Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Terrassenbeleid gemeente Kampen algemeen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTerrassenbeleid gemeente Kampen algemeen
CiteertitelTerrassenbeleid gemeente Kampen algemeen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Kampen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-200616-04-2014Onbekend

18-07-2006

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Terrassenbeleid gemeente Kampen

Inleiding

 

1. Aanleiding opschrijven beleid

Goed ingerichte terrassen zorgen voor een gezellig straatbeeld en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Met terrassen wordt voorzien in een maatschappelijke en toeristische behoefte. De gemeente Kampen wil graag meewerken, echter

Als gemeente heb je meerdere belangen te dienen en aspecten te wegen. Het belang van de horeca-ondernemers is bijvoorbeeld anders dan het belang van omwonenden. Verder zijn er allerlei aspecten die een rol moeten spelen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Een aantal spelregels kan een handvat bieden voor een evenwichtige afweging van relevante belangen.

De regels kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • -

  verkeersveiligheid;

 • -

  openbare orde;

 • -

  uiterlijk aanzien;

 • -

  woon- en leefgenot;

Met het in deze nota geformuleerde beleid wordt een kader geschapen voor de wijze waarop in de gemeente Kampen wordt omgegaan met terrassen.

 

2.Instrumenten

Voor het voeren van beleid staan een aantal instrumenten tot de beschikking. Genoemd worden de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 (hierna: APV), het bestemmingsplan en nadere regelgeving waaronder bijvoorbeeld de Drank & horecawetgeving.

 

3.Beleidsdoelstelling

Het beleid dat in deze notitie wordt beschreven is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze vormen samen de doelstelling van het beleid. Het betreft:

 • -

  verlevendiging van de stad Kampen en de omliggende dorpen binnen de gemeente door toename terrassen;

 • -

  verhoging van de kwaliteit van terrassen in de openbare ruimte;

 • -

  evenwicht tussen positieve en negatieve effecten als gevolg van terrassen

 

4.Definities en bereik van het terrassenbeleid

Terrassen kunnen - met toepassing van dit beleid - worden toegestaan bij horecabedrijven. De definities van de begrippen "horecabedrijf en "terras" die worden gehanteerd zijn alsvolgt (ontleend aan artikel 2.3.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001):

 

Horecabedrijf:

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies worden verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, caf é , cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

Ook wanneer horeca-activiteiten in combinatie met andere (bedrijfsmatige- )activiteiten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een coffeecorner bij een warenhuis, kan sprake zijn van uitoefening van het horecabedrijf, mits (overigens) passend binnen de gegeven definitie.

 

Terras:

Een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waartegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid en/of verstrekt.

Het incidenteel plaatsen van terrassen - ook anders dan bij horecabedrijven - kan tenslotte worden vergund in afwijking van het beleid zoals vervat in dit terrassenbeleid (bijv. bij evenementen).

 

5.Handhaving

Op de naleving van de regels zal consequent moeten worden toegezien, wil de doelstelling van het beleid gehaald worden. Hierin ligt een gezamenlijke taak voor de gemeente en politie.

 

6.Gebruik gemeentegrond

Voor het gebruik van de openbare ruimte is een vergoeding verschuldigd. In de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting zijn de financiële verplichtingen ter zake vastgelegd.

 

7.(Toepassen) Beleidsregels en overig beleid

Bij de opstelling van het terassenbeleid (de beleidsregels) is rekening gehouden met concrete zaken uit vastgesteld beleid, zoals het Beeld Kwaliteitsplan Kampen Oudestraat, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GWP) en het Masterplan toerisme.

Toetsing van vergunningaanvragen vindt na vaststelling van de beleidsregels primair op grond daarvan plaats. Dit laat onverlet dat een gevraagde vergunning kan worden geweigerd vanwege strijdigheid met (meer algemene) beleidsuitgangspunten als bedoeld in (bijvoorbeeld) bovengenoemde beleidsdocumenten.

Voor zover uitvoering van de beleidsregels in een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft, heeft het college de bevoegdheid daarvan gemotiveerd van af te wijken.

 

8.Procedure vergunningverlening

Aanvragen om vergunning dienen schriftelijk te worden ingediend. Een tekening (op schaal) dient te worden bijgevoegd. Toetsing vindt integraal plaats, waarbij zowel intern als extern (politie) advies kan worden gevraagd. Een besluit op de vergunningaanvraag wordt genomen door de burgemeester danwei burgemeester en wethouders (ieder voor zover bevoegd).

Bij de behandeling van vergunningaanvragen worden de algemene procedureregels uit de (dan) geldende Algemene Plaatselijke Verordening alsook de Algemene wet bestuursrecht in acht genomen.

Beleidsregels voor het plaatsen van terrassen op de openbare weg

Ten aanzien van het plaatsen van terrassen worden de volgende beleidsregels geformuleerd, waarbij uitgegaan wordt van de normale omstandigheden. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van deze beleidsregels.

 

Beleidsregel 1: Obstakelvrije zone op en boven de openbare weg

Normale omstandigheden in acht genomen kunnen terrassen niet geplaatst worden op de voor de rijbaan bestemde gedeelten van de openbare weg. Op de voor de voetgangers bestemde gedeelten van de openbare weg zijn wel mogelijkheden, waarbij de absolute minimum-norm voor een vrije ruimte van 1,5 meter gehanteerd wordt. Op plaatsen waar dit, in verband de intensiteit van het gebruik door voetgangers, nodig is wordt de minimumnorm naar boven bijgesteld. Dit met inachtneming van de Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte.

De vrije ruimte boven dit gedeelte dient minimaal 2,60 meter te bedragen; een zonneluifel mag dus nooit lager hangen. In bijzondere gevallen (evenementen) kan in afwijking van het bovenstaande het gebruik van de voor de rijbaan bestemde gedeelten van de openbare weg ten behoeve van de exploitatie van een terras toestaan. Hierbij speelt het waarborgen van de toegang voor direct aanwonenden en ook de veiligheidsdiensten een belangrijke rol. Een minimale doorgang van 4,0 meter is vereist.

 

Beleidsregel 2: minimale diepte van terrassen

Het in acht nemen van de obstakelvrije zone van minimaal 1,5 meter kan tot gevolg hebben dat de mogelijkheid van het exploiteren van een terras beperkt wordt tot een gebruik van minder dan 1 meter. Hoewel het plaatsen van terrasmeubilair dan nog wel mogelijk is, zal dit in de praktijk ten koste gaan van de obstakelvrije zone ten gevolge van het gebruik door bezoekers. Gelet hierop wordt tegelijkertijd een minimale diepte voor een terras vastgesteld, die -naast de obstakelvrije zone - beschikbaar moet zijn voor het exploiteren van een terras. Deze dient zodanig te zijn dat in alle redelijkheid een terras kan worden geëxploiteerd. In een optimale situatie is een diepte van 2 meter de norm. Wanneer dit tot gevolg heeft dat een bepaald terras niet gerealiseerd zou kunnen worden, kan het college overwegen een minimale diepte van 1.50 meter aan te houden. Voor zover een terras direct aansluitend aan de gevel wordt gesitueerd kan een terrasdiepte van 1 meter worden toegestaan. Anderszins behoort de exploitatie van een terras niet tot de mogelijkheden.

 

Beleidsregel 3: Situering terrassen

Voor vergunning in aanmerking komende terrassen zijn gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van het horecabedrijf, (direct) aansluitend aan de voor- of zijgevel van het pand en niet daarbuiten. Met schriftelijke toestemming van de eigena(a)r(en)/gebruiker(s) van naastgelegen panden mag een terras eventueel wel worden opgesteld voor de betreffende belendende percelen.

Het plaatsen van terrassen voor de gevel van andere (naastgelegen) panden kan overigens voor de duur van bijzondere gelegenheden (evenementen) worden toegestaan. Ter bescherming van de belangen van eigenaren/gebruikers van die panden zal jaarlijks maximaal 4 keer gebruik kunnen worden gemaakt van deze uitzondering. Ook hierbij geldt dat met schriftelijke toestemming van de eigena(a)r(en)/gebruikers(s) van naastgelegen panden, meer dan vier keer vergunning kan worden verleend.

 

Beleidsregel 4: Maximale oppervlakte van terrassen

Wanneer rekening gehouden wordt met al het hiervoor gestelde ten aanzien van "breedte" en obstakelvrije zone, zijn er met name in het centrum locaties voorhanden die volledig benut zouden kunnen worden voor het plaatsen van een terras. Aangezien dit niet overeen hoeft te stemmen met een ter plaatse beoogd straatbeeld, is het college bevoegd aan het terras een maximum-oppervlakte te verbinden.

 

Beleidsregel 5: Terrasschotten

Om bezoekers van terrassen uit de wind te laten zitten, mogen terrasschotten worden geplaatst, mits het geen voor- en tussenschotten parallel aan de weg betreft. Reclame is niet toegestaan. Een maximale hoogte van 1.50 meter is voldoende om aan dit doel te voldoen, waarvan de minimaal de bovenste 75 cm volledig transparant. De lengte van de terrasschotten is afhankelijk van de breedte van het betreffende terras, maar mag nooit langer zijn dan de maximaal toegestane breedte van het terras (diepte). De terrasschotten dienen bovendien demontabel/inklapbaar te zijn, zodat zij kunnen worden verwijderd gedurende de tijden, dat de terrassen niet worden geëxploiteerd en de tafeltjes en stoelen van het terras zijn verwijderd. Uitzondering op vorenstaande is het gebied in de stad Kampen waarop het Beeld Kwaliteitsplan Oudestraat van toepassing is. Het plaatsen van terrasschotten is aldaar uitdrukkelijk niet toegestaan.

 

Beleidsregel 6: Terrasinrichting

Aangezien - onder meer in het straatbeeld van Kampen - kwaliteit wordt nagestreefd, is het voor de hand liggend ook ten aanzien van de inrichting van terrassen kwaliteitscriteria op te stellen. Zo hebben stoelen van naturelkleurig rotan, riet of materiaal dat oogt als rotan/riet veruit de voorkeur, doch worden niet verplicht gesteld. Voor terrasstoelen en -tafels in het gebied dat beheerst wordt door het Beeld Kwaliteitsplan Oudestraat (Kampen) geldt de specifieke eis dat deze een frame moeten hebben van duurzaam materiaal (dus geen kunststof).

Parasols (incl. voet), uitsluitend toegestaan in effen kleur (geen reclame!), mogen alleen toegepast indien zij een semi-permanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Bovendien moeten deze inklapbaar zijn en parasolvoeten verwijderd kunnen worden. In uitgeklapte toestand moet zich de onderkant van de volant op minimaal 2.60 meter hoogte bevinden, terwijl de afmeting (doorsnede) beperkt wordt tot 3 meter. Verlichtings- en verwarmingselementen mogen alleen op een terras direct grenzend aan een pand aangebracht worden aan de gevel. Bij wijze van uitzondering kan, ingeval de maatvoering van het terras tot gevolg heeft dat de op deze wijze aangebrachte verlichting dan wel verwarming ondercapaciteit tot gevolg heeft, in overleg met de brandweer en de gemeente gezocht worden naar een passende oplossing.

 

Beleidsregel 7: Terrasseizoen

De vergunning is alleen van kracht gedurende het terrasseizoen, ofwel de maanden april tot en met oktober. Het terrasmeubilair, schotten en andere bij het terras behorende voorwerpen dienen buiten het seizoen van de openbare weg verwijderd te zijn.

 

Beleidsregel 8: Openingstijden van terras

Het terras mag alleen opgesteld staan op de dagen dat de inrichting waartoe het terras behoort geopend is. Voor terrassen in het centrumgebied geldt als sluitingstijd 24.00 uur. Terrassen gelegen in delen van de gemeente welke met name een woonbestemming kennen is 23.00 uur de sluitingstijd.

Uiterlijk een half uur na sluitingstijd dient het terrasmeubilair op zijn minst opgestapeld te zijn en bij voorkeur voorzien van ketting en slot. Voor zover mogelijk dient het terrasmeubilair inpandig te worden opgeslagen. Een en ander ter voorkoming van diefstal en vandalisme (overlast).

 

Beleidsregel 9: Opbouwen van het terras

Het opbouwen van het terras mag in het centrum van Kampen (Oudestraat ca.) eerst plaatsvinden na 11.00 uur. Dit vanwege de bevoorrading van winkels welke tot 11.00 uur is toegestaan.

 

Beleidsregel 10: Afval op openbare weg ten gevolge van gebruik van terras

De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat het terras en de naaste omgeving daarvan (ca. 25 meter) vrij blijven van afval en andere ongerechtigheden afkomstig van of veroorzaakt door het gebruik van het terras.

Beleidsregel 11: Muziek

Ten aanzien van maximale geluidsniveau's gelden voor het terrras de normen van de bijbehorende inrichting. Bij de vaststelling van eventuele overschrijding van de toegestane geluidsniveau's mag geen rekening worden gehouden met menselijk stemgeluid. Voortdurende klachten over overlast van terrasbezoekers kan echter wel leiden tot nadere regels ten aanzien van het terras, bijvoorbeeld met betrekking tot een tijdstip waarop het terras niet meer in gebruik mag zijn.

 

Beleidsregel 12: Gedragsregels

De vergunninghouder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om hinder en overlast, veroorzaakt door de op een terras aanwezige bezoekers, te voorkomen of beperken.

 

Beleidsregel 13: Gebruiksvoorwaarden bij terras op gemeentegrond

Het is niet toegestaan:

 • 1.

  veranderingen in de grond aan te brengen, waaronder in ieder geval begrepen het slaan van palen en pennen en het verwijderen van klinkers of tegels;

 • 2.

  de grond onder te verhuren of op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven;

 • 3.

  gedurende de periode dat door of vanwege de gemeente of vanwege nutsbedrijven werkzaamheden in of aan de grond moeten worden uitgevoerd, dit in te richten als terras. Over de periode dat de houder geen gebruik kan maken van de gemeentegrond bestaat geen recht op restitutie van belasting of schadevergoeding.

   

Beleidsregel 14: Markeringen

Ter afbakening van de grenzen van het terras worden - waar nodig - op de openbare weg markeringen aangebracht, die voor partijen duidelijkheid scheppen. Deze markeringen worden aangebracht door de gemeente, bijvoorbeeld door plaatsing van zg. punaises.

 

Beleidsregel 15: Precariobelasting

Voor zover het terras op gemeentegrond wordt ingenomen is precariobelasting verschuldigd. Alhoewel aangenomen wordt dat de vergunningvoorschriften zullen worden nageleefd, moet rekening gehouden worden met het feit dat intrekking van de terrasvergunning tevens zal leiden tot intrekking van de toestemming tot het gebruik van gemeentegrond.

 

Beleidsregel 16: Legestarieven

Een terras mag niet worden ingericht zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag terrasvergunning is een vergoeding verschuldigd. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening.

 

Beleidsregel 17: Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is geldig tot wederopzegging, met een maximum van 5 jaar. De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van een tekening op schaal.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Kampen op 18 juli 2006

E.Boerman loco-burgemeester

het college van burgemeester en wethouders

A. Wildeboer, loco-secretaris

E. Boerman loco-burgemeester