Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en woz-belanghebbenden in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en woz-belanghebbenden in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en woz-belanghebbenden in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007nieuwe regeling

05-12-2006

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en woz-belanghebbenden in een keuzesituatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen,

 

Gelet op het bepaalde in:

artikel 1 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

artikel 2 van de verordening hondenbelasting;

artikel 2 van de verordening rioolrechten;

artikel 4 van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (afvalstoffenheffing);

artikel 12 van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (reinigingsrechten);

artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en woz-belanghebbenden in een keuzesituatie

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meerdere personen belastingplichtig en/of belanghebbend kunnen zijn voor één belasting object en/of belastbaar feit (onroerende zaak, hond, container e.d.).

In die gevallen mag de gemeente de aanslag op naam van één van die belastingplichtigen stellen. Daarvoor hanteert de gemeente Kampen een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van die belastingplichtige.

Deze voorkeursvolgorde is onder meer gebaseerd op veronderstelde betalingscapaciteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van heffing en invordering en wordt toepgepast voorzover de benodigde gegevens bekend of te achterhalen zijn.

Voorkeursvolgorde met betrekking tot gemeentelijke belastingen en woz-beschikkingen indien er met betrekking tot één onroerende zaak meerdere genothebbenden en/of gebruikers zijn

 • 1.

  Toezenden aanslagen ozb en woz-beschikkingen inzake het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, aan:

  • 1.1

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1.1

    de vruchtgebruiker, c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 1.1.2

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstelrecht ten behoeve van de aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.1.3

    de erfpachter,

  • 1.2

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Toezenden aanslagen ozb en woz-beschikkingen inzake het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, indien binnen één van de hierboven gegeven categorieën meerdere genothebbenden zijn, aan:

  • 2.1

   degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

  • 2.2

   degene die binnen de gemeente Kampen woont of gevestigd is;

  • 2.3

   degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  • 2.4

   een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  • 2.5

   bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

  • 2.6

   de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 3.

  Toezenden aanslagen ozb, rioolrecht, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en hondenbelasting en woz-beschikkingen inzake het gebruik krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, aan:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

  • 3.2

   degene die blijkens inschrijving in de bevolkingsadministratie het langst in het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, woont;

  • 3.3

   degene die het langst in het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, is gevestigd;

  • 3.4

   bij gelijktijdige inschrijving in de bevolkingsadministratie c.q. vestiging, de oudste;

  • 3.5

   degene die het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden het langst gebruikt;

  • 3.6

   degene die de huur van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder;

  • 3.7

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject of houder van de hond naar voren komt.

 • 4.

  Indien en voorzover aanslagen en woz-beschikkingen verenigd worden op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 4.1

   op grond van de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 4.2

   op grond van onderdeel 3 kan worden aangewezen.

 • 5.

  De onderdelen 1 tot en met 4 worden niet toegepast indien:

  • 5.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die in het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag is betaald en nog steeds belastingplichtig is;

  • 5.2

   bij de uitvoerende afdeling bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben voorzover dit niet leidt de mogelijkheid dat de aanslag niet betaald dan wel ingevorderd kan worden.

 • 6.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is de voor toepassing van de voorkeursvolgorde de situatie bij aanvang van dat tijdvak dan wel bij aanvang van de belastingplicht beslissend.

 • 7.

  De voorkeursvolgorde is gericht op het opleggen van aanslagen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen. Dit kan leiden tot een andere keuze dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 8.

  Wijzigingen kunnen, indien reeds een aanslag c.q. woz-beschikking is opgelegd, pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 9.

  Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

 • 10.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de ondedelen 1 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 december 2006,

De secretaris, De burgemeester,

J.F. Goedegebure mr.ing. J. Oosterhof