Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Organisatieverordening griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening griffie
CiteertitelOrganisatieverordening griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012Onbekend

22-03-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening griffie

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het presidium van 23 februari 2012;

gelet op artikel 107e, eerste lid Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Organisatieverordening griffie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

griffier:

de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie:

de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie:

een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie is gedelegeerd.

Hoofdstuk 2 Organisatie van de griffie

Artikel 2:1 Organisatiedoelstellingen en formatie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 2:2 Aansturing griffie(r)

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in het jaarplan en jaarverslag.

Artikel 2:3 Financiën

De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het jaarplan van de griffie.

Artikel 2:4 Beheer

De griffier sluit dienstverleningsovereenkomsten af met het college of de secretaris voor het gebruik van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.

Artikel 2:5 Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

 • 2.

  De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Organisatieverordening griffie’.

Artikel 3:3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 22 maart 2012.

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Organisatieverordening griffie

Algemeen

In artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet is de raad de mogelijkheid geboden regels te stellen aan de organisatie van de griffie. De raad legt deze regels vast in een organisatieverordening. Het college stelt regels vast over de collegeorganisatie in een organisatieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 2:1 Organisatiedoelstellingen en formatie

Het is van belang dat de raad stil staat bij wat voor soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen.

Artikel 2:2 Aansturing griffie(r)

De raad kan de aansturing van de griffie neerleggen bij de werkgeverscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier. De raad kan verder op basis van de wettelijke instructie de griffier aansturen. De griffier legt als diensthoofd verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in een jaarplan en jaarverslag.

Artikel 2:3 Financiën

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2:4 Beheer

Het is niet efficiënt en doelmatig dat de griffier alle uit de arbeidsvoorwaardenregelingen en de hierop gebaseerde personele besluiten voortvloeiende technische uitvoeringshandelingen verricht. Dat geldt evenzeer voor overige bedrijfsvoeringtechnische handelingen (huisvesting, financiën, e.d.). Daarnaast is het ook van belang de advisering en de overige ondersteuning van bijvoorbeeld het team Personeel en organisatie te regelen. In dit kader is het aan te bevelen om dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten. Om deze overeenkomsten als griffier te kunnen aangaan is het wel noodzakelijk dat het college op grond van artikel 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan hem mandateert. Zowel de raad als de griffier moeten expliciet met dit mandaat van het college instemmen.

Naast het mandaat van het college zal de burgemeester, gelet op zijn bevoegdheid neergelegd in artikel 171 van de Gemeentewet, de griffier een algemene volmacht moeten geven.

Artikel 2:5 Medezeggenschap

In het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de gemeente, als publiekrechtelijke rechtspersoon, worden aangemerkt als ondernemer. De griffie en de collegeorganisatie kunnen beide worden beschouwd als onderneming en de griffier en de secretaris als bestuurder in de zin van de WOR. Als zodanig kunnen zij ook optreden als adviseur bij het overleg tussen de vertegenwoordigers van raad en het college met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

De inhoud van dit hoofdstuk spreekt voor zich.