerscentrum en Natuurgebied De Saeftinghe

 • -

  Campings/Boerderijcampings/Paalkampeerplaatsen/Camperplaatsen

 • -

  Kinderboerderijen

Subsidievorm

Budgetsubsidie en/of waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor budget- of waarderingssubsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten.

 • -

  zoveel mogelijk in de private sector te zijn ondergebracht of in samenwerkingsverbanden tussen publieke en private sector.

Vereisten aan de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Budgetsubsidieverlening op basis van vooraf overeengekomen producten/projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs.

Een vast bedrag per kinderboerderij.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criterium tenderverdeling:

 • -

  bezoekersaantallen;

 • -

  omvang gebied dat bereikt/bestreken wordt.

Eigen bijdrage

De organisatie dient de hoogte van een eventuele bijdrage van bezoekers (entreegelden) te bepalen op een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

33 Natuur en Milieu

Beleidsdoel

Behoud en bevordering van de natuur en het milieu

Product

 • -

  Activiteiten gericht op behoud en de bevordering van de natuur en het milieu

 • -

  Informatievoorziening over natuur en milieu

Subsdievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich (direct) op de inwoners van de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per organisatie

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

34 Inzamelen van oud papier en karton

Beleidsdoel Het afzonderlijk inzamelen van oud papier en karton binnen de gemeentegrenzen door in de gemeente gevestigde organisaties.

Product Ingezameld oud papier en karton.

Subsidievorm Waarderingssubsidie.

Specifieke vereisten

Vereisten aan de organisatie: Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie: -gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente; -zich direct op de inwoners van de gemeente te richten; -te beschikken over een actuele inzamelvergunning.

Vereisten bij de aanvraag:

Geen specifieke vereisten.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel De organisatie krijgt, conform een vooraf aan de organisatie bekend gemaakte verdeelsleutel, iedere maand een subsidiebedrag. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald volgens de formule:

Bedrag = verdeelsleutel x aantal totaal ingezamelde kilogrammen oud papier en karton in de betreffende maand x 4,7 cent per ingezamelde kilogram.

Het aantal totaal ingezamelde kilogrammen oud papier en karton in de betreffende maand wordt bepaald aan de hand van een weegbrief.

Het subsidiebedrag per ingezamelde kilogram wordt niet automatisch jaarlijks geïndexeerd.

Geen subsidieplafond, aangezien het een open-eind regeling betreft.

Eigen bijdrage Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

n.v.t.

 Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

35 Dierenbescherming

Beleidsdoel

Zorgdragen voor de opvang van dieren en het bieden van hulp aan kleine huisdieren in nood.

Product

Opvang van en hulp bieden aan kleine huisdieren.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  zich direct op de kleine huisdieren van inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  te handelen overeenkomstig het ‘Honden- en kattenbesluit’.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een lijst van in de gemeente opgevangen kleine huisdieren;

 • -

  een overzicht van de verblijfsduur van opgenomen kleine huisdieren.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie op basis van regionale afspraken.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

36 Promotie Centrumgedeelte Stad Hulst

Beleidsdoel

Het versterken van de aantrekkelijkheid van het Centrumgedeelte van de Stad Hulst zoals aangeduid in de Verordening Reclamebelasting voor de bezoekers met als verwacht eindresultaat een verbetering van de hoogte van de bestedingen dit gebied, een positieve kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het winkel en horecabestand en een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in het gebied.

Product

 • Gebiedsverbeterende activiteiten gericht op een schoon en veilig centrum (bovenop de reeds aanwezige publieke taak) en gericht op een sfeervol ingericht centrum

 • Promotionele activiteiten

 • Organisatie van evenementen

 • Bevordering Samenwerking Ondernemers

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de activiteiten zich te richten op het gedeelte van Hulst dat in de Verordening Reclamebelasting is omschreven als belastingplichtig gebied.

Vereisten aan de organisatie

Conform paragraaf 2.14 van de “Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007” wordt bepaald dat instellingen welke voor het eerst een aanvraag voor subsidie indienen en tevens voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden, alleen dan subsidie ontvangen als een combinatie en/of integratie met gelijksoortige bestaande organisaties niet mogelijk is.

Bij de invoering van subsidiebeleidsveld 36 wordt bepaald dat als bestaande organisaties worden aangemerkt Ondernemers Hulst Vestingstad en St. Bezoekersmanagement Hulst en dat nieuwe aanvragende organisaties derhalve eerst met deze partijen moeten overleggen ten behoeve van integratie van de uit te voeren plannen.

Vereisten bij de aanvraag

Conform Algemene subsidieverordening, waaronder een jaarwerkplan inclusief begroting.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie voor vooraf overeengekomen projecten tegen een vooraf overeengekomen totaalsubsidie.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders sluiten op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan met de uitvoerende organisatie, waarin wordt bepaald dat de subsidie-ontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

37 Wonen

Beleidsdoel

Het behartigen van de belangen van de woonconsumenten door het bevorderen van de kwaliteit van het wonen, de leefbaarheid van de woonomgeving en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.

Product

Gevraagde en ongevraagde adviezen

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  zelfstandig te zijn en geen onderdeel te vormen van een woningbouwvereniging of een vereniging van eigenaren van appartementen.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

-een verslag van de uitgebrachte adviezen van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de subsidie wordt aangevraagd.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per organisatie

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

38 Gevelrenovatie

Beleidsdoel

Het bevorderen van economische ontwikkeling middels kwaliteitsverhoging van de gevels van de winkelstraten

Product

Gerenoveerde gevels van horeca- en winkelpanden

Subsidievorm

Budgetsubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager:

 • -

  eigenaar te zijn van een horeca- danwel winkelpand te zijn dat gelegen is in het voor een specifieke subsidiejaar aangewezen zone van gevelrenovatie;

 • -

  het pand te hebben verzekerd (opstalverzekering).

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de aanvrager bij de aanvraag over:

 • -

  een renovatieplan;

 • -

  een gespecificeerde begroting.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een nadere invulling van de berekening van de subsidies dient nog te worden vastgesteld.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Eigen bijdrage

Nader te bepalen.

Uitvoeringsovereenkomst

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd op basis van bovenstaande uitgangspunten een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

39 Economische ontwikkelingen

Beleidsdoel

Het bevorderen van economische ontwikkeling in de gemeente.

Product

 • -

  Promotie

 • -

  Beleidsrelevante informatie

 • -

  Acquisitie

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

-zich direct op de inwoners c.q. bedrijven in de gemeente te richten.

Vereisten bij de aanvraag

Geen specifieke vereisten.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidie op basis van regionale afspraken.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

40 Emancipatie

Beleidsdoel

Het bevorderen van gelijke kansen van groepen met een sociale en maatschappelijke achterstandspositie.

Product

-Op emancipatie van specifieke groepen gerichte activiteiten.

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

Specifieke vereisten:

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • -

  zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 • -

  aangesloten te zijn bij een regionale of landelijke overkoepelende organisatie;

 • -

  activiteiten te ontplooien met een aantoonbaar emancipatorisch karakter.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

 • -

  een jaarwerkplan;

 • -

  een evaluatie van het voorgaande jaarwerkplan met daarbij een overzicht van het aantal bereikte personen.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per activiteit met minder dan 50 deelnemers.

Een vast bedrag per activiteit met 50 deelnemers of meer.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: naar rato.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

41 Internationale ontwikkelingen in Europees verband / jumelageactiviteiten

Beleidsdoel

Het bijdragen aan een verenigd Europa middels uitwisseling van contacten, kennis en ervaring met de Europese zustergemeente Michelstadt

Product

 • -

  Wederzijdse uitwisselingsbezoeken tussen de Europese zustergemeenten Hulst en Michelstadt.

 • -

  Gezamenlijke activiteiten met collega-instellingen in de zustergemeenten

 • -

  Uitwisseling kennis en ervaring

Subsidievorm

Waarderingssubsidie

 • Specifieke vereisten:

 • Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • -

  gevestigd te zijn in de gemeente;

 • -

  een vereniging/stichting te zijn of een instelling voor voortgezet onderwijs.

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2005 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over:

-een overzicht van het aantal deelnemers.

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Een vast bedrag per deelnemer aan de uitwisselingsreis, waarbij voor maximaal 40 deelnemers de subsidie wordt verleend.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

Kwalitatieve criteria voor tenderverdeling:

 • -

  Per jaar worden subsidies verleend aan 2 tot maximaal 4 verenigingen /stichtingen en aan 1 instelling voor voortgezet onderwijs.

 • -

  Een vereniging/stichting kan maximaal eenmaal per vier jaar in aanmerking komen voor een subsidiebedrag. Deze maximering geldt niet voor de instelling voor voortgezet onderwijs.

 • -

  Het college bepaalt per uitwisseling een thema op grond waarvan de verenigingen/stichtingen en de instelling voor voortgezet onderwijs worden geselecteerd.

Eigen bijdrage

Geen specifieke vereisten.

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten.

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

42        Breedtesport

 

Beleidsdoel

Sport en bewegen stimuleren voor alle doelgroepen

 

Product

 • Bevorderen gezonde leefstijl  voor de doelgroepen senioren, jongeren, 23-50-jarigen en mensen met een beperking. 

 • De sportgerelateerde organisaties uit de gemeente Hulst vraaggericht ondersteunen

 • Laagdrempelige bereikbaarheid voor alle sportgerelateerde organisaties van de gemeente Hulst 

 • Uitvoeren Sportbuurtwerk

 • Uitvoeren combinatiefuncties op de gebieden sport, onderwijs en cultuur

 

Subsidievorm

Budgetsubsidie

 

Specifieke vereisten:

 

Vereisten aan de organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

 • gevestigd te zijn in de gemeente en haar activiteiten geheel of gedeeltelijk te laten plaatsvinden in de gemeente;

 • zich direct op de inwoners van de gemeente te richten;

 

Vereisten bij de aanvraag

Naast wat in artikel 6 en/of 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2007 is voorgeschreven, legt de organisatie bij de aanvraag over (voor afgelopen jaar en komende jaar):

 

 • een overzicht aantal GALMgroepen, lokatie en aantal deelnemers

 • een overzicht van de sportbuurtwerkgroepen, lokatie en aantal deelnemers

 • een overzicht van het aantal vragen/verzoeken van sportgerelateerde organisaties

 • een overzicht van de sportactiviteiten per doelgroep gesplitst

 • een overzicht van de uit te voeren landelijke campagnes

 • een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in het kader van combinatiesfuncties en de daaraan gekoppelde fte’s.

 

Subsidieberekening en verdeelsleutel

Subsidiebedrag op basis van vooraf overeengekomen producten/projecten tegen een vooraf overeengekomen kostprijs vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.

Verdeelsleutel: tender.

 

Eigen bijdrage

Indien er sprake is van bijdragen door deelnemers en/of leden dient de organisatie de hoogte van de bijdrage te handhaven op, dan wel te verhogen tot, een naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanvaardbaar peil.

 

Uitvoeringsovereenkomst

Geen specifieke vereisten

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.

 

43        Breedtesport: Innovatieve projecten sportverenigingen

 

Beleidsdoel

Verenigingen stimuleren om:

 • andere doelgroepen in de vereniging op te nemen

 • voor bestaande doelgroepen extra leden te werven danwel te behouden

 

Verenigingen ondersteunen bij:

 • uitstippelen toekomstig visie

 • verdergaande samenwerking tussen verenigingen

 • samenwerkingsvormen met andere instellingen (zoals bijvoorbeeld scholen)

 

Product

Activiteiten organiseren danwel projecten opzetten om bovenstaande doelen te bereiken

 

Subsidievorm

Incidentele Waarderingssubsidie

 

 

Specifieke Vereisten

De activiteit/het project dient aan de navolgende vereisten te voldoen:

 • is een extra activiteit/project dat bovenop de reguliere activiteiten komt;

 • samenwerkingsverband met andere instellingen (zoals scholen, jongerenorganisaties, ouderenorganisaties, andere (sport)verenigingen, etc);

 • Activiteit/project dient in de navolgende jaren te worden ingebed in de vereniging.

 

Vereisten aan organisatie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • gevestigd te zijn in de gemeente Hulst;

 • zich direct op de inwoners van de gemeente Hulst te richten;

 • activiteiten dienen plaats te vinden in de gemeente Hulst;

 

Vereisten bij aanvraag

Bij de aanvraag dienen de navolgende informatie te worden aangeleverd:

 • beschrijving van de activiteit/het project (doel, doelgroep, plaats, datum, etc)

 • begroting van de activiteit/ het project

 • samenwerking met andere instellingen

 • aanvraag dient minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit/project te worden aangevraagd.

De looptijd van de subsidieregeling is gedurende het Breedtesportproject

 

Subsidieberekening, Subsidieplafond en Verdeelsleutel

Het subsidie wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:

 • materiaalkosten: 50 %

 • huur accommodatie: 100 %

 • personele inzet: alleen uitvoerend kader

 • Drank- etenswaren worden niet gesubsidieerd.

 

De verdeelsleutel is “wie het eerst komt, het eerst maalt”

Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de gemeenteraad vastgesteld overeenkomstig de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen

 

Eigen bijdrage

Om continuïteit van de activiteit te waarborgen dient de vereniging de activiteit/project, voor zover mogelijk, de volgende jaren verder uit te voeren met eigen budget en in te bedden in de vereniging.

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.