Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2013
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is opnieuw bekendgemaakt op 11 augustus 2016.

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemw
 2. DHW
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-201627-04-2018nieuwe regeling

14-11-2013

Gemeenteblad 2016, 110433

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2013

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2013;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Drank- en Horecawet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2013, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  weg:

  • 1.

   de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide

   parkeerterreinen;

  • 2.

   de – al dan niet met enige beperking – voor het publiek toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen;

  • 3.

   de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn;

  • 4.

   andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen; de afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe naar burgerlijk recht bevoegd is, zijn afgesloten;

 • b.

  openbaar water: alle wateren die – al dan niet met enige beperking – voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn;

 • c.

  openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

 • d.

  bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • e.

  rechthebbende: eenieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

 • f.

  voertuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder a en onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van:

  • 1.

   treinen en trams;

  • 2.

   kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen;

 • g.

  vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende werktuigen, alsmede woonschepen, glijboten en ponten;

 • h.

  woonschepen: schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot woning bestemd;

 • i.

  bouwwerk: hetgeen in artikel 1 van de Bouwverordening 2003 daaronder wordt verstaan;

 • j

  gebouw: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet daaronder wordt verstaan;

 • k.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • l.

  het college: burgemeester en wethouders;

 • m.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • n.

  wijkverbod: een door de burgemeester gegeven bevel om zich gedurende de in het verbod aangegeven periode niet op te houden in het aangegeven gebied.

Artikel 1.2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1, zesde lid, artikel 2.1.5.2 of artikel 4.3.2.

Artikel 1.3 Indiening aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan vijf weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste twaalf weken.

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen

1.Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2 Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden

na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat

intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter

bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

c.indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen

niet zijn of worden nagekomen;

d.indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een

daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een

redelijke termijn;

e.indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 1.7 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Orde en veiligheid op de weg

Paragraaf 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2.1.1.1 Samenscholing en ongeregeldheden

1.Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te

dringen, te vechten of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

2.Eenieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval waardoor er wanordelijkheden

ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende

gebeurtenis waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel

zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op een daartoe

strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de

door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 5.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en

godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet

openbare manifestaties.

Paragraaf 2 Optochten en betoging

Artikel 2.1.2.1 Optochten (vervallen)

 

Artikel 2.1.2.2 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1.Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden,

moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 4 weken voordat

de betoging zal worden gehouden, schriftelijk kennis geven aan de burgemeester,

met inachtneming van wat in artikel 2.1.2.4, eerste lid, hierover is bepaald.

2.Onder openbare plaats wordt verstaan: een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid,

juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2.1.2.3 Afwijking termijn

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2.1.2.2, eerste lid,

genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Artikel 2.1.2.4 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en

van beëindiging;

d.de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van

beëindiging;

 • e.

  voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

 • f.

  maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig

verloop te bevorderen.

2.Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van

de kennisgeving is vermeld.

Paragraaf 3 Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of

afbeeldingen

1.Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek

te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op

of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

 • 2.

  Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen

van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

4.Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Paragraaf 4 Vertoningen e.d. op de weg

Artikel 2.1.4.1 Feest, muziek en wedstrijd e.d. (vervallen)

 

Artikel 2.1.4.2 Dienstverlening (vervallen)

 

Artikel 2.1.4.3 Straatartiest

1.Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar,

filmoperateur of gids op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen

wegen of gedeelten daarvan.

2.De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en

uren.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) van toepassing.

Paragraaf 5 Bruikbaarheid van de weg

Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

1.Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte

anders te gebruiken dan overeenkomstig de bestemming daarvan.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op:

  • a.

   vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien ze geen gevaar of hinder kunnen

opleveren voor personen of goederen en niet voor commerciële doeleinden

worden gebruikt;

b.zonneschermen, mits ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers

bestemde gedeelte van de weg en mits:

-geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt;

en

-geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op

minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte

van de weg bevindt;

 • -

  geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

  • c.

   de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg

gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de

werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na

het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of

stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • d.

  voertuigen;

 • e.

  voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 • f.

  evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1;

 • g.

  terrassen als bedoeld in artikel 2.3.1.2, vijfde lid;

 • h.

  standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3.

  • 3.

   Het is verboden op, aan, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop

gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te

hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van

bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid

van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, danwel een belemmering

vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

4.Voor de toepassing van het tweede lid, onder c, wordt onder weg verstaan wat artikel

1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 5.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert

voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik

daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en

onderhoud van de weg;

b.indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de

omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

c.in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers

van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 6.

  Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 7.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening

Zuid-Holland.

8.De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voor zover in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

 • 9.

  De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken.

 • 10.

  De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voor zover in het geregelde

onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2.1.5.2 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de

Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat, alsmede alle niet-openbare

ontsluitingswegen van gebouwen.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend

  • a.

   als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

  • b.

   oor het college in de overige gevallen.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer

rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur, het Provinciaal wegenreglement,

de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

5.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het leggen, omleggen,

vernieuwen, herstellen en verwijderen van kabels en buizen met toebehoren in wegen

door een bedrijf dat zich in het kader van de openbare voorzieningen bezighoudt met

de levering van gas, elektriciteit, water en warmte.

6.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) van toepassing.

Artikel 2.1.5.3 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

 • a.

  een uitweg te maken naar de weg;

 • b.

  van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;

 • c.

  verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de

Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

 • 3.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd

 • -

  indien door het maken of veranderen van een uitweg het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht

 • -

  het maken of veranderen van een uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van

een openbare parkeerplaats;

  • a.

   indien door het maken of veranderen van een uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

  • b.

   indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van de tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of

de Wegenverordening Zuid-Holland.

Paragraaf 6 Veiligheid op de weg

Artikel 2.1.6.1 Veroorzaken van gladheid (vervallen)

 

Artikel 2.1.6.2 Winkelwagentjes

1.De rechthebbende op een bedrijf die winkelwagentjes ter beschikking stelt, mede ten

behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg, is verplicht ze te voorzien

van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken en de in de omgeving

van dat bedrijf door het publiek op of langs de weg achtergelaten winkelwagentjes

terstond te verwijderen of te doen verwijderen.

2.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 2.1.6.3 Hinderlijke beplanting of voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze

dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder

of gevaar oplevert.

Artikel 2.1.6.4 Openen straatkolken e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan

of enigerlei andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen,

onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2.1.6.5 Kelderingangen e.d. (vervallen)

 

Artikel 2.1.6.6 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

1.Het is verboden te roken in bossen, op heide- of veengronden dan wel in

duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende de door het

college aangewezen periode.

2.Het is verboden in bossen, op heide- of veengronden dan wel in duingebieden of

binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft,

brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

3.Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door het bepaalde in artikel 429, aanhef en

onder 3º, van het Wetboek van Strafrecht.

4.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het roken plaatsvindt

in gebouwen en aangrenzende, als tuin ingerichte, erven.

Artikel 2.1.6.7 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

1.Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde

deel van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere

scherpe voorwerpen aan te brengen of te hebben hangen lager dan 2,2 meter boven

dat gedeelte van de weg.

2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor prikkeldraad, schrikdraad,

puntdraad of andere scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de

uiterste boord van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn

aangebracht.

3.Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de

Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

4.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2.1.6.8 Vallende voorwerpen

Het is verboden aan een weg of enig deel van een bouwwerk een voorwerp te hebben dat

niet deugdelijk beveiligd is tegen neervallen op de weg.

Artikel 2.1.6.9 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

1.De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat

bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college,

voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de

openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

2.Het college maakt van tevoren aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid zijn

besluit bekend over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van een voorwerp,

bord of voorziening als bedoeld in het eerste lid.

3.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de

Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2.1.6.10 Objecten onder hoogspanningslijn

1.Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor

stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen

voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als

bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

2.Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien de

elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

3.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor objecten die deel uitmaken van de

hoogspanningslijn.

Artikel 2.1.6.11 Veiligheid op het ijs

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te

versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in

gevaar te brengen;

b.bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de

onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of

op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

2.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Vaarwegenverordening Zuid-

Holland.

Afdeling 2 Toezicht op evenementen

Artikel 2.2.1 Begripsomschrijving

1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke

verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet

en artikel 5.2.4 van deze verordening;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven

tot dansen;

e.betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare

manifestaties;

f.activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2.1, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3 en 2.3.3.1

van deze verordening.

2.Onder evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid, een optocht, niet zijnde een betoging zoals bedoeld in artikel 2.1.2.2 van deze

verordening, op de weg, een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

Artikel 2.2.2 Evenement

1.Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te

organiseren.

 • 2.

  De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

 • d.

  de zedelijkheid of gezondheid.

 • 3.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) niet van toepassing.

Artikel 2.2.2a Meldingsplichtige evenementen

 • 1.

  Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:

 • a.

  Het aantal aanwezigen niet meer dan 50 personen bedraagt;

b De activiteit op een werkdag of een zaterdag plaatsvindt tussen 10.00 uur en 24.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;

  • c.

   Er geen muziek ten gehore wordt gebracht op een werkdag of een zaterdag vóór 10.00 uur en na 23.00 uur en op een zon- of feestdag vóór 13.00 uur en na 22.00 uur;

  • d.

   De activiteit geen overmatige geluidshinder veroorzaakt;

  • e.

   De activiteit geen gebruiksmelding op grond van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) vereist met uitzondering van die gevallen waarbij de aanvrager ten tijde van de melding al beschikt over een gebruiksvergunning op grond waarvan het evenement kan plaatsvinden;

  • f.

   De activiteit geen of zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg veroorzaakt en het niet noodzakelijk is om verkeersmaatregelen te treffen en de activiteit geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • g.

   Er slechts kleine objecten worden geplaatst, met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

  • h.

   De activiteit niet bedrijfsmatig is en om niet wordt georganiseerd;

  • i.

   De activiteit plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van één organisator;

  • j.

   Omwonenden vooraf worden geïnformeerd over de activiteit. In de kennisgeving moeten de activiteiten, de begin- en eindtijd en een telefoonnummer van een contactpersoon worden vermeld;

  • k.

   De straat of buurt schoon na afloop van de activiteit schoon wordt opgeleverd.

 • 2.

  De organisator dient de activiteit tenminste 10 werkdagen, voorafgaand aan het

  evenement, te melden aan de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester kan na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Artikel 2.2.3 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Afdeling 3 Toezicht op openbare inrichtingen

Paragraaf 1 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2.3.1.1 Begripsomschrijvingen

1.Onder openbare inrichting wordt verstaan, een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste

lid , van de Drank- en Horecawet waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, zomede de daarbij behorende terrassen

 • 2.

  Onder openbare inrichting wordt voorts verstaan, de voor publiek openstaande lokaliteiten, open plaatsen, tuinen of gedeelten daarvan, zomede de daarbij behorende terrassen en de daarmee gemeenschap hebbende vertrekken die niet uitsluitend als winkel of woning worden gebruikt, alsmede de niet voor publiek toegankelijke lokaliteiten welke voor het publiek op de weg bereikbaar zijn, uitgezonderd standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3, voor zover daar regelmatig of op gezette tijden:

 • a.

  gelegenheid wordt gegeven anders dan om niet enigerlei eet- of drinkwaar te verkrijgen, af te halen of te verbruiken;

 • b.

  amusement of ontspanning wordt aangeboden, met uitzondering van een speelautomatenhal, of

 • c.

  voorstellingen of vertoningen van porno-erotische aard worden gegeven dan wel door middel van automaten dergelijke voorstellingen of vertoningen kunnen worden gegeven.

 • 3.

  Een terras in de zin van deze paragraaf is een buiten de besloten ruimte van de

inrichting liggend deel van de openbare inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden

geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen

voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

4.Onder exploitant wordt in deze paragraaf verstaan: degene die een openbare inrichting

exploiteert op grond van het bepaalde in artikel 2.3.1.2 of 2.3.1.3.

 • 5.

  Deze paragraaf verstaat niet onder bezoekers:

 • a.

  de gezinsleden van de exploitant, alsmede zijn elders wonende bloed- en

aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde

graad;

b.de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het

Wetboek van Strafrecht, alsmede personen bedoeld in artikel 438, derde lid,

van het Wetboek van Strafrecht;

c.de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen

noodzakelijk is.

Artikel 2.3.1.2 Exploitatievergunning openbare inrichting

1.Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de

burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester weigert of trekt de vergunning in indien:

  • a.

   de vestiging of de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan of met een stadsvernieuwingsplan of een leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

  • b.

   de exploitant of beheerder van de inrichting onder curatele staat,

  • c.

   de exploitant of beheerder van de inrichting is ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij,

  • d.

   de exploitant of beheerder van de inrichting niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt,

  • e.

   de exploitant of beheerder van de inrichting in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 3.

  De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk intrekken, of wijzigen, indien:

 • a.

  naar zijn oordeel de openbare orde gevaar loopt of het woon- of leefklimaat in de omgeving van de inrichting door de aanwezigheid van de inrichting nadelig wordt beïnvloed,

 • b.

  aannemelijk is dat de exploitant of beheerder betrokken is, of hem ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten in of vanuit de inrichting, die gevaar kunnen veroorzaken voor de openbare orde of een bedreiging vormen voor het woon- of leefklimaat in de omgeving van de inrichting,

 • c.

  de exploitant of beheerder strafbare feiten pleegt in de inrichting, dan wel toestaat of gedoogt dat in zijn inrichting strafbare feiten worden gepleegd,

 • d.

  de exploitant of beheerder zich schuldig maakt aan discriminatie naar ras, geslacht of seksuele geaardheid,

 • e.

  zich in of vanuit de inrichting anderszins feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van de inrichting gevaar kan veroorzaken voor de openbare orde of een bedreiging vormt voor het woon- of leefklimaat in de omgeving van de inrichting,

 • f.

  er sprake is van een gewijzigde exploitatie of een wijziging van exploitant waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd, of

 • g.

  er aanwijzingen zijn dat in de inrichting personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde,

 • h.

  indien blijkt dat de vergunning als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens en bescheiden is verleend;

 • i.

  indien de exploitant of beheerder van de inrichting de bepalingen in deze paragraaf, dan wel de voorschriften behorende bij de vergunning, overtreedt.

 • 4.

  Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de

burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het

horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van de openbare inrichting, de

spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te

staan door de exploitatie van de openbare inrichting en de wijze van bedrijfsvoering door de exploitant of beheerder van de inrichting in deze of andere openbare inrichtingen.

5.In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.5.1 beslist de burgemeester in geval van

een vergunningaanvraag die ook betrekking heeft op een of meer bij de openbare inrichting

behorende terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden over de

ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

6.Onverminderd het gestelde in het derde en vierde lid kan de burgemeester de in het

vijfde lid bedoelde ingebruikneming van die weg ten behoeve van een of meer bij de openbare inrichting horende terrassen weigeren:

a.indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar

oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig

gebruik daarvan;

b.indien dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en

onderhoud van de weg.

 • c.

  indien het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan

 • 7.

  Het bepaalde in het vijfde en zesde lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde

onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of de

Wegenverordening Zuid-Holland.

8.Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) niet van toepassing.

Artikel 2.3.1.2a Eisen houder van een horecabedrijf (vervallen)

 

Artikel 2.3.1.2 b Aanwezigheid van en toezicht door de exploitant van de openbare inrichting

 • 1.

  Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de exploitant van de openbare inrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant van een openbare inrichting is verplicht er voortdurend op toe te zien dat in de inrichting geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten

genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen zeden), XX (mishandeling), XXII (diefstal)

en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de

Opiumwet en in de Wet wapens en munitie.

Artikel 2.3.1.2 c Vergunningaanvraag

1.De burgemeester stelt nadere regels vast omtrent de gegevens en bescheiden die bij

de vergunningaanvraag moeten worden overgelegd.

 • 2.

  Per openbare inrichting wordt niet meer dan één aanvraag tegelijk in behandeling genomen.

 • 3.

  De vergunning wordt uitsluitend verleend aan de exploitant van de openbare inrichting en op naam gezet van de exploitant van de openbare inrichting; de vergunning is niet overdraagbaar.

Artikel 2.3.1.2 d Beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.2 beslist de burgemeester binnen twaalf weken na

de datum waarop hij de aanvraag met de bijbehorende gegevens en bescheiden heeft

ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

Artikel 2.3.1.2 e Geldigheidsduur exploitatievergunning

 • 1.

  Een door de burgemeester verleende vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2, eerste lid, heeft een geldigheidsduur van drie jaren.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en het woon- en leefklimaat voor bepaalde categorieën van horecabedrijven een andere geldigheidsduur vaststellen.

Artikel 2.3.1.2 f Beëindiging van de exploitatie

1.De vergunning vervalt zodra de exploitant de exploitatie van de openbare inrichting feitelijk

heeft beëindigd.

2.Uiterlijk binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de

houder daarvan schriftelijk kennis aan de burgemeester.

Artikel 2.3.1.2 g Wijziging exploitatie

De exploitatie kan slechts worden uitgeoefend door een nieuwe exploitant, indien de

burgemeester heeft besloten een nieuwe vergunning te verlenen.

Artikel 2.3.1.2 h Verplichting tot aanwezigheid van de exploitatievergunning in de openbare inrichting

De exploitant van een openbare inrichting is verplicht:

a.de exploitatievergunning of een afschrift daarvan, in de openbare inrichting aanwezig te

hebben;

b.de vergunning op eerste vordering ter inzage af te geven aan een toezichthouder.

Artikel 2.3.1.2. i Handel in openbare inrichtingen

 • 1.

  In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2.

  De exploitant van de openbare inrichting laat niet toe dat een handelaar of een voor hem

handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere

wijze overdraagt.

Artikel 2.3.1.3 Opheffing vergunningplicht

1.De burgemeester kan bepalen dat het gestelde in artikel 2.3.1.2 niet geldt voor een of

meer in dat besluit aangeduide soorten openbare inrichtingen in de gehele gemeente dan

wel in een of meer daarin aangewezen gedeelten van de gemeente.

2.De exploitatie van een openbare inrichting waarop een besluit als bedoeld in het eerste lid

van toepassing is, moet zodanig geschieden dat daardoor de woon- en leefsituatie in

de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze

nadelig worden beïnvloed.

Artikel 2.3.1.4 Sluitingstijden

1.Het is de houder van een openbare inrichting verboden dit voor bezoekers geopend te

hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 07.00 uur, en op zaterdag en

zondag tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

2.De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere

sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijke openbare inrichting of een daartoe behorend

terras.

3.Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde

onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 2.3.1.5 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting

1.De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of

gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor

een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.3.1.4 geldende

sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

2.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 2.3.1.6 Aanwezigheid in gesloten openbare inrichting

Het is bezoekers van een openbare inrichting verboden gedurende de tijd dat dit bedrijf krachtens artikel 2.3.1.4 of ingevolge een op grond van artikel 2.3.1.5 genomen besluit

gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.

Artikel 2.3.1.7 Ordeverstoring

Het is verboden in een openbare inrichting de orde te verstoren.

Artikel 2.3.1.8 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.1 geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt niet de burgemeester, maar het college op als bevoegd bestuursorgaan ten behoeve van artikel 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5.

Paragraaf 2 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2.3.2.1 Begripsomschrijvingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

1.inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of

bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen

wordt verschaft;

2.houder: degene die een inrichting exploiteert dan wel daarin de feitelijke leiding heeft.

Artikel 2.3.2.2 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting

staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de

burgemeester.

Artikel 2.3.2.3 Nachtregister

(vervallen)

Artikel 2.3.2.4 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt dan wel de kampeerder is verplicht

onverwijld aan de houder van die inrichting volledig en naar waarheid zijn of haar naam,

adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst, alsmede

de dag van vertrek te verstrekken.

Paragraaf 3 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2.3.3.1 Speelgelegenheden

1.Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke

gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de

mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld

inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

2.Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te

exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:

a.speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b,

van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;

b.speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van

Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen;

c.speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine

kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen,

of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de

kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op

de kansspelen te verrichten.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning:

 • a.

  indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en

leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op

ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de

speelgelegenheid;

b.indien de exploitatie van een speelgelegenheid in strijd is met een geldend

bestemmingsplan.

4.Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) niet van toepassing.

Artikel 2.3.3.2 Speelautomaten

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;

 • c.

  kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

 • d.

  hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de

Wet;

e.laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de

Wet.

2.In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan

maximaal twee kansspelautomaten.

3.In laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, met dien

verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Afdeling 4 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2.4.1 Betreden gesloten woning of lokaal

1.Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning,

een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend

erf te betreden.

2.Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten voor publiek

toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

3.Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het

lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

4.De burgemeester is bevoegd van de in het eerste en tweede lid bedoelde verboden

ontheffing te verlenen.

Artikel 2.4.2 Plakken en kladden

1.Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg

zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2.Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of

op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:

a.een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken,

te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

b.met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of

teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

3.Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt

krachtens wettelijk voorschrift.

4.Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen

en bekendmakingen.

5.Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het

aanbrengen van handelsreclame.

6.Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en

bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de

meningsuitingen en bekendmakingen.

7.De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die

aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te

geven.

Artikel 2.4.3 Vervoer plakgereedschap e.d.

1.Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg of openbaar water te vervoeren

of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of

verfgereedschap.

2.Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen

niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2.4.2.

Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2.4.4a Verbod op het vervoeren van geprepareerde voorwerpen

 • 1.

  Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

Artikel 2.4.4b Mosquito op openbare plaatsen

1.De burgemeester kan besluiten tot plaatsing van een apparaat, dat een hoge zoemtoon

voortbrengt die alleen jongeren tot circa 26 jaar kunnen horen, op een door hem aangewezen openbare plaats waar structurele overlast door jongeren wordt veroorzaakt, voor een periode van zes maanden, inden dit in het belang van het handhaven van de

openbare orde en het woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

2.Na het verstrijken van de in het eerste lid bepaalde termijn wordt de Mosquito

verwijderd. Verlenging van de termijn is slechts dan mogelijk indien uit een evaluatie nadrukkelijk blijkt dat de inzet van de Mosquito gelet op de handhaving van de openbare

orde en het woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

3.De aanwezigheid van het apparaat als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze

kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

Artikel 2.4.5 Betreden van plantsoenen e.d.

1.Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te bevinden in of op bij

de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen,

groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

2.Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

Artikel 2.4.6 Rijden over bermen e.d.

1.Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over

de berm, de glooiing of de zijkant van een weg.

2.Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien dat rijden door de

omstandigheden redelijkerwijs gebillijkt wordt.

3.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of

de Wegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 2.4.7 Hinderlijk gedrag op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument,

overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of

andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

b.zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of

bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder

wordt veroorzaakt.

2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde

onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van

Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2.4.8 Hinderlijk drankgebruik

1.Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende drank te gebruiken indien dit

gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins overlast veroorzaken.

 • 2.

  Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor

 • a.

  een terras dat deel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de

Drank – en Horecawet;

b.De plaats, niet zijnde een inrichting als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing

geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Artikel 2.4.9 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

 • b.

  zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een

gebouw te zitten of te liggen.

2.Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen,

appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor

publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor

gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo’n gebouw.

Artikel 2.4.10 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden

in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een

openbaarvervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het

publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te bezigen voor een ander

doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Artikel 2.4.11 Neerzetten van fietsen e.d.

Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan

tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang

van een portiek indien:

a.dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of

dat portiek;

b.daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2.4.12 Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d.

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen

zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester

aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid

gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het

terrein.

Artikel 2.4.13 Bespieden van personen

1.Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw,

woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon

dan wel een zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindende

persoon, te bespieden.

2.Het is verboden door middel van een verrekijker een zich in een gebouw, woonwagen

of woonschip bevindende persoon te bespieden.

Artikel 2.4.14 Bewakingsapparatuur (vervallen)

 

Artikel 2.4.15 Nodeloos alarmeren (vervallen)

 

Artikel 2.4.16 Alarminstallaties

(vervallen)

Artikel 2.4.17 Loslopende honden

1.Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te

laten lopen:

a.op de weg, zoals bedoeld in artikel 1.1, onder a, sub 1, zonder dat die hond `

aangelijnd is;

b.op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte

kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college

aangewezen plaats;

c.op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander

identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2.Het verbod geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege

zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig

aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze

aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden

1.De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich

niet van uitwerpselen ontdoet:

a.op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het

verkeer van voetgangers;

b.op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte

kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

 • c.

  op een andere door het college aangewezen plaats.

 • 2.

  De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt

opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de

uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2.4.19

Gevaarlijke honden

 • 1.

  Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2.

  Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van de hand tot de halsband, van ten hoogste 1,50 meter

 • 3.

  Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

 • a.

  vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

 • b.

  door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van een mens niet mogelijk is; en

 • c.

  zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.17. eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2.4.20 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

 • a.

  aanwezig te hebben; dan wel

 • b.

  aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter

voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid

gestelde regels; dan wel

c.aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven

of mede is aangegeven; dan wel

 • d.

  te voeren

 • 2.

  Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij

aangeduid dier of daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig

te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels, dan

wel aanwezig te hebben tot een groter aantal dan door het college is aangegeven.

3.Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een

krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen

van het in het tweede lid gestelde verbod.

4.Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer van toepassing is.

Artikel 2.4.21 Wilde dieren

(Vervallen)

Artikel 2.4.22 Loslopend vee

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat

niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te

zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2.4.23 Duiven

1.De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet kunnen

uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door het college te bepalen tijdvak dat

ligt tussen 1 maart en 1 juli.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gesteld gebod.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Provinciale ophokverordening.

Artikel 2.4.24 Bijen

 • 1.

  Het is verboden bijen te houden:

 • a.

  binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar

overdag mensen verblijven;

 • b.

  binnen een afstand van 30 meter van de weg.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste

zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter

hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit - en invliegen van de bijen

te voorkomen.

3.Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de

bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

4.Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voor zover in het

daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening Zuid-Holland.

5.Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 2.4.25 Hinder door dieren

Degene die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of

overigens voor de omgeving hinder ontstaat.

Artikel 2.4.26 Hinder door bromfietsen e.d.

Het is verboden zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat

daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving hinder ontstaat.

Artikel 2.4.27 Hinder door vrachtauto’s

1.Het is verboden een vrachtauto als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens op zodanige wijze te beladen of te lossen dat

daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt

veroorzaakt.

2.Het college kan van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen.

Artikel 2.4.28 Carbidschieten

1.Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcetylide

(carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve

wijze te ontbranden.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet

milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van

Strafrecht.

Artikel 2.4.29 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

Afdeling 5 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2.5.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van

bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

b.verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze

overdragen van alle gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar.

Artikel 2.5.2 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

1.De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde

goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een

door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij

onverwijld:

 • a.

  het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

 • b.

  de datum van verkoop of overdracht van het goed;

 • c.

  een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk

is – soort, merk en nummer van het goed;

 • d.

  de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

 • e.

  de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.

Artikel 2.5.3 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht

a.de burgemeester binnen drie dagen in kennis te stellen:

1e dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het

adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

2e van een verandering van de onder a, sub 1e, bedoelde adressen;

3e als hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

4e dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs uit een misdrijf afkomstig is of voor de

rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2.5.4 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen (vervallen)

 

Artikel 2.5.5 Handel in horecabedrijven (vervallen)

 

Afdeling 6 Vuurwerk

Artikel 2.6.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk:

Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels

met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van

toepassing is.

Artikel 2.6.2 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de

verkoopdagen

1.Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk

ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig

te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf

is of zal worden gevestigd.

2.Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van

de openbare orde en in het belang van het voorkomen of beperken van overlast.

Artikel 2.6.2.

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de

Verkoopdagen

 • 1.

  Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden zonder een vergunning van het college

 • 2.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor de duur van een jaar.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 kan het college de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk intrekken, tijdelijk opschorten of wijzigen indien:

 • a.

  in of vanuit het vuurwerkverkooppunt zich een feit voordoet of zich feiten hebben voorgedaan waardoor de openbare orde en veiligheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het vuurwerkverkooppunt nadelig zal worden beïnvloed;

 • b.

  de exploitant of de beheerder betrokken is bij of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het vuurwerkverkooppunt, dan wel toestaat of gedoogt dat in het vuurwerkverkooppunt strafbare feiten worden gepleegd of activiteiten plaatsvinden waarmee de openbare orde of het woon- en leefklimaat nadelig wordt beïnvloed;

 • c.

  de exploitant of beheerder in enig opzicht van slechts levensgedrag is;

 • d.

  de vestiging of de exploitatie van het vuurwerkverkooppunt in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit of de Wet milieubeheer;

 • e.

  de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken;

 • f.

  geen melding is gedaan op grond van het Vuurwerkbesluit

 • 4.

  De vergunningaanvraag wordt ingediend door de exploitant van de inrichting

 • 5.

  De vergunning is in de inrichting aanwezig

 • 6.

  De vergunning vervalt:

 • a.

  indien de beslissing op een aanvraag om een nieuwe vergunning van kracht is geworden;

 • b.

  zodra de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is beëindigd.

Artikel 2.6.3 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1.Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het

belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2.Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek

toegankelijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan

veroorzaken.

3.De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het

Wetboek van Strafrecht.

4.Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

(wordt geschrapt)

Afdeling 7 Drugsoverlast

Artikel 2.7.1 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten

of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te

bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen

als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen

betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te

bemiddelen.

Artikel 2.7.2 Verzamelingen van personen in verband met drugs

1.Het is verboden op of aan wegen, die door de burgemeester zijn aangewezen indien

de openbare orde dat in verband met het openlijke gebruik van en/of de handel in

middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, naar zijn oordeel

noodzakelijk maakt, aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen.

2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet als de verzameling personen geen

verband houdt met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld

in de artikel 2 en 3 van de Opiumwet.

3.Een ieder, die zich bevindt in een verzameling van personen als in het eerste lid

bedoeld, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie

zijn weg te vervolgen of zich in de door deze aangewezen richting te verwijderen.

Artikel 2.7.3 Openlijk drugsgebruik (vervallen

)

Artikel 2.7.4 Weggooien van spuiten e.d.

Het is verboden om injectiespuiten of onderdelen daarvan zoals naalden, reservoirs, zuigers

en dergelijke of daarop gelijkende voorwerpen op of aan de openbare weg dan wel in

afvalbakken achter te laten met het kennelijke doel om afstand van het voorwerp te doen.

Afdeling 8 Bestuurlijke ophouding

Artikel 2.8.1 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het

tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem

aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikelen 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.4.7,

2.4.9, 2.4.10 en 2.6.3 groepsgewijs niet naleven.

Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Artikel 2.8a.1 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank ,

 • -

  paracommerciële rechtspersoon,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet

Artikel 2.8a.2 Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.4, alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf een uur voor de aanvang en tot uiterlijk een uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.

 • 2.

  Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Afdeling 9 Veiligheidsrisicogebieden

Artikel 2.9.1 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van

de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het

ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek

openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Afdeling 10 Verblijfsontzeggingen

Artikel 2.10.1 Wijkverboden

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon-of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan degene die strafbare feiten of de openbare orde verstorende handelingen verricht een verbod opleggen om zich te bevinden in het in dat verbod aangewezen gebied gedurende een in het verbod neergelegde periode.

 • 2.

  Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan degenen aan wie eerder een wijkverbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie wordt geconstateerd dat hij opnieuw strafbare feiten of de openbare orde verstorende handelingen verricht, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat wijkverbod genoemd tijdvak van ten hoogste dertig dagen ten bevinden in het in het verbod aangewezen gebied.

 • 3.

  Een wijkverbod krachtens het tweede lid kan slechts worden opgelegd indien strafbare feite of andere de openbare orde verstorende handelingen binnen zes maanden na het opleggen van een eerder wijkverbod, opgelegd op basis van het eerste of tweede lid, zijn geconstateerd.

 • 4.

  De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde wijkverboden, indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden noodzakelijk is.

 • 5.

  Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd wijkverbod.

Artikel 2.11.1 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1.

  De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere, door de raad aan te wijzen openbare plaatsen.

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 3.1.1 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen

met een ander tegen vergoeding;

b.prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele

handelingen met een ander tegen vergoeding;

c.seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig

of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of

vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting

worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een

parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon,

al dan niet in combinatie met elkaar;

d.escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die

bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op

een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

e.sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk

goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden

verkocht of verhuurd;

f.exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die

een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert en de tot vertegenwoordiging van die

rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

g.beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding

uitoefent in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

 • 1.

  de exploitant;

 • 2.

  de beheerder;

 • 3.

  de prostituee;

 • 4.

  het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

 • 5.

  toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2;

 • 6.

  andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende

redenen noodzakelijk is.

Artikel 3.1.2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het

betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in

artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3.1.3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3.3.2 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening

de bevoegdheden in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Paragraaf 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Artikel 3.2.1 Seksinrichtingen

1.Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder

vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b.

  de persoonsgegevens van de beheerder;

 • c.

  de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf en;

 • d.

  de locatie van de seksinrichting of het escortbedrijf.

 • 3.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) niet van toepassing.

Artikel 3.2.2 Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1.

  De exploitant en de beheerder:

 • a.

  staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

 • b.

  is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

 • c.

  heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

 • a.

  met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een

psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het

Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

b.binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in

Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere

rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot

voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van

Strafvordering is toegelaten;

c.binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken

onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van €500 of

meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a

van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding

van:

1.bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de

Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

2.de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249,

250a, 252, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en

453 van het Wetboek van Strafrecht;

3.de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of

juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

4.de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de

kansspelen;

 • 5.

  de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

 • 6.

  de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

 • a.

  vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder

a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de

Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan €375

bedraagt;

 • b.

  een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

 • a.

  bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van

beslissing op de aanvraag van de vergunning;

b.bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de

intrekking van deze vergunning.

5.De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of

beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een

maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning

bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem

terzake geen verwijt treft.

Artikel 3.2.3 Sluitingstijden

1.Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin

bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 07.00 uur;

 • b.

  op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 07.00uur.

 • 2.

  Het bevoegd orgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1.4

voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

3.Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende

de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens

artikel 3.2.4, eerste lid, gesloten dient te zijn.

4.Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin

geregelde onderwerp wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde

voorschriften.

Artikel 3.2.4 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

1.Met het oog op de in artikel 3.3.2, tweede lid, genoemde belangen of in geval van

strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

a.tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3.2.3, eerste of tweede lid, geldende

sluitingsuren vaststellen;

b.van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of

algehele sluiting bevelen.

2.Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht,

maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar

bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.2.5 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

1.Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de

ingevolge artikel 3.2.1 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de

seksinrichting aanwezig is.

2.De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe te zien dat in de

seksinrichting:

a.geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten

genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XX (mishandeling), XXII

(diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van

Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

b.geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of

krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3.2.6 Straatprostitutie

1.Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze,

passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

 • a.

  op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

 • b.

  gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

 • 2.

  Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door

politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde

richting te verwijderen.

3.Met het oog op de in artikel 3.3.2, tweede lid, genoemde belangen kan door

politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en tijden bedoeld in

het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te

verwijderen.

4.De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3.3.2, tweede lid, genoemde

belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in

het derde lid bij besluit verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een

openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de tijden

bedoeld in het eerste lid.

5.De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband

met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

6.Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd

verbod als bedoeld in het vierde lid.

Artikel 3.2.7 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te

exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en

leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3.2.8 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische

goederen, afbeeldingen en dergelijke

1.Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop

goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel

afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te

bieden of aan te brengen:

a.indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft

bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen

daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

b.anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het

belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

2.Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen,

aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of

geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van

gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Paragraaf 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden

Artikel 3.3.1 Beslissingstermijn

1.In afwijking van het bepaalde in artikel 1.2 neemt het bevoegd bestuursorgaan het

besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, binnen

twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

2.Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken

verdagen.

Artikel 3.3.2 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, wordt geweigerd indien:

 • a.

  de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3.2.2 gestelde

eisen;

b.de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd

is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of

leefmilieuverordening;

c.er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen

werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 250a van het Wetboek van

Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de

Vreemdelingenwet bepaalde.

2.De vergunning bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, dan wel de aanwijzing of

vaststelling bedoeld in artikel 3.2.6, eerste lid, kan worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de openbare orde;

 • b.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  in het belang van het voorkomen of beperken van aantasting van de woon- en

leefklimaat;

 • d.

  in het belang van de veiligheid van personen of goederen;

 • e.

  in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;

 • f.

  in het belang van de gezondheid of zedelijkheid;

 • g.

  in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Paragraaf 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3.4.1 Beëindiging exploitatie

1.De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3.2.1 op de vergunning vermelde

exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft

beëindigd.

2.Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant

daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3.4.2 Wijziging beheer

1.Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3.2.1, tweede lid, onder b, het beheer in

de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant

daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk

kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

2.Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd

bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende

vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in

artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

3.In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden

uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als

bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het

uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Geluid- en lichthinder

Artikel 4.1.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

 • b.

  inrichting: inrichting type A of B als bedoeld in het Besluit

 • c.

  collectieve festiviteit: festiviteit of activiteit die niet specifiek aan een of een klein aantal inrichtingen is verbonden

 • d.

  incidentele festiviteit: festiviteit die gebonden is aan een of een klein aantal inrichtingen is verbonden

 • e.

  onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4.1.2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  De artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen

 • 2.

  Artikel 3.148 van het Besluit geldt niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen

 • 3.

  In een aanwijzing krachtens het eerste of tweede lid kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van de gemeente

 • 4.

  Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit onverwijld als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

Artikel 4.1.3. Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  De exploitant van een inrichting kan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden waarbij de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn mits de exploitant op de dag waarop de festiviteit plaatsvindt, voor de aanvang daarvan, doch uiterlijk om 22 uur het college kennis heeft gegeven van de festiviteit.

 • 2.

  De exploitant van een inrichting kan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden waarbij artikel 3.148 van het Besluit niet van toepassing is mits de exploitant op de dag waarop de festiviteit plaatsvindt, voor de aanvang daarvan, doch uiterlijk om 22 uur, het college kennis heeft gegeven van de festiviteit.

 • 3.

  De kennisgeving wordt geacht eerst dan te zijn gedaan wanneer het hiervoor vastgestelde formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en tijdig is ingeleverd op de plaats die op het formulier is vermeld.

Artikel 4.1.4 Verboden incidentele festiviteiten (vervallen)

 

Artikel 4.1.5 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder ontstaat

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening

Artikel 4.1.6 (Geluid)hinder door bromfietser e.d.

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zich met een

motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of

overigens voor de omgeving (geluid)hinder ontstaat.

Artikel 4.1.7 (Geluid)hinder door onversterkte muziek vanuit inrichtingen

In afwijking van artikel 2.18, eerste lid, onder f, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt onversterkte muziek tussen 23 uur en 7 uur niet buiten beschouwing gelaten bij het geluidsniveau van een openbare inrichting.

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4.2.1 Straatvegen

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de

gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig

ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.

Artikel 4.2.2 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen

buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.

Artikel 4.2.3 Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en

putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich

niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de

gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4.3.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;

 • b.

  hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk

uitlopen;

 • c.

  dunning: velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand;

 • d.

  bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge

artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;

e.iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi

(Buism.) Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);

f.iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de

soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus

pygmaeus.

2.In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van

verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige

beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 4.3.2 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is slechts van toepassing op door het college

aangewezen waardevolle, beeldbepalende bomen, alsmede op bomen die zich

bevinden in door het college aangewezen gebieden.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor:

 • a.

  wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden,

beide voor zover bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;

 • b.

  vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;

 • c.

  fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en

geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;

 • d.

  kweekgoed;

 • e.

  houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;

 • f.

  houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap

geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde

kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:

 • -

  ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are;

 • -

  ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend

over het totale aantalrijen;

g.houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of

krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het

bepaalde in artikel 4.3.6;

h.houtopstand, waarvan de gemeente de eigenares of de rechthebbende is,

wanneer het vellen daarvan gebeurt ter vervanging van verloren gegane

beplanting op openbaar terrein;

i.houtopstand ten aanzien waarvan bij een geldend bestemmingsplan of bij een

geldend voorbereidingsbesluit is bepaald dat het verboden is deze te vellen

zonder schriftelijke vergunning van het college (aanlegvergunning);

j.houtopstand in tuinen of erven behorende bij woningen welke niet zichtbaar is

vanaf de openbare weg en niet voorkomt op de door het college opgestelde

lijst van waardevolle tuin- of erfbomen.

4.Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) van toepassing.

Artikel 4.3.3 Aanvraag vergunning

1.De vergunning moet worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming

van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens

publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

2.Wanneer het bureau LASER een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift

mede als een vergunningaanvraag.

Artikel 4.3.3a Weigeringsgronden

De vergunning kan in elk geval worden geweigerd op grond van:

 • a.

  de natuurwaarde van de houtopstand;

 • b.

  de landschappelijke waarde van de houtopstand;

 • c.

  de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

 • d.

  de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

 • e.

  de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

 • f.

  de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Artikel 4.3.4 Vergunning ex lege

(Vervallen )

Artikel 4.3.5 Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig het door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens

worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde

beplanting moet worden vervangen.

3.Een vergunning wordt verleend onder de standaardvoorwaarde van feitelijk nietgebruik

tot het moment van definitief worden van de vergunning, oftewel tot het

moment dat:

a.de bezwaar- of beroepstermijn voor derden is verstreken zonder dat bezwaar

of beroep is ingediend;

 • b.

  beslist is op een verzoek om een voorlopige voorziening;

 • c.

  beslist is op het beroep van derden en geen verzoek tot voorlopige

voorziening is gedaan.

Artikel 4.3.6 Herplant-/instandhoudingsplicht

1.Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoel in deze afdeling van toepas- sing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld dan wel op andere wijze te

niet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop

zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van

voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de

door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een door het bevoegd gezag te

stellen termijn.

2.Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij worden

bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde

beplanting moet worden vervangen.

3.Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toe-

passing is, ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de

zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan

degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting

opleggen om overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen binnen een

door het bevoegd gezag te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die dreiging wordt weggenomen.

4.Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met derde lid is

opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 4.3.7 Schadevergoeding

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 4.3.2, artikel 4.3.5 of artikel 4.3.6 schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is verzekerd,

kent het bevoegd gezag hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen

schadevergoeding toe.

Artikel 4.3.8 Bestrijding iepziekte

1.Indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het

college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering

van iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is

aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

 • a.

  indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;

 • b.

  de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;

 • c.

  of de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te

behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.

2.Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan, met uitzondering van geheel

ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm, voorhanden

of in voorraad te hebben of te vervoeren. Het college kan ontheffing verlenen van dit

verbod.

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4.4.1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

 • a.

  onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of

vaartuigen of onderdelen daarvan;

 • b.

  bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

 • c.

  caravans, kampeerwagens, boten, tenten en andere dergelijke, gewoonlijk

voor recreatieve doeleinden gebezigde voorwerpen, indien het plaatsen of

aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins

voor een commercieel doel;

d.mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling

ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten,

afbraakmaterialen en oude metalen;

2.Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Wet op de Ruimtelijke Ordening of de Verordening

Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.

Artikel 4.4.2 Handelsreclame

Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4.5.1 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 2.1 van de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4.5.2 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu;

 • e.

  de bescherming van natuur en landschap;

 • f.

  de bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4.5.3 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1.

  Het verbod van artikel 4.5.2, eerste lid, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4.5.2, vierde lid.

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Artikel 5.1.1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet

1994;

 • b.

  voertuigen: alle voertuigen met uitzondering van:

 • 1.

  treinen en trams;

 • 2.

  fietsen, bromfietsen;

3 invalidenvoertuigen in de zin van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

 • 4.

  kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen, rolstoelen.

 • c.

  parkeren: het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig

is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor

het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 5.1.2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

1.Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt

voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen,

verboden:

a.drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te

parkerenbinnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen; dan wel

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 2.

  Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen

betaling.

 • 3.

  Tot de voertuigen bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht

die in totaal niet meer dan een uur vergen, zulks gedurende de tijd die nodig is

voor en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

b.voertuigen gebezigd voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid

genoemde persoon.

4.Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.2a Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1.

  Het is verboden op door het college aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan van het eerste lid bedoelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.3 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen

gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op

de weg te parkeren.

Artikel 5.1.4 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Onder voertuigwrak wordt verstaan: een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende

staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

3.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover de Wet milieubeheer van

toepassing is.

Artikel 5.1.5 Kampeermiddelen e.a.

1) Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben

2) Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

3) De ontheffing wordt in elk geval geweigerd indien het parkeren naar het oordeel van het college buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

4) Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening Zuid-Holland of de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.

Artikel 5.1.6 Parkeren van reclamevoertuigen

1.Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame,

op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

2.Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.7 Parkeren van grote voertuigen

1.Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van

meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter op de weg te parkeren.

2.Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen. Deze

ontheffing wordt in ieder geval geweigerd, indien het parkeren naar zijn oordeel

buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 5.

  Het college kan wegen of weggedeelten aanwijzen, waar het in afwijking van het in

het eerste lid gestelde verbod, is toegestaan om een aldaar bedoeld voertuig te

parkeren.

Artikel 5.1.8 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

1.Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer

dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een

voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat

daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke

wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

2.Dit verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het

uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter

plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5.1.9 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

1.Het is verboden een voertuig met stankverspreidende stoffen daar te parkeren waar

bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan hinder of

overlast kunnen ondervinden.

2.Dit verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien

door de Wet milieubeheer.

Artikel 5.1.10 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1.Het is verboden een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of

te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde

beplanting of groenstrook.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing:

 • a.

  op wegen, zoals bedoeld in artikel 5.1.1, onder a;

 • b.

  op voertuigen die nodig zijn en gebruikt worden ter uitvoering van

werkzaamheden door of vanwege de overheid;

c.op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die

mede of uitsluitend voor dit doel zijn bestemd.

3.Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5.1.11 Overlast van fiets of bromfiets

 • 1.

  Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

Afdeling 2 Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten

Artikel 5.2.1 Inzameling van geld of goederen

1.Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van

geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

2.Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het

aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte

stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen,

indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst

geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

3.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten

kring gehouden wordt.

Artikel 5.2.2. Venten e.d.

 • 1.

  In dit artikel wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de openlucht gelegen plaats of aan huis.

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

 • a.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet, dit met uitzondering van door het college aangewezen openbare plaatsen of door het college aangewezen dagen en uren;

 • b.

  het aan huis afleveren door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • c.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5.2.4;

 • d.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3.

 • 3.

  Het is verboden zonder vergunning van het college te venten.

 • 4.

  Een vergunning als bedoeld in het derde lid kan worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de openbare orde;

 • b.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  in het belang van de vrijheid van het verkeer of de verkeersveiligheid;

 • d.

  indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs valt te verwachten dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau ter plaatse in gevaar komt.’

Artikel 5.2.3 Standplaatsen

 • 1.

  In dit artikel wordt onder standplaats verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruik makend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • a.

  een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2

 • 3.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 4.

  Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt ingenomen.

 • 5.

  Een vergunning als bedoeld in het derde lid kan worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de openbare orde;

 • b.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  in het belang van de vrijheid van het verkeer of de verkeersveiligheid;

 • d.

  indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs valt te verwachten dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau ter plaatse in gevaar komt;

 • e.

  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand.

 • 6.

  Een vergunning als bedoeld in het derde lid wordt geweigerd wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 • 7.

  De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder b, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

 • 8.

  De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder e, geldt niet voor bouwwerken.

 • 9.

  Het verbod in het derde lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Wegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 5.2.4. Snuffelmarkten

 • 1.

  In dit artikel wordt onder snuffelmarkt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

 • 2.

  Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:

 • a.

  een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2

 • 3.

  Het is verboden een snuffelmarkt te organiseren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 4.

  Het verbod van het derde lid geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

 • 5.

  Een vergunning als bedoeld in het derde lid kan worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de openbare orde;

 • b.

  in het belang van een markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet.

 • 6.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 • 7.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beschikken) van toepassing.

Afdeling 3 Openbaar water

Artikel 5.3.1 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

1.Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden zonder

vergunning van het college een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven

openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben.

2.Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op voorwerpen waarop

gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

3.Het is verboden op, in of boven openbaar water voorwerpen waarop gedachten of

gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien

deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar

opleveren voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en

veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer

en onderhoud van het openbaar water.

4.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de

Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, de

Telecommunicatiewet.

Artikel 5.3.2 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

1. Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een

ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen

gedeelten van openbaar water.

2.Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats

met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten

van openbaar water:

a.nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid,

veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

 • b.

  beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3.

  Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde

onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement,

de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Zuid-

Holland of de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.

Artikel 5.3.3 Nadere aanwijzingen bevoegd gezag

1.Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5.3.2 bepaalde kan het college

aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het

innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare

orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

2.De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college

gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een

ligplaats op te volgen.

3.Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde

onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer

rijkswaterstaatswerken, de Vaarwegenverordening Zuid-Holland of de Verordening

Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland.

Artikel 5.3.4 Verbod innemen ligplaats

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd met

het krachtens de artikelen 5.3.2, tweede lid, en 5.3.3 bepaalde.

Artikel 5.3.5 Beschadigen van waterstaatswerken

1.Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de

toestand van bij de gemeente in beheer zijnde vaarten, havens, dijken, wallen, kaden,

trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen,

waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen.

2.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken,

het Binnenvaartpolitiereglement of de Vaarwegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 5.3.6 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water

aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik

ongeschikt te maken.

Artikel 5.3.7 Veiligheid op het water

1.Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt,

verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of

gevaar kan ondervinden.

2.Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer

rijkswaterstaatswerken of de Provinciale Vaarwegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 5.3.8 Overlast aan vaartuigen

1.Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in

openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te

bevinden.

2.Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of

aan een openbaar water, los te maken.

Afdeling 4 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in

natuurgebieden

Artikel 5.4.1 Crossterreinen

1.Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld

in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, ter

voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen

houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets

met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving

en ter bescherming van andere milieuwaarden;

c.in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid

bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

3.Voor de toepassing van het eerste lid wordt dat onder weg verstaan wat artikel 1 van

de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

4.Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp

wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5.4.2 Beperking verkeer in natuurgebieden

1.Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken,

plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te

bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder

i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

2.Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van

deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen

en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

a.ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van

andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat

aangewezen hulpverleningsdiensten;

b.die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de

door het college aangewezen plaatsen;

c.die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift

moeten worden uitgevoerd;

d.van de zakelijk gerechtigden en huurders en pachters van percelen gelegen

binnen de door het college aangewezen plaatsen;

e.voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder

d bedoelde personen.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

 • a.

  op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de

Wegenverkeerswet 1994;

b.binnen de bij of krachtens de provinciale verordening ‘Stiltegebieden’

aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens

die verordening zijn aangewezen als ‘toestel’.

5.Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Afdeling 5 Verbod vuur te stoken

Artikel 5.5.1 Verbod vuur te stoken

1.Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de

zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te

hebben.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover het betreft:

 • a.

  verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

 • b.

  sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen

worden verbrand;

c.vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of

hinder voor de omgeving oplevert.

 • 3.

  Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van de openbare orde en veiligheid;

 • b.

  ter bescherming van de woon- en leefomgeving;

 • c.

  ter bescherming van de flora en de fauna.

 • 5.

  Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door

artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale

milieuverordening.

Afdeling 6 Straatnaamborden, huisnummers e.d.

Artikel 5.6.1 Gedoogplicht aanduidingen (vervallen)

 

Artikel 5.6.2 Verwijdering e.d. aanduidingen (vervallen)

 

Afdeling 7 Vloekverbod

Artikel 5.7.1 Vloekverbod

 • 1.

  Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover gedachten of gevoelens

worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet of voor zover het

Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Afdeling 8 Verstrooiing van as

Artikel 5.8.1 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als

bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n)

gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5.8.2 Verboden plaatsen

1.Incidentele asverstrooiing is verboden op andere plaatsen dan op de gemeentelijke

begraafplaats “Waalhoven”.

2.Het college kan een besluit nemen waarin de plaatsen genoemd in het eerste lid voor

een bepaalde termijn worden onttrokken aan de mogelijkheid voor asverstrooiing.

3.Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op

grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod voor het

verstrooien op andere plaatsen dan op de plaatsen genoemd in het eerste lid.

Artikel 5.8.3 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt.

voor derden.

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.1 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis

van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien

worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6.2 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast, de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Groenservice Zuid-Holland voor het verzorgingsgebied van het Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard, voor zover dit gebied behoort tot het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

 • 2.

  Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 6.3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de

bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van

de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van

personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de

bewoner.

Artikel 6.4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 2.

  De Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel 2006 wordt

ingetrokken.

Artikel 6.5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2006, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige bepalingen kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6.6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan

den IJssel 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 14 november 2013

De griffier, De voorzitter,