Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kapelle

Evenementenbeleid gemeente Kapelle 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKapelle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid gemeente Kapelle 2012
CiteertitelEvenementenbeleid gemeente Kapelle 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening gemeente Kapelle 2012, art. 2.25
 2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Kapelle 2012, art. 2.26
 3. Algemene plaatselijke verordening gemeente Kapelle 2012, art. 2.27
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201219-01-2017Onbekend

07-02-2012

Scheldepost, 15 februari 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid gemeente Kapelle 2012

 

 

Evenementenbeleid gemeente Kapelle 2012

1. Inleiding

In het kader van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) worden er in Zeeland jaarlijks honderden vergunningen aangevraagd voor evenementen. Deze evenementen variëren van een klein evenement zoals een straatbarbeque tot een grootschalig evenement zoals Concert@Sea. Ook in de gemeente Kapelle worden diverse evenementen georganiseerd.

Om te zorgen dat deze evenementen op een goede en veilige manier plaatsvinden heeft de burgemeester een gemeentelijk evenementenbeleid vastgesteld voor Kapelle.

 

2. Algemene plaatselijke verordening Kapelle 2012

De burgemeester heeft op basis van de Apv (artikel 2.25 Apv Kapelle 2012) van de raad de bevoegdheid gekregen tot het wel of niet verlenen van een evenementenvergunning.

In het artikel 2.25 van de Apv Kapelle 2012 wordt in het kader van deregulering onderscheid gemaakt tussen meldingsplichtige en vergunningsplichtige evenementen.

In de Apv wordt onder een evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Dit betekent dat voor besloten (familie) feesten in de privésfeer/huiselijke kring (verjaardag, bruiloft etc) in eigen huis en tuin geen evenementenvergunning nodig is.

 

3. Veiligheidsregio Zeeland

Naast het wettelijk onderscheid dat is gemaakt tussen meldingsplichtige en vergunningsplichtige evenementen wordt ook een onderverdeling gemaakt binnen de vergunningsplichtige evenementen. Deze indeling tussen A-, B- en C- evenementen is gebaseerd op het Uitvoeringskader interdisciplinaire advisering en coördinatie grote evenementen Veiligheidsregio Zeeland van augustus 2010. De classificatie die hierin is gemaakt wordt gevolgd. Daarnaast zijn er standaardvoorschriften opgesteld door de veiligheidsregio. Deze staan in de Handreiking evenementen en brandveiligheid Veiligheidsregio Zeeland van 15 oktober 2009. Ook deze worden gevolgd.

 

4. Indeling evenementen

 

Meldingsplichtig

A-evenement

B-evenement

C-evenement

Wettelijke basis

Artikel 2.25, tweede lid APV

Artikel 2.25, eerste lid APV

Artikel 2.25, eerste lid APV

Artikel 2.25, eerste lid APV

Onderscheidingskenmerken

·Aantal aanwezigen < 70 personen;

·Vindt plaats tussen 07.00 en 24.00 uur;

·Geen muziek ten gehore vóór 07.00 uur en na 23.00 uur;

·Niet op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins belemmerend voor verkeer of hulpdiensten;

·Plaatsen van objecten met oppervlakte < 25 m² per object;

·Eén organisator;

·Melding aan burgemeester tenminste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Eenvoudig evenement waarbij de risico’s niet van dien aard zijn dat er, naast de standaard voorwaarden/maatregelen, geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voorbeelden: straat-, buurt- en verenigingsfeesten.

(Grootschalig) evenement met een gemiddeld risico met in hoofdzaak publiek uit de eigen gemeente.

(Grootschalig) evenement met een verhoogd risico met publiek uit de eigen gemeente en daarbuiten.

Wijze van aanvraag/melding

Formulier melding klein evenement.

Aanvraagformulier evenementenvergunning.

Aanvraagformulier evenementenvergunning.

Aanvraagformulier evenementenvergunning.

Termijn van aanvraag/melding

Uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Uiterlijk 60 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Uiterlijk 60 werkdagen voorafgaand aan het evenement

Opstellen en indienen veiligheidsplan

Nee.

Nee.

Ja (verplicht).

In dit plan moet in ieder geval zitten:

-een telefoonlijst met alle contactpersonen zowel in de aanloop van het evenement als op de dag(en) zelf; - alle maatregelen die zijn genomen om de veiligheid en volksgezondheid te garanderen;

-indien van toepassing een verkeersplan voor de omleidingen.

Ja (verplicht).

In dit plan moet in ieder geval zitten:

-een telefoonlijst met alle contactpersonen zowel in de aanloop van het evenement als op de dag(en) zelf; - alle maatregelen die zijn genomen om de veiligheid en volksgezondheid te garanderen;

-indien van toepassing een verkeersplan voor de omleidingen.

Inwinnen advies door gemeente

Nee.

Politie en brandweer, indien de gemeente dit nodig acht.

Politie, brandweer en GHOR.

Politie, brandweer, GHOR en Veiligheidsregio

Voorwaarden/maatregelen

Standaard.

Standaard.

Standaard en aanvullende (monodisciplinaire) maatregelen.

Standaard, aanvullende maatregelen van alle hulpdiensten en calamiteitenbestrijdingsplan.

Voorbereiding in overleg met de gemeente

Nee.

Ja.

Ja (incl. vooroverleg met hulpdiensten).

Bij (jaarlijks) terugkerend evenement melding aan gemeente vóór 15 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

Ja (incl. vooroverleggen met hulpdiensten en Veiligheidsregio).

Bij (jaarlijks) terugkerend evenement melding aan gemeente vóór 15 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

5. Algemene voorwaarden klein evenement

Aan een klein evenement worden de volgende algemene voorwaarden verbonden:

 • ·

  Tijdens het houden van het evenement mag geen schade worden aangebracht aan gemeentelijke eigendommen en alle mogelijke maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, moeten worden genomen om te voorkomen dat de gemeente Kapelle of derden schade lijden door het evenement;

 • ·

  Het terrein moet uiterlijk op de dag na het evenement leeg en schoongemaakt zijn; indien dit niet gebeurt, wordt het terrein door ons schoongemaakt, eventuele kosten worden verhaald;

 • ·

  Geluidsoverlast of overmatige hinder voor omwonenden dient zoveel als mogelijk te worden beperkt;

 • ·

  Partytenten dienen van een deugdelijke constructie te zijn en moeten minimaal aan twee zijden geopend zijn;

 • ·

  De organisator zorgt dat tijdens het hele evenement een contactpersoon aanwezig is

 • ·

  Aanwijzingen van politie en brandweer worden onmiddellijk opgevolgd;

 • ·

  Ambulances en voertuigen van politie en brandweer kunnen ongehinderd passeren

(minimale doorrijbreedte en –hoogte van 3,50 respectievelijk 4,20 meter)

 • ·

  U dient zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de bijlage ’brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van (kermis) terreinen;

 • ·

  U dient zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de bijlage “Brandveiligheidsvoorschriften voor het houden van straatbarbecues”.

 • ·

  U dient zich te houden aan de voorschriften in de bijlage brandveiligheidsvoorschriften voor tijdelijke inrichtingen waaronder tenten, ten behoeve van diverse doeleinden;

 • ·

  De direct omwonenden worden voorafgaand aan het evenement geïnformeerd.

 • ·

  Het evenement mag plaatsvinden op een zondag tussen en 13.00 uur en 24.00 uur en op andere dagen tussen 07.00 uur en 24.00 uur;

 • ·

  Er mag niet langer dan tot 24.00 uur (live) muziek ten gehore gebracht;

 • ·

  Er worden alleen kleinschalige voorwerpen geplaatst, zoals een barbecue, (enkele) tuinstoelen, kleinschalige uitstalling van goederen, een vlaggenmast, een partytent met beperkte omvang (maximaal 50 personen 25m²) etc.;

 • ·

  Alcoholhoudende drank wordt alleen “om niet”(gratis) geschonken;

   

6. Bijzondere voorwaarden

De gemeente kan daarnaast extra bijzondere voorwaarden aan het evenement verbinden.

Deze worden binnen twee weken schriftelijk medegedeeld. Zonder een tegen bericht van de burgemeester (binnen twee weken) en de aanwezigheid van een ontvangbevestiging wordt de melding beschouwd als afgerond en kan het evenement doorgaan.

 

7. Alcohol

Een van de speerpunten in het jeugd- en veiligheidsbeleid van de gemeente Kapelle is het gebruik van alcohol. Indien wordt geconstateerd dat tijdens een evenement alcohol wordt geschonken aan iemand jonger dan 16 jaar ( sterke alcoholische dranken 18 jaar) of dat doorgeschonken wordt aan jongeren t/m 23 jaar dan onderneemt de gemeente actie. Dit kan zijn een waarschuwing, boete of gevolgen voor een evt. vergunning in de toekomst.

 

8.Invoeringsdatum

Deze beleidslijn is vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Kapelle op 7 februari 2012 en zal worden ingevoerd per 1 maart 2012

De burgemeester van Kapelle,

mr. A.B. Stapelkamp