Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kapelle

Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2019”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKapelle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2019”
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kapelle/CVDR617735/CVDR617735_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-201901-01-2019nieuwe regeling

27-08-2019

gmb-2019-217846

2019.08543

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2019”

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle;

gelet op artikel 9 van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2019;

overwegende, dat

de gemeenteraad van Kapelle heeft besloten om per 1 januari 2016 “Afval scheiden loont, invoering diftar” in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

het wenselijk is om belastingplichtigen die vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van “Afval scheiden loont” een hogere aanslag afvalstoffenheffing dan gemiddeld ontvangen hiervoor te compenseren;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2019”

 

1. De belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing kan in aanmerking komen voor vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing indien hij als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van hemzelf of van personen die behoren tot zijn huishouden, medisch afval heeft zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en/of dialysemateriaal. Onder chronische ziekte of medische beperking wordt verstaan een ziekte of medische beperking die naar verwachting langer dan een jaar duurt.

 

2. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen door middel van een hiervoor bedoeld (digitaal) aanvraagformulier.

Het verzoek dient gericht te worden aan de heffingsambtenaar van SABEWA Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD in Terneuzen. Bij dit verzoek dient een bewijsstuk te worden gevoegd waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking extra afval wordt aangeboden.

Als geldig bewijsstuk wordt een recente (niet ouder dan 6 maanden) factuur van de apotheek of de pakbon van het gebruikte materiaal, met daarop de naam van de betreffende persoon geaccepteerd. Uit deze factuur/pakbon moet blijken dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik.

 

3. Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder 1 en 2 van deze regeling, geldt dat de hier bedoelde vermindering als volgt wordt bepaald:

a. In geval van een belastingplichtige die gebruik maakt van een restafvalrolcontainer wordt het aantal ledigingen van de restafvalrolcontainer in het belastingjaar gemaximeerd op het gemiddeld aantal ledigingen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden respectievelijk gemiddeld 9 en 13 keer per jaar de rolcontainer voor restafval zal aanbieden;

b. Indien een belastingplichtige een extra rolcontainer voor restafval in gebruik heeft, wordt voor elke restafvalcontainer het aantal ledigingen conform bovenstaande gemaximaliseerd.

 

c. In geval van een belastingplichtige die gebruik maakt van een verzamelcontainer voor restafval worden de eerste 104 inworpen in de verzamelcontainer voor restafval in het belastingjaar vrijgesteld. Bovenstaande geldt voor zowel een eenpersoons- als een meerpersoonshuishouden.

 

4. Een verzoek tot vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing kan worden ingediend in de periode 1 oktober t/m 31 december van het lopende belastingjaar en gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende kalenderjaar waarin de vermindering is aangevraagd, startend in 2019.

 

5. Indien de belastingplichtige een verzoek tot vermindering heeft ingediend en toegekend gekregen, hoeft deze voor de daaropvolgende twee jaar niet opnieuw een aanvraagformulier in te dienen. Voor deze periode wordt jaarlijks op basis van de in het eerste jaar ingediende aanvraag beoordeeld of de belastingplichtige in aanmerking komt voor de korting ingevolge de beleidsregel.

 

6. De belastingplichtige die in 2018 een verzoek tot vermindering heeft ingediend en deze ook heeft toegekend gekregen, hoeft voor de jaren 2019 en 2020 niet opnieuw een aanvraagformulier in te dienen. Op basis van de aanvraag in 2018 zal voor het belastingjaar 2019 en 2020 separaat worden beoordeeld of de belastingplichtige in aanmerking komt voor de korting ingevolge deze beleidsregel.

 

7. De Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing medisch afval Gemeente Kapelle” vastgesteld op 10 juli 2018 wordt ingetrokken.

 

8. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Kapelle, 27 auagustus 2019

 

Burgemeester en wethouders van Kapelle,

De secretaris, De burgemeester