Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kapelle

Nadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKapelle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012
CiteertitelNadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 108 en 147
 2. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2015-

01-09-2015

GVOP, September 2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012

Het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van Kapelle, ieder voor zover bevoegd,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 Gemeentewet en artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening,

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordeningBESLUITEN:

Vast te stellen

 

 

NADERE REGELS VOOR TERRASSEN EN UITSTALLINGEN 2012

 

Begripsomschrijvingen

In de nadere regels wordt verstaan onder:

Inrichting: een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:29, onder a, van de APV.

 

Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen een vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt, als bedoeld in artikel 2:29, onder b, van de APV.

 

Uitstalling: een roerende zaak (inclusief reclame-, sandwich- en driehoeksborden) die tijdelijk op of aan de weg wordt geplaatst voor de verkoop van goederen of aankondiging van evenementen.

 

Bijzondere voorschriften voor terrassen

 

 • 1.

  De terrassen dienen steeds een verzorgde aanblik te vertonen.

 • 2.

  De exploitant is steeds verplicht alle afval op, en in de onmiddellijke omgeving van, het terras op te ruimen.

 • 3.

  Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van de inrichting, voor zover het zich op de openbare weg bevindt.

 • 4.

  Na opstelling van het terras dient tenminste een vrije ruimte te resteren tussen het terras en de straatkant van tenminste 1,50 meter, ten behoeve van voetgangers, rolstoelgebruikers, etc.

 • 5.

  Het terras mag niet bestaan uit een houten vloer.

 • 6.

  Het verkeer ter plaatse mag op geen enkele wijze hinder ondervinden van de aanwezigheid van het terras.

 • 7.

  Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • 8.

  De exploitant is verplicht de orde en rust op en in de directe nabijheid van het terras te handhaven.

 • 9.

  Het terras moet ontruimd zijn van 24.00 uur tot 06.00 uur.

 • 10.

  Het terrasseizoen loopt het hele jaar door met uitzondering van die dagen waarop met het oog op herdenkingen terughoudendheid dan wel ingetogenheid maatschappelijk gewenst is.

 • 11.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan het terras wijzigen of (gedeeltelijk) verbieden indien:

  • -

   de openbare orde en/of veiligheid door de aanwezigheid van het terras in gevaar worden gebracht;

  • -

   indien het woon- en/of leefklimaat in de omgeving van het terras op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het terras;

  • -

   indien wordt gehandeld in strijd met de nadere regels.

 • 13.

  De plaatsing van het terras te geschieden op de ‘gebruikelijke plaats’. Dat is de plaats waar tot op heden de terrassen met toestemming van het gemeentebestuur staan, of stonden, opgesteld.

 • 14.

  Wanneer er sprake is van een nieuw terras dient opstelling plaats te vinden in overleg met het gemeentebestuur.

 • 15.

  De opstelling van het terras mag het gebruik van hulpverleningsmiddelen als bluskranen, AED’s, etc, door hulpverleners, en het verlenen van hulp door hulpdiensten, niet belemmeren.

Bijzondere voorschriften voor uitstallingen (inclusief reclameborden)

 

 • 1.

  De uitstallingen moeten binnen maximaal 0.90 meter, gemeten vanaf de gevel van het pand, uitgestald worden, en mogen uitsluitend voor de voorgevel staan.

 • 2.

  Voor voetgangers, rolstoelgebruikers, etc, dient te allen tijde een doorgang van tenminste 1.50 meter vrij te blijven op het trottoir.

 • 3.

  Er mogen geen uitstallingen op parkeerplaatsen en in het openbaar groen worden geplaatst.

 • 4.

  Objecten die als uitstalling voor een winkel of ander bedrijf worden geplaatst, mogen daar uitsluitend gedurende de openingsuren van de winkel of het bedrijf geplaatst worden.

 • 6.

  De maximale hoogte van een uitstalling bedraagt 1,50 meter.

 • 7.

  De uitstallingen mogen het uiterlijk aanzien niet schaden, en mogen niet hinderlijk of aanstootgevend zijn.

 • 8.

  De uitstallingen mogen het gebruik van hulpverleningsmiddelen als bluskranen, AED’s, etc, door hulpverleners, en het verlenen van hulp door hulpdiensten, niet belemmeren.

Bijzondere voorschriften voor sandwich- en/of driehoeksborden

De regels zijn van toepassing op tijdelijke reclameborden ( sandwich- en/of driehoeksborden) die worden geplaatst langs gemeentelijke wegen om een lantaarnpaal in de gemeente Kapelle met betrekking tot evenementen en activiteiten op grond van artikel 2:10 van de APV.

Uitgezonderd reclameborden van politieke partijen in verkiezingstijd.

 • 1.

  Het aanbrengen en exploiteren van sandwich- en/of driehoeksborden is voorbehouden aan een door de gemeente aangewezen externe partij;

 • 2.

  Het is voor derden verboden sandwich- en/of driehoeksborden te plaatsen anders dan via de partij waaraan een exclusief recht op exploitatie is verleend. Deze partij draagt namens de gemeente zorg voor afhandeling van aanvragen en voor het aanbrengen van reclame/en of aankondigingen;

 • 3.

  De aankondiging dient betrekking te hebben op een (commercieel) evenement/activiteit binnen de regio Zeeland;

 • 4.

  De aankondiging mag niet gebruikt worden voor handelsreclame;

 • 5.

  In de gemeente Kapelle mogen per evenement maximaal 20 sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst worden gedurende maximaal 14 dagen voorafgaand aan tot drie dagen na afloop van het evenement;

 • 6.

  De tijdelijke reclameborden mogen uitsluitend worden aangebracht in de daarvoor bestemde displays tot maximaal A0 formaat, welke vast zijn aangebracht om lichtmasten;

 • 7.

  Er mag slechts 1 display per lichtmast worden aangebracht;

 • 8.

  De sandwich- en/of driehoeksborden dienen zodanig geplaatst te worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet wordt belemmerd en dat een vrije doorgang gewaarborgd blijft, waarbij het trottoir of voetpad over een breedte van tenminste 1,50 m vrij wordt gehouden;

 • 9.

  De borden dienen te zijn gemaakt van water- en weersbestendig materiaal, en de plaatser van de borden dient er voor zorg te dragen dat de borden in goede staat van onderhoud zijn en blijven;

 • 10.

  Wanneer borden niet (tijdig) worden verwijderd of in strijd met de nadere regels zijn geplaatst, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld de aangetroffen reclameborden binnen een redelijke termijn te verwijderen. Na het verstrijken van deze termijn worden de borden op kosten van de overtreder verwijderd en opgeslagen. De feitelijke uitvoering hiervan zal plaatsvinden door de aangewezen partij;

 • 11.

  In die situaties waarin naar het oordeel van het gemeentebestuur geplaatste borden een acuut gevaar opleveren, dan wel kunnen opleveren vanwege verkeersonveiligheid, het hebben van een belemmerde doorgang, onveiligheid en onbruikbaarheid van de weg of problemen met het onderhoud daarvan, openbare orde problemen, dan wel overlast veroorzaakt voor de omgeving of anderszins ontoelaatbare omstandigheden, worden deze borden onmiddellijk, en zonder voorafgaande waarschuwing op kosten van de overtreder verwijderd en opgeslagen. De feitelijke uitvoering hiervan zal plaatsvinden door de aangewezen partij;

Slotbepalingen

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012’.

De wijziging van deze nadere regels treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking, en komen in de plaats van ‘Nadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012’ vastgesteld op 4 juli 2000.