Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regels voor de begraafplaatsen, de graven en grafbedekkingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor de begraafplaatsen, de graven en grafbedekkingen 2012
CiteertitelRegels voor de begraafplaatsen, de graven en grafbedekkingen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Regels voor de begraafplaatsen, graven en grafbedekkingen 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Kaag en Braassem 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2012Nieuwe regeling

13-03-2012

Witte Weekblad, 21-03-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor de begraafplaatsen, de graven en grafbedekkingen 2012

REGELS VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN, GRAVEN EN GRAFBEDEKKINGEN 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

gelet op de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Kaag en Braassem 2010;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere

‘Regels voor de begraafplaatsen, de graven en grafbedekkingen’

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

In deze regels wordt verstaan onder: a. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;b. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;c. grafbeplanting: winterharde beplanting; d. keldergraf: graf dat bestaat uit een betonnen kelder die in de grond is geplaatst;e. urnengraf: een plek op de begraafplaats waar een asbus met of zonder urn kan worden bijgezet, waaronder urnenmuur en urnenzuil;f. rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht op een eigen graf is verleend;g. gebruiker: degene in wiens opdracht begraven is in een algemeen graf, dan wel degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Artikel 1.2 Inrichting register begraafplaatsen

In het register wordt opgenomen:a. naam, geboortedatum, overlijdensdatum en geslacht van degene die is overleden, het soort graf en het vak- en grafnummer of nummer van urnengraf;b. de datum waarop de termijn van verleende rechten op het graf afloopt;c. de datum van ruiming;d. de plaatsing van een gedenkteken;e. NAW-gegevens en BSN-nummer van de rechthebbende op of gebruiker van een graf.

Artikel 1.3 Openingstijden begraafplaatsen voor bezoekers

 • 1

  De begraafplaatsen zijn voor bezoekers geopend op de volgende tijden:a. van 1 april tot 1 oktober van 08.30 tot 21.00 uurb. van 1 oktober tot 1 april van 08.30 tot 17.30 uur

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties afwijkende tijden vaststellen.

Hoofdstuk 2 Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 2.1 Indeling begraafplaatsen

De begraafplaatsen worden in alfabetische volgorde ingedeeld in vakken, waarbij:a. de afzonderlijke graven per vak in numerieke volgorde worden aangegeven;b. de maten van de plaats welke op het indelingsplan als graf is aangegeven zijn 90 cm breed en 220 cm lang;c. de maten van een urnengraf worden bepaald door de standaard vormgeving.

Artikel 2.2 Duur uitgifte en indeling van graven

De graven worden uitgegeven: a. algemene graven voor een periode van 10 jaar; b. particuliere graven voor een periode van 20 jaar; hierin kunnen maximaal twee overledenen begraven worden; c. kindergraven voor een periode van 10 jaar; hierin kan een overleden kind beneden de leeftijd van 12 jaar begraven worden;d. urnengraven voor een periode van 10 of 20 jaar; hierin kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn geplaatst worden.

Artikel 2.3 Verlengen termijnen graven en overschrijven van rechten

 • 1

  De termijnen van de graven genoemd in artikel 2.2 lid b, c en d kunnen middels schriftelijke aanvraag door rechthebbende worden verlengd met een termijn van 10 of 20 jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn is ingediend.

 • 2

  Indien sprake is van bijzetting in een particulier graf, waarvan de resterende termijn van het grafrecht korter is dan 10 jaar, is de rechthebbende verplicht de grafrechttermijn met een periode van 10 jaar te verlengen.

 • 3

  Het recht op een graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overge-schreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijven op verzoek van de recht-hebbende ten name van een ander dan de hiervoor genoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

Artikel 2.4 Verstrooien van as

 • 1

  Verstrooien van as kan op daartoe aangewezen ruimte op de begraafplaats.

 • 2

  Verstrooien van as is uitsluitend toegestaan na melding aan de beheerder. De beheerder bepaalt (in overleg met de verzoeker) datum en tijdstip van de verstrooiing.

Hoofdstuk 3 Grafbedekkingen

Artikel 3.1 Aanbrengen van voorwerpen en gedenktekens

 • 1

  Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 2

  Het is niet toegestaan buiten de plaatsen die op het indelingsplan als (urnen)graf zijn aangeduid enig voorwerp te plaatsen of weg te nemen.

 • 3

  Demontage van voorwerpen moet voor tijdelijke verwijdering redelijkerwijs mogelijk zijn.

 • 4

  Het plaatsen of aanbrengen van een bedrijfsnaam, handelsreclame of andere reclame op een graf is verboden.

Artikel 3.2 Voorwaarden voorwerpen particuliere grondgraven en kindergraven

 • 1

  Alle te plaatsen voorwerpen bij een particulier graf of kindergraf mogen gezamenlijk niet groter zijn dan 180 cm lang, 90 cm breed en 90 cm hoog.

 • 2

  Een gedenkteken op een particulier graf of kindergraf mag maximaal de volgende afmetingen hebben:a. voor een gedenkteken staand model 90 cm breed, 90 cm hoog en 20 cm diep;b. voor een gedenkteken liggend model 180 cm lang, 90 cm breed en 8 cm diep.

Artikel 3.3 Voorwaarden voorwerpen algemene graven

 • 1

  Alle te plaatsen voorwerpen bij een algemeen graf mogen gezamenlijk niet groter zijn dan 90 cm lang, 90 cm breed en 90 cm hoog.

 • 2

  Op een algemeen graf mag een staand gedenkteken worden geplaatst een maximale afmeting van 90 cm breed, 90 cm hoog en 20 cm diep.

 • 3

  Op een algemeen graf mag een liggend gedenkteken worden geplaatst met een maximale afmeting van 90 cm lang, 90 cm breed en 8 cm diep.

Artikel 3.4 Voorwaarden gedenkteken urnengraven

Voor het plaatsen van gedenktekens bij urnengraven geldt de maatvoering van de afsluitplaat van het urnengraf. Voor uitvoeringsvoorwaarden van een gedenkteken moet in overleg met de beheerder worden getreden.

Artikel 3.5 Plaatsen van gedenkteken

 • 1

  Plaatsen van een gedenkteken is uitsluitend toegestaan na schriftelijke melding bij de beheerder. De beheerder bepaalt (in overleg met de rechthebbende of gebruiker van het graf) datum en tijdstip van de plaatsing.

 • 2

  Alle te plaatsen gedenktekens op grond- en/of keldergraven moeten op zodanige wijze worden gefundeerd dat verzakken of schuinzakken niet mogelijk is d.m.v. een fundering van gewapend beton met een minimale dikte van 8 cm.

 • 3

  Op een algemeen grondgraf dient de gedenksteen in de volgende volgorde te worden geplaatst:a. van het als eerste gedolven graf wordt de steen aan de achterzijde van het graf geplaatst;b. van het als tweede gedolven graf wordt de steen voor de onder a. vermelde steen geplaatst.

Artikel 3.6 Voorwaarden beplanting

 • 1

  Beplanting mag uitsluitend worden aangebracht binnen de begrenzing van het grafdek.

 • 2

  Beplanting dient binnen de begrenzing van het grafdek te blijven.

 • 3

  De rechthebbende van een particulier graf of de gebruiker van een algemeen graf is verantwoordelijk voor de naleving van het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 3.7 Onderhoud

 • 1

  Rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de gedenktekens, grafbedekking, afsluitplaten en grafbeplanting behoorlijk te onderhouden.

 • 2

  Onder dit onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen, het verven van opschriften en het bijkleuren of schilderen van stenen en hekwerken, alsmede het regelmatig snoeien van winterharde gewassen en het verwijderen van dode beplanting.

Artikel 3.8 Opruimen graf en omgeving

 • 1

  Alle afval ontstaan door of als gevolg van het aanbrengen van een gedenkteken of beplanting dient onmiddellijk te worden opgeruimd.

 • 2

  Beschadigingen aan gedenkteken of beplanting dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld.

 • 3

  De rechthebbende van een particulier graf of de gebruiker van een algemeen graf is verantwoordelijk voor de naleving van het gestelde in de vorige leden van dit artikel.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1 Overige bepalingen

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 4.2 Intrekking regels

Alle eerder vastgestelde regels voor de begraafplaatsen, graven en grafbedekkingen worden ingetrokken.

Artikel 4.3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking.

 • 2

  Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Regels voor de begraafplaatsen, graven en grafbedekkingen 2012’.

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem d.d. 13 maart 2012.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,de gemeentesecretaris,                  de burgemeester,M.E. Spreij                                           mr. K.M. van der Velde-Menting