Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Functiewaardering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFunctiewaardering
CiteertitelRegeling functiewaardering 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

18-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Functiewaardering

 

 

Functiewaardering

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) ;

 • b.

  generieke functie : het geheel van werkzaamheden dat uit de vastgelegde doelstelling en taken van de gemeente is af te leiden en dat door één of meerdere medewerker(s) is te verrichten;

 • c.

  functiebeschrijving : het op geordende wijze op een voorgeschreven formulier inhoudelijk weergeven van de functie;

 • d.

  functiewaarderingssysteem : het functiewaarderingssysteem (ODRP – versie Krimpen aan den IJssel);

 • e.

  functiewaardering : het op basis van de vastgestelde functiebeschrijving met behulp van het functiewaarderingssysteem vaststellen van de salarisschaal die aan de functie is verbonden;

 • f.

  adviseur : een in- of externe (functiewaarderings)deskundige;

 • g.

  belanghebbende : de werknemer en/of de werkgever.

Artikel 2 Schrijfwijze

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Artikel 3 Uitzondering werkingssfeer

Deze regeling is niet van toepassing op de ambtenaren werkzaam in de kunsteducatie, zoals genoemd in hoofdstuk 19b CAR – UWO.

Artikel 4 Generieke functiebeschrijvingen

Lid 1

De adviseur stelt in overleg met de leidinggevenden generieke functiebeschrijvingen op.

Lid 2

De generieke functiebeschrijvingen worden voorgelegd aan het Managementteam, dat zijn visie op de beschrijvingen geeft.

Lid 3

Eén of meerdere functiebeschrijvingen wordt of worden vervolgens voorgelegd aan een afvaardiging van de medewerkers.

Lid 4

Na beoordeling van de adviezen van de afvaardiging brengt het Managementteam een eindadvies uit aan burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Mededeling over voorgenomen functiebeschrijving

Burgemeester en wethouders doen schriftelijk mededeling aan de medewerker over de voo rgenomen inhoud van de functiebeschrijving. Daarbij wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid.

Artikel 6 Bedenkingen en vaststelling functiebeschrijving

Lid 1

Binnen twee weken na de verzenddatum van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving kan de medewerker mondeling zijn bedenkingen toelichten bij een vertegenwoordiging namens burgemeester en wethouders (een afgevaardigde van Personeel en Organisatie en de adviseur).

Lid 2

Burgemeester en wethouders stellen na ontvangst en beoordeling van de in het eerste lid bedoelde bedenkingen de inhoud van de functiebeschrijving al dan niet gewijzigd vast.

Lid 3

Burgemeester en wethouders doen schriftelijk mededeling aan de medewerker over de inhoud van de functiebeschrijving. Daarbij wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen als bedoeld in artikel 15, eerste lid.

Lid 4

Op verzoek van belanghebbenden kan van de termijn van twee weken worden afgeweken.

Artikel 7 Conversietabel

Lid 1

Burgemeester en wethouders stellen een ontwerp -conversietabel op. Zij winnen hierover vooraf het advies in van de adviseur.

Lid 2

Voordat burgemeester en wethouders de conversietabel definitief vaststellen, leggen zij de ontwerp-conversietabel ter verkrijging van overeenstemming voor aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

Artikel 8 Waarderingsadvies van adviseur

Lid 1

De adviseur voorziet de functie aan de hand van de functiebeschrijving en het functiewaarderingssysteem van een gemotiveerd waarderingsadvies .

Lid 2

De waarderingsadviezen worden voorgelegd aan de in artikel 9 bedoelde toetsingscommissie.

Artikel 9 Toetsingscommissie

Lid 1

Er is een toetsingscommissie.

Lid 2

De toetsingscommissie bestaat uit:

 • a.

  de gemeentesecretaris, tevens voorzitter;

 • b.

  het Managementteam.

Lid 3

Aan de toetsingscommissie kunnen een lid en een plaatsvervangend lid (op voordracht) van de werknemersvertegenwoordiging in de Commissie voor Georganis eerd Overleg als waarnemer worden toegevoegd. De waarnemer heeft tot taak om te toetsen of het proces binnen de toetsingscommissie correct verloopt. De waarnemer kan aan de besprekingen deelnemen, maar heeft geen stemrecht. Aan het eind van de vergaderingen van de toetsingscommissie licht de waarnemer de toetsingscommissie in over het advies dat hij zal uitbrengen aan de Ondernemingsraad. Indien de waarnemer gedurende het toetsingsproces twijfelt over het verloop van het proces is hij verplicht dit tussentijds met de toetsingscommissie te bespreken.

Lid 4

Het secretariaat wordt vervuld door een medewerker van het team Personeel en Organisatie.

Lid 5

De adviseur is aanwezig bij de vergaderingen van de toetsingscommissie en heeft een adviserende stem.

Lid 6

De toetsingscommissie heeft tot taak om ontwerp-waarderingsadviezen van de adviseur te toetsen.

Artikel 10 Advies Toetsingscommissie

Lid 1

Het in artikel 8 bedoelde waarderingsadvies wordt door de adviseur toegelicht aan de toetsingscommissie.

Lid 2

Indien de waardering van de functie van een lid, de secr etaris of de waarnemer van de toetsingscommissie door de adviseur wordt toegelicht, neemt deze geen deel aan de vergadering.

Lid 3

Nadat de adviseur de toelichting op het waarderingsadvies heeft gegeven, doet de toetsingscommissie haar eindadvies schriftelijk aan burgemeester en wethouders toekomen.

Artikel 11 Geheimhouding Toetsingscommissie

Lid 1

De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar.

Lid 2

De leden van de commissie, secretaris, waarnemer en adviseur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of beraadslagingen bekend is geworden.

Artikel 12 Waarderingsbesluit

Burgemeester en wethouders stellen de waardering vast.

Artikel 13 Mededeling over voorgenomen waardering

Burgemeester en wethouders doen schriftelijk mededeling aan de medewerker over de voorgenomen uitslag van de functiewaardering en voegen de motiveringsformulieren daarbij. Daarbij wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen als bedoeld in artikel 14, eerste lid.

Artikel 14 Bedenkingen en vaststelling waardering

Lid 1

Binnen twee weken na verzenddatum van de in artikel 13 bedoelde kennisgeving kan de medewerker mondeling zijn bedenkingen toelichten bij een vertegenwoordiging namens burgemeester en wethouders (een afgevaardigde van P ersoneel en Organisatie en de adviseur).

Lid 2

Burgemeester en wethouders stellen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde bedenkingen de functiewaardering al dan niet gewijzigd vast.

Lid 3

Burgemeester en wethouders doen schriftelijk mededeling aan de medewerker over de uitslag van de functiewaardering en voegen de motiveringsformulieren daarbij. Daarbij wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen als bedoeld in artikel 15, eerste lid.

Lid 4

Op verzoek van belanghebbenden kan van de termijn van twee weken worden afgeweken.

Artikel 15 Bezwaarschrift

Lid 1

Binnen zes weken na ontvangst van de in artikel 6, eerste lid en/of artikel 14, eerste lid bedoelde mededeling(en) kan de medewerker schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen de inhoud van de functiebeschrijving en de functiewaardering bij burgemeester en wethouders.

Lid 2

Burgemeester en wethouders vragen advies over het bezwaar aan de bezwarencommissie rechtspositie.

Artikel 16 Bezwarencommissie

Lid 1

Er is een bezwarencommissie rechtspositie.

Lid 2

De bezwarencommissie bestaat uit drie leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders. De commissie bestaat uit drie leden die geen dienstverband hebben bij de gemeente Krimpen aan den IJssel .

Lid 3

Burgemeester en wethouders benoemen:

 • a.

  een lid en een plaatsvervangend lid op voordracht van burgemeester en wethouders;

 • b.

  een lid en een plaatsvervangend lid op voordracht van de centrales van overheidspersoneel;

 • c.

  een lid en een plaatsvervangend lid, aan te wijzen door de onder sub a. en b. genoemde leden, tevens voorzitter.

Lid 4

De secretaris van de bezwarencommissie en zijn plaatsvervanger zijn door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning. De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen, maar heeft geen stemrecht.

Artikel 17 Taak Bezwarencommissie

Lid 1

De taak van de commissie is:

 • a.

  toetsen of de vastgestelde functiebeschrijving en -waardering op een correcte wijze tot stand is gekomen conform procedures ingevolge de vastgestelde regeling functiebeschrijving en -waardering;

 • b.

  toetsen van de vastgestelde functiebeschrijving en -waardering.

Lid 2

De bezwarencommissie stelt de medewerker, eventueel bijgestaan door een adviseur, en eventueel overige belanghebbenden in de gelegenheid het bezwaar mondeling nader toe te lichten. Daarbij wordt een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan uitgenodigd om het standpunt van het bestuursorgaan toe te lichten.

Lid 3

De bezwarencommissie kan deskundigen of informanten horen.

Artikel 18 Advies Bezwarencommissie

De bezwarencommissie brengt zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd advies uit over het bezwaar aan burgemeester en wethouders.

Artikel 19 Geheimhouding Bezwarencommissie

Lid 1

De zittingen van de bezwarencommissie zijn niet openbaar.

Lid 2

De leden van de commissie, alsmede de secretaris, de waarnemer, de deskundigen en informanten die door de commissie zijn gehoord, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of beraadslagingen bekend is geworden.

Artikel 20 Beslissing op bezwaar

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de bezwarencommissie nemen burgemeester en wethouders een beslissing op het bezwaar en doen hiervan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de betrokken medewerker en eventueel overige belanghebbenden.

Artikel 21 Periodiek onderhoud

Lid 1

Eenmaal per jaar worden de functiebeschrijvingen door de leden van het Managementteam getoetst op haar structurele actualiteit en kunnen zij een aanvraag voor een wijziging indienen.

Lid 2

De gemeentesecretaris adviseert burgemeester en wethouders over de in het eerste lid bedoelde aanvraag, na advies van de adviseur.

Lid 3

Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag.

Lid 4

Indien de functie opnieuw beschreven moet worden, zijn de bepaling en van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 februari 2010. De Regeling Organieke Functiebeschrijving en -waardering 2002 komt met ingang van dezelfde datum te vervallen.

Artikel 24 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling functiewaardering 2010".